Geringe vorderingen

Litouwen
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Het bestaan van een specifieke procedure voor geringe vorderingen

In hoofdstuk XXIV, deel IV, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering van Litouwen is een nationale procedure voor geringe vorderingen vastgesteld.

Geringe vorderingen worden behandeld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen. Europese geringe vorderingen worden behandeld volgens de toepasselijke algemene regels, met uitzondering van gevallen die zijn uitgesloten van de toepassing van het EU-recht en het internationale recht inzake de burgerrechtelijke procedure in Litouwen.

1.1 Toepassingsgebied van de procedure, grensbedrag

De nationale procedure voor geringe vorderingen en de Europese procedure voor geringe vorderingen gelden voor geldelijke vorderingen van maximaal 2 000 EUR.

De Europese procedure voor geringe vorderingen geldt voor burgerrechtelijke vorderingen van maximaal 2 000 EUR. De procedure geldt niet voor: de staat en de bekwaamheid van natuurlijke personen; het huwelijksgoederenrecht, onderhoudsverplichtingen en testamenten en erfenissen; faillissement, surseance van betaling, procedures ter ontbinding van insolvente vennootschappen of andere rechtspersonen, gerechtelijke en faillissementsakkoorden en andere soortgelijke procedures; sociale zekerheid; arbitrage; arbeidsrecht; huur en verhuur, pacht en verpachting van onroerende zaken, met uitzondering van vorderingen van geldelijke aard, of inbreuken op de persoonlijke levenssfeer en op de persoonlijkheidsrechten, waaronder begrepen laster.

1.2 Toepassing van de procedure

De procedure is van toepassing sinds 1 januari 2009. Zaken die betrekking hebben op Europese geringe vorderingen worden behandeld door de districtsrechtbanken, overeenkomstig de regels inzake territoriale bevoegdheid die zijn vastgesteld in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering van Litouwen, namelijk de rechtbanken van steden en districten.

In de gevallen zoals omschreven in artikel 4, lid 3, en artikel 5, lid 7, van Verordening (EG) nr. 861/2007 moet de rechtbank de eiser (of de verweerder) binnen 14 dagen na kennisgeving door de rechtbank in kennis stellen van zijn of haar recht om volgens de bepalingen van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering van Litouwen een vordering (of een tegenvordering) in te stellen. Als de eiser (of verweerder) niet binnen de in de eerste alinea van dit artikel gestelde termijn een vordering (of een tegenvordering) instelt met de vereiste stukken, wordt de vordering als niet-ingediend beschouwd en wordt een beschikking van de rechtbank meegedeeld aan de eiser (of verweerder). Deze beschikking kan afzonderlijk worden betwist.

1.3 Formulieren

De vorderingsformulieren zijn beschikbaar bij de rechtbanken en op het e-dienstenportaal van de Litouwse rechtbanken.

1.4 Rechtsbijstand

De deelname van een wettelijke vertegenwoordiger of advocaat is niet verplicht. De rechtbanken bieden praktische hulp bij het invullen van de formulieren, maar geven geen advies over de procedure ten gronde. In artikel 11, lid 1, van Verordening (EG) nr. 861/2007 is bepaald welke praktische bijstand en informatie de partijen in de procedure ontvangen van instanties die primaire rechtsbijstand van overheidswege verlenen.

1.5 Regels betreffende het bewijs

Op het verkrijgen van bewijzen is hoofdstuk XIII, deel II, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering van toepassing.

1.6 Schriftelijke procedure

In een nationale procedure voor geringe vorderingen beslist het gerecht zelf over de vorm en voorschriften van de procedure. Op verzoek van ten minste een van beide partijen kan het gerecht een hoorzitting houden. In het geval van een schriftelijke procedure worden de betrokken partijen niet opgeroepen en nemen zij niet deel aan het proces. De betrokken partijen worden overeenkomstig de voorschriften in artikel 133, lid 3, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering in kennis gesteld van de schriftelijke procedure. Wanneer een zaak via een schriftelijke procedure wordt behandeld, worden de datum, het tijdstip en de plaats van het proces alsmede de samenstelling van de rechtbank uiterlijk zeven dagen vóór de datum van het proces op een speciale website gepubliceerd, behalve wanneer de partijen een andere kennisgeving ontvangen, overeenkomstig het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Deze informatie wordt tevens verstrekt door de griffie van de rechtbank.

1.7 Inhoud van het vonnis

In een nationale procedure voor geringe vorderingen geeft de rechtbank een beslissing, die een inleidend deel, een dictum en een korte motivering moet bevatten.

1.8 Vergoeding van de kosten

Voor de behandeling van geringe vorderingen wordt een vast zegelrecht in rekening gebracht, dat is vastgesteld in artikel 80, lid 1, zesde alinea, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Dit zegelrecht bedraagt 1/4 van de voor de vordering verschuldigde vergoeding, maar niet minder dan 10 EUR.

1.9 Mogelijkheid van hoger beroep

In artikel 29 van de wet is vastgesteld dat beroep kan worden aangetekend tegen gerechtelijke beslissingen die in Litouwen overeenkomstig de Europese procedure voor geringe vorderingen zijn genomen. In Litouwen zijn de artikelen 301 t/m 333 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering van toepassing op beroepsprocedures. Overeenkomstig artikel 307, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kan uiterlijk 30 dagen na de datum van het vonnis beroep worden aangetekend als aan de beroepsvoorwaarden is voldaan.

Laatste update: 22/03/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.