Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels
Swipe to change

Geringe vorderingen

Griekenland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Het bestaan van een specifieke procedure voor geringe vorderingen

Bestaat er in Griekenland een procedure voor geringe vorderingen (dat wil zeggen een speciale, vereenvoudigde procedure in vergelijking met de normale procedure; die procedure wordt toegepast bij vorderingen met een bepaalde bovengrens of voor bepaalde soorten geschillen, ongeacht de bovengrens)?

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hoofdstuk 13, artikelen 466 t/m 472) bevat bijzondere bepalingen voor geringe vorderingen.

1.1 Toepassingsgebied van de procedure, grensbedrag

De bijzondere bepalingen voor geringe vorderingen zijn van toepassing in de volgende gevallen: 1) als het voorwerp van de vordering onder de bevoegdheid van het kantongerecht (eirinodikeio) valt en betrekking heeft op vorderingen en rechten op roerende goederen of het bezit ervan en de waarde maximaal 5 000 EUR bedraagt, en 2) wanneer de waarde van het voorwerp van de vordering hoger is dan 5 000 EUR, als de schuldeiser verklaart genoegen te nemen met een bedrag dat lager is dan 5 000 EUR in plaats van het voorwerp dat in de vordering wordt geëist. In dit geval wordt de verweerder veroordeeld tot betaling van ofwel het vorderingsbedrag ofwel de raming van de waarde zoals aangegeven in het vonnis van de rechter.

1.2 Toepassing van de procedure

Het is een verplichte procedure.

De rechtbank of de partijen kunnen een zaak die betrekking heeft op een geringe vordering niet in een normale procedure behandelen.

1.3 Formulieren

Er bestaan geen formulieren.

1.4 Rechtsbijstand

Kunnen partijen die niet door een advocaat worden vertegenwoordigd, bijstand krijgen voor procedurekwesties (bijvoorbeeld door de griffie of de rechter)? Indien ja: welke soort bijstand?

De partijen kunnen zelf voor de rechtbank verschijnen. Zij kunnen ook worden vertegenwoordigd door hun echtgenoot of echtgenote, bloedverwanten in opgaande of neergaande lijn, bloedverwanten in de tweede graad (zowel bloedverwant als aangetrouwd) of werknemers. De echtgenoot of echtgenote wordt geacht altijd gemachtigd te zijn en kan andere vertegenwoordigers aanwijzen. In dat geval wordt er door de griffie of de rechter geen bijstand verleend aan de partijen of hun vertegenwoordigers (die geen hoedanigheid als advocaat bezitten).

1.5 Regels betreffende het bewijs

Zijn bepaalde regels voor de overlegging van bewijsstukken soepeler dan in een normale procedure? Zo ja, om welke regels gaat het en in welke mate zijn zij soepeler?

De rechter van het kantongerecht die uitspraak doet volgens de speciale procedure die van toepassing is op geringe vorderingen kan afwijken van de bepalingen die gelden voor de normale procedure. De rechter kan rekening houden met bewijzen die niet aan de wettelijke voorschriften voldoen en het staat hem of haar te allen tijde vrij om de methode te volgen waarmee de waarheid op de zekerste, snelste en kostenefficiëntste wijze kan worden vastgesteld.

1.6 Schriftelijke procedure

De vordering moet worden ingediend bij de griffie van het kantongerecht of mondeling worden gepresenteerd voor de kantonrechter, met een uiteenzetting van de feiten. De vordering moet de volgende onderdelen bevatten: a) een duidelijke uiteenzetting van de feiten waarmee de vordering wettelijk wordt onderbouwd en waarmee de instelling ervan door de eiser tegen de verweerder wordt gerechtvaardigd, b) een exacte beschrijving van het voorwerp van het geschil, c) een specifieke eis en d) de bewijsstukken.

1.7 Inhoud van het vonnis

Het vonnis wordt mondeling uitgesproken tijdens een openbare zitting, doorgaans rechtstreeks na de behandeling en wanneer de zitting nog niet is gesloten, voordat de kantonrechter overgaat tot de behandeling van een andere zaak. Vonnissen worden niet betekend als in het proces-verbaal wordt aangegeven dat deze zijn gewezen in aanwezigheid van de partijen, de namens hen handelende wettelijke vertegenwoordigers of hun advocaten.

1.8 Vergoeding van de kosten

De kosten worden niet vergoed.

1.9 Mogelijkheid van hoger beroep

Tegen beslissingen over geringe vorderingen kan geen beroep worden ingesteld.

Laatste update: 17/07/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.