Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Geringe vorderingen

Noord-Ierland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Het bestaan van een specifieke procedure voor geringe vorderingen

In Noord-Ierland bestaat er een procedure voor geringe vorderingen (de “Small Claims Procedure”). Rechtbanken voor geringe vorderingen zijn bedoeld om het mogelijk te maken dat bepaalde typen geringe vorderingen op informele wijze in het county court kunnen worden afgedaan, doorgaans zonder dat daarbij wettelijke vertegenwoordiging nodig is.

1.1 Toepassingsgebied van de procedure, grensbedrag

In het algemeen is de procedure voor geringe vorderingen beschikbaar voor die gevallen waarin het geldbedrag of de waarde van de betrokken zaken niet hoger is dan 3 000 GBP. Bepaalde typen vorderingen zijn hiervan echter uitgesloten, zoals vorderingen inzake persoonlijk letsel, smaad of laster, erfenissen of lijfrente, grondbezit, huwelijksgoederen en verkeersongevallen.

1.2 Toepassing van de procedure

De procedure is facultatief en de rechter kan in bepaalde omstandigheden bepalen dat een verzoekschrift aan het county court wordt overgedragen.

1.3 Formulieren

De County Court Rules (Northern Ireland) 1981 [S.R.1981 nr. 225] bevatten formulieren die moeten worden gebruikt in de procedure voor geringe vorderingen. Er bestaan voorgeschreven formulieren om procedures te starten, vorderingen te betwisten en aansprakelijkheid te accepteren. Er bestaat ook een formulier voor een verstekvonnis en een formulier om het vonnis te doen intrekken.

1.4 Rechtsbijstand

De procedure voor geringe vorderingen is informeel van opzet. De griffie kan helpen bij het invullen van de benodigde formulieren en bij het uitleggen van de procedure. De griffie kan echter geen juridisch advies geven.

Ook een Citizens' Advice Bureau of consumentenadviescentrum kan de procespartijen eventueel bijstaan.

Indien een procespartij een handicap heeft die het moeilijk maakt om naar de rechtbank te komen of om te communiceren, moet zij contact opnemen met de Customer Service Officer van de betreffende rechtbank, die eventueel nadere hulp kan verlenen.

1.5 Regels betreffende het bewijs

De rechtbank voor geringe vorderingen werkt informeel en er gelden geen strakke bewijsregels. De rechtbank kan daarom ter zitting voor elke methode van procesvoering kiezen die zij billijk acht. Alle partijen moeten, onder voorbehoud van eventuele juridische bezwaren, ermee instemmen dat ze door de rechter onder ede worden gehoord.

1.6 Schriftelijke procedure

Indien de vordering niet wordt betwist en het bedrag vaststaat, kan zij op grond van uitsluitend schriftelijk bewijs worden behandeld zonder dat een hoorzitting nodig is. Dit wordt een verstekvonnis genoemd.

1.7 Inhoud van het vonnis

De rechter geeft doorgaans een mondelinge beslissing waarin hij zijn argumenten samenvat. Hij kan er echter ook voor kiezen schriftelijk uitspraak te doen.

1.8 Vergoeding van de kosten

Er gelden beperkingen ten aanzien van de kostenvergoeding. Volgens de huidige regels kan de rechter bepalen dat de volgende kosten worden vergoed:

  • gerechtskosten, en
  • kosten voor getuigen-deskundigen.

Indien een van de partijen zich onredelijk heeft gedragen, kan de rechter haar opdragen kosten te vergoeden. Indien het geding naar behoren in het county court aanhangig was gemaakt, kan de rechter een passende kostenvergoeding toewijzen.

1.9 Mogelijkheid van hoger beroep

Indien de verliezende partij aanwezig of vertegenwoordigd was op de hoorzitting, bestaat de enige mogelijkheid om in hoger beroep te gaan erin de rechter te verzoeken zijn beslissing te motiveren en beroep in te stellen bij het High Court om te bepalen of het recht op de juiste wijze is toegepast.

Indien de verliezende partij niet aanwezig en ook niet vertegenwoordigd was op de hoorzitting en contact opneemt met de griffie van de rechtbank voor geringe vorderingen nadat er een rechterlijke uitspraak is gedaan en zij daarbij vermeldt dat zij het verzoekschrift niet of niet tijdig heeft ontvangen of om enige andere reden niet tijdig heeft kunnen antwoorden, krijgt zij het advies een verzoekschrift tot intrekking van het vonnis in te dienen. De winnende partij ontvangt een afschrift van het verzoekschrift en wordt daarbij uitgenodigd om er binnen 14 dagen schriftelijk op te reageren. Nadat de rechter het verzoekschrift en een eventuele reactie daarop in overweging heeft genomen, zal hij:

  • bepalen dat er een geldige reden is voor het niet reageren, eventueel het vonnis intrekken zonder dat er een hoorzitting komt, en eventueel een aanwijzing geven over de wijze waarop de zaak verder moet worden behandeld. De partijen ontvangen van de griffie van de rechtbank voor geringe vorderingen een kennisgeving over een eventuele uitspraak van de rechter, of
  • een datum vaststellen voor de hoorzitting over het verzoekschrift tot intrekking van het vonnis. De partijen ontvangen een kennisgeving van deze datum en een uitnodiging om de zitting bij te wonen. De griffie voor geringe vorderingen zal aan de partijen ook een afschrift toezenden van enige beslissing van de rechter na de behandeling van een verzoekschrift van dit type.

Ook als de stukken van de verliezende partij door het postkantoor worden teruggezonden naar de griffie voor geringe vorderingen en het duidelijk is dat deze partij niet op de hoogte was van de vordering, zal de griffie de rechter verzoeken om eventuele uitspraken in te trekken en contact opnemen met de winnende partij voor aanvullende informatie, zoals een nieuw adres van de verweerder.

Links

Nadere inlichtingen met betrekking tot de procedures zijn te vinden op de website van de Northern Ireland Courts and Tribunals Service.

Bijstand voor gehandicapte procespartijen

Sommige griffies hebben een speciale Customer Service Officer die wellicht assistentie kan verlenen. Indien de Customer Service Officer niet kan helpen, kan de gehandicapte procespartij zich wenden tot het Court Service Information Centre, tel. +44 300 200 7812.

Laatste update: 23/11/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.