Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Portugees) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Geringe vorderingen

Portugal
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Het bestaan van een specifieke procedure voor geringe vorderingen

Er is inderdaad een speciale, vereenvoudigde procedure voor de in dit informatieblad bedoelde zaken.

1.1 Toepassingsgebied van de procedure, grensbedrag

De speciale procedure om af te dwingen dat wordt voldaan aan geldelijke verplichtingen met een lage waarde of voortvloeiend uit commerciële transacties, is van toepassing op zaken die betrekking hebben op bedragen van maximaal 15 000 EUR.

1.2 Toepassing van de procedure

Deze procedure is slechts facultatief.

1.3 Formulieren

Er zijn in de Portugese wetgeving geen formulieren vastgesteld voor dergelijke rechtsvorderingen.

1.4 Rechtsbijstand

De regeling voor rechtsbijstand geldt voor alle rechtbanken en voor alle soorten zaken.

In zaken waarin het gaat om bedragen van 5 000 EUR of minder worden de getuigen ondervraagd door de rechter indien de partijen geen vertegenwoordiger hebben aangesteld of de vertegenwoordiger niet aanwezig is op de hoorzitting tijdens welke de zaak wordt behandeld en uitspraak wordt gedaan.

1.5 Regels betreffende het bewijs

De regels voor de bewijsverkrijging in deze procedure zijn minder strikt en soepeler dan die in gewone procedures.

Het doel om de procedure minder veeleisend en flexibeler te maken, komt tot uitdrukking in de volgende regels:

a)      het bewijs wordt gepresenteerd tijdens een hoorzitting. Indien het bedrag in kwestie lager is dan 5 000 EUR mogen de partijen slechts drie getuigen oproepen; in andere gevallen mogen zij vijf getuigen oproepen. Ze mogen echter niet meer dan drie getuigen oproepen voor elk van de feiten die zij willen aantonen, met uitzondering van de getuigen die verklaard hebben niets te weten;

b)      de hoorzitting wordt binnen dertig dagen gehouden en indien het bedrag waarover de zaak in kwestie gaat lager is dan 5 000 EUR is het niet nodig een datum te plannen met de instemming van de eventueel aangestelde vertegenwoordiger;

c)      wanneer een van beide partijen afwezig is, ook als er daarvoor gegronde redenen zijn, is dat geen reden tot schorsing; de afwezigheid van een vertegenwoordiger, ook als er daarvoor gegronde redenen zijn, is evenmin een reden tot schorsing mits het bedrag in kwestie lager is dan het in het vorige punt genoemde bedrag;

d)     indien het bedrag hoger is dan dat bedrag en de zaak wordt geschorst, moet de hoorzitting worden gehouden binnen een termijn van dertig dagen. Een tweede schorsing is niet toegestaan;

e)      indien de rechter van mening is dat nader onderzoek nodig is om tot een correct besluit te komen, stelt hij de hoorzitting uit op het volgens hem het meest geschikte moment en stelt hij onmiddellijk een datum voor dit nadere onderzoek vast. Het proces moet binnen dertig dagen zijn afgerond;

f)       deskundigenbewijs wordt altijd geleverd door één enkele deskundige;

g)      wanneer de bewijsvoering is voltooid, kan elke vertegenwoordiger een korte verklaring afleggen.

1.6 Schriftelijke procedure

Net als bij de andere procedures, gaat het om een mondelinge procedure.

1.7 Inhoud van het vonnis

De regels voor de inhoud van het vonnis zijn flexibeler, aangezien de motivering altijd beknopt moet zijn, met andere woorden: kort en ter zake.

Bovendien is de rechter niet verplicht het vonnis uit te schrijven, maar kan hij het rechtstreeks dicteren ten behoeve van het dossier.

De rechterlijke beslissing in zaken waarin de persoonlijk gedagvaarde verweerder de vordering niet betwist, heeft ook een veel eenvoudigere structuur, omdat de enige handeling van de rechter, die de rechtskracht van een rechterlijke beslissing heeft, bestaat uit het afgeven van een uitvoerbaarverklaring bij het verzoekschrift, tenzij er duidelijk sprake is van een dilatoire exceptie of indien het verzoek kennelijk niet-ontvankelijk is.

Dilatoire excepties (procedurefouten die de rechter belangrijk genoeg acht om het verzoek niet te beoordelen en de verweerder vrij te spreken) en het afwijzen van de vordering van de eiser als kennelijk niet-ontvankelijk, zijn alleen mogelijk wanneer het bewijs daarvoor overduidelijk is.

1.8 Vergoeding van de kosten

Er zijn geen beperkingen.

Uiterlijk vijf dagen na de uitspraak sturen partijen die recht hebben op vergoeding van de kosten de desbetreffende toelichting naar de rechtbank, ter attentie van de verliezende partij.

De toelichting moet de volgende informatie bevatten:

a)      naam van de partij, zaaknummer en naam van de vertegenwoordiger of de gerechtsdeurwaarder;

b)      in een aparte rubriek: de door de partij betaalde gerechtelijke kosten;

c)      in een aparte rubriek: de door de partij betaalde onkosten;

d)     in een aparte rubriek: de bedragen die zijn betaald voor vertegenwoordigers, behalve wanneer de betreffende bedragen hoger zijn dan 50 % van de totale gerechtelijke kosten die door de verliezende en de winnende partij zijn betaald;

e)      indicatie van het te ontvangen bedrag.

Kosten worden rechtstreeks door de verliezende partij betaald aan de partij aan wie de kosten verschuldigd zijn, behoudens in de gevallen bedoeld in artikel 540 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

De verliezende partij wordt gelast, conform het bepaalde in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, de volgende bedragen als kosten te betalen:

a)      bedragen die door de winnende partij zijn betaald in verband met gerechtelijke kosten, in verhouding tot de winst;

b)      de bedragen die door de winnende partij zijn betaald voor onkosten;

c)      50 % van de in totaal door de verliezende en de winnende partij betaalde gerechtelijke kosten, ter compensatie van de winnende partij voor onkosten in verband met vertegenwoordiging, mits de bovengenoemde toelichting is overgelegd.

1.9 Mogelijkheid van hoger beroep

Er gelden geen specifieke regels voor het instellen van beroep en er zijn dan ook geen uitzonderingen of specifieke beperkingen verbonden aan de mogelijkheid om beroep in te stellen, en bij de beoordeling van het al dan niet ontvankelijk zijn van een beroep worden de algemene bepalingen toegepast.

Related links

Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende websites:

Laatste update: 14/01/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.