Geringe vorderingen

Griekenland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Het bestaan van een specifieke procedure voor geringe vorderingen

Bestaat er in Griekenland een procedure voor geringe vorderingen (dat wil zeggen een speciale, vereenvoudigde procedure in vergelijking met de normale procedure; die procedure wordt toegepast bij vorderingen met een bepaalde bovengrens of voor bepaalde soorten geschillen, ongeacht de bovengrens)?

De artikelen 466 tot en met 469 van hoofdstuk M van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering bevatten bijzondere bepalingen voor geringe vorderingen.

1.1 Toepassingsgebied van de procedure, grensbedrag

De bijzondere bepalingen voor geringe vorderingen zijn van toepassing in de volgende gevallen:

  1. indien het voorwerp van het geschil onder de bevoegdheid van de vrederechter valt en betrekking heeft op vorderingen, rechten op roerende goederen of het bezit ervan en de waarde maximaal 5 000 EUR bedraagt; en
  2. indien de waarde van het voorwerp van het geschil meer dan 5 000 EUR bedraagt, als de schuldeiser verklaart genoegen te nemen met een bedrag van maximaal 5 000 EUR in plaats van het voorwerp dat in de vordering wordt geëist. In dit geval wordt de verweerder in de uitspraak van de rechtbank voor kleine vorderingen veroordeeld tot betaling van de ingestelde vordering of de waarde daarvan.

1.2 Toepassing van de procedure

Het is een verplichte procedure.

De rechter of de partijen mogen geringe vorderingen niet in een normale procedure behandelen in plaats van in de speciale procedure voor geringe vorderingen.

1.3 Formulieren

Een presidentieel decreet inzake de invoering van standaarddocumenten voor geringe vorderingen (in behandeling) wordt verwacht.

1.4 Rechtsbijstand

Kunnen partijen die niet door een advocaat worden vertegenwoordigd, bijstand krijgen voor procedurekwesties (bijvoorbeeld door de griffie of de rechter)? Zo ja: welke soort bijstand?

De partij kan alleen voor de rechter verschijnen of door een advocaat worden vertegenwoordigd.

1.5 Regels betreffende het bewijs

Zijn er bepaalde regels voor de overlegging van bewijsstukken en zijn deze vereenvoudigd ten opzichte van de normale procedure? Zo ja, om welke regels gaat het en in welke mate zijn zij eenvoudiger?

Bij de uitspraak van de rechtbank voor kleine vorderingen in de speciale procedure voor geringe vorderingen kan worden afgeweken van de procedurele regels en kunnen bewijsstukken in aanmerking worden genomen die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoen.

1.6 Schriftelijke procedure

De vordering moet worden ingesteld bij de griffie van de rechtbank voor kleine vorderingen. De vordering moet de volgende onderdelen bevatten:

  1. een duidelijke uiteenzetting van de feiten waarmee de vordering wettelijk wordt onderbouwd en waarmee de instelling van de vordering door de eiser tegen de verweerder wordt gerechtvaardigd;
  2. een exacte beschrijving van het voorwerp van het geschil; en
  3. een specifiek verzoek.

1.7 Inhoud van het vonnis

 

1.8 Vergoeding van de kosten

De kosten worden niet vergoed.

1.9 Mogelijkheid van hoger beroep

Tegen beslissingen over geringe vorderingen kan geen beroep worden ingesteld.

Laatste update: 08/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.