Geringe vorderingen

Frankrijk
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Het bestaan van een specifieke procedure voor geringe vorderingen

Procedures voor geringe vorderingen kunnen worden ingeleid door een verzoek in te dienen bij lokale rechtbanken (chambres de proximité des tribunaux judiciaires) en bij rechters voor geschillen inzake bescherming (juges des contentieux de la protection) overeenkomstig artikel 756 e.v. van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

De procedure vindt mondeling plaats, maar de partijen kunnen desgewenst schriftelijke conclusies indienen.

In het verzoekschrift kan de indiener aangeven in te stemmen met een procedure zonder hoorzitting (artikel 757 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Volgens artikel 828 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kunnen de partijen ook in elk stadium uitdrukkelijk instemmen met een procedure zonder hoorzitting. Deze procedure zonder hoorzitting is sinds 1 januari 2020 van kracht en is geïnspireerd op de Europese procedure voor geringe vorderingen.

De griffie roept de partijen middels een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging op voor de zitting. Als verweerder deze brief niet heeft ontvangen, kan de rechter de eiser verzoeken deze te laten betekenen door een deurwaarder (huissier de justice).

De gerechtelijke procedure moet worden voorafgegaan door een verzoeningsprocedure door een juridisch bemiddelaar, een poging tot mediation of een deelnemingsprocedure, naar keuze van de partijen. Als deze niet hebben plaatsgevonden, kan de rechter het verzoek ambtshalve niet-ontvankelijk verklaren.

De partijen zijn niet verplicht zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat. De partijen kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun echtgenoot, de persoon met wie ze samenwonen, hun geregistreerde partner, hun bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of in de zijlijn en de personen die zijn verbonden aan hun dienst.

1.1 Toepassingsgebied van de procedure, grensbedrag

De vordering mag niet meer bedragen dan 5 000 EUR en moet onder de bevoegdheid vallen van de lokale rechtbank of de rechter voor geschillen inzake bescherming.

1.2 Toepassing van de procedure

1.3 Formulieren

Er bestaat een formulier voor de aanhangigmaking bij het gerecht.

Het formulier CERFA nr. 11764*08 is beschikbaar op de website van de Franse overheid, bij alle informatiebalies van rechtbanken (Services d’Accueil Unique du Justiciable) en op www.justice.fr.

1.4 Rechtsbijstand

Daar het gaat om een eenvoudige procedure voor bedragen van minder dan 5 000 EUR, waarbij de partijen door de rechter worden gehoord tenzij zij instemmen met een procedure zonder hoorzitting, is er voor die procedures in de wetgeving geen rechtsbijstand vastgesteld. De partijen kunnen zich evenwel laten bijstaan of vertegenwoordigen door een advocaat, ook na een verzoek om toepassing van de bepalingen inzake rechtsbijstand.

1.5 Regels betreffende het bewijs

De regels op het gebied van bewijs zijn vergelijkbaar met die in het kader van de gewone procedure.

1.6 Schriftelijke procedure

Verzoekschriftprocedures zijn geen louter schriftelijke procedures, behalve in het geval dat de partijen instemmen met een procedure zonder hoorzitting.

1.7 Inhoud van het vonnis

De regels die gelden voor het vonnis zijn dezelfde als die voor de gewone procedure.

1.8 Vergoeding van de kosten

De regels die gelden, zijn dezelfde als die voor de andere procedures. Daar er voor deze procedure in principe geen dagvaarding en vertegenwoordiging door een advocaat is vereist, zijn de kosten dus beperkt.

1.9 Mogelijkheid van hoger beroep

Gezien de waarde van de vordering is hoger beroep uitgesloten. Tegen het vonnis is alleen verweer (als de gedaagde geen dagvaarding voor de zitting heeft ontvangen) of cassatieberoep (als de gedaagde een dagvaarding voor de zitting heeft ontvangen) mogelijk.

Links

Website van het ministerie van Justitie

Website van Legifrance

Laatste update: 12/01/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.