Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Geringe vorderingen

Schotland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Het bestaan van een specifieke procedure voor geringe vorderingen

Vóór 28 november 2016 was de procedure van de Sheriff Courts in Schotland voor geringe vorderingen een vereenvoudigde procedure voor geldvorderingen tot 3 000 GBP.

Op 28 november 2016 werd er een nieuw soort procedure geïntroduceerd: de zg. Simple Procedure.

De procedure direct daarboven is de zg. Summary Cause (summiere procedure). Daarbij gaat het om zaken tot 5 000 GBP. Deze procedure is iets ingewikkelder dan de Simple Procedure.

Simple Procedure

Sinds 28 november 2016 moet iedereen die een vordering wil instellen met een waarde tot 5 000 GBP teneinde betaling, levering of terugvordering van roerende goederen te bewerkstelligen of iemand een specifieke handeling te laten verrichten, dat doen via de Simple Procedure.

De Simple Procedure is een gerechtelijke procedure die de mogelijkheid biedt om geschillen omtrent vorderingen tot een waarde van 5 000 GBP snel en op een betaalbare en informele wijze te beslechten.

De eiser dient zijn vordering in bij het Sheriff Court. De partij tegen wie de vordering wordt ingesteld, is de verweerder. De definitieve beslissing omtrent een vordering wordt genomen door een Sherrif of Summary Sheriff. U hoeft zich in een Simple Procedure niet door een advocaat te laten vertegenwoordigen, al is dat wel mogelijk als u dat wilt.

Zie voor nadere informatie over de Simple Procedure de website van de Scottish Courts and Tribunals Service.

1.1 Toepassingsgebied van de procedure, grensbedrag

De Simple Procedure is in de plaats gekomen van de eerdere procedure voor geringe vorderingen. Daarnaast dient de Simple Procedure ter vervanging van de Summary Cause-procedure, maar uitsluitend met betrekking tot vorderingen teneinde betaling, levering of terugvordering van roerende goederen te bewerkstelligen of om iemand een specifieke handeling te laten verrichten.

Summary Cause-vorderingen kunnen worden ingesteld als zg. actions of furthcoming (vorderingen tot vrijgeving van geld of een goed), count reckoning and payment (vorderingen met betrekking tot rekening en verantwoording), recovery of possession of heritable property (terugvordering van erfbezit), levering en interim aliment (vorderingen tot het betalen van voorlopige alimentatie). Indien er een subsidiaire vordering tot betaling is, dient deze lager te zijn dan 5 000 GBP.

1.2 Toepassing van de procedure

Bij vorderingen die zijn ingediend volgens de Simple Procedure of de Summary Cause-procedure moeten de desbetreffende procesregels in acht worden genomen. Zie voor nadere informatie hierover de website van de Scottish Courts and Tribunals Service.

1.3 Formulieren

Er zijn specifieke formulieren voor elke fase van de Simple Procedure of Summary Cause-procedure, bijvoorbeeld een vorderingsformulier/dagvaardingsformulier voor het instellen van de vordering en een formulier voor een samenvatting van het vonnis. Het is verplicht gebruik te maken van deze voorgeschreven formulieren, zoals aangegeven in de Simple Procedure Rules 2016 en de Summary Cause Rules 2002. Deze formulieren zijn te vinden op de website van de Scottish Courts and Tribunals Service.

1.4 Rechtsbijstand

De Sheriff Clerk’s Office (griffie) kan ondersteuning bieden bij het invullen van het vorderingsformulier (“Form 3A”). Ook adviesinstanties als het Citizens Advice Bureau bieden ondersteuning. Voor nadere informatie over de Simple Procedure kunt u contact opnemen met het plaatselijke Sheriff Court.

Informatie over de Sheriff Courts in Schotland is te vinden op de website van de Scottish Courts and Tribunals Service.

1.5 Regels betreffende het bewijs

De zittingen in het kader van een Simple Procedure zijn zo informeel als de omstandigheden van de vordering toelaten. De Sheriff of Summary Sheriff legt uit wat de gebruikte juridische termen en uitdrukkingen betekenen. Stukken en ander bewijsmateriaal kunnen bij de rechtbank worden ingediend, via een eenvoudige procedure die ook aangeeft wat er specifiek naar de eiser of verweerder moet worden verzonden en welke tijdslimieten er gelden voor het indienen.

1.6 Schriftelijke procedure

De procedure is zuiver schriftelijk indien er geen verweer tegen de vordering wordt ingesteld. Wordt er wel verweer ingesteld, dan kan het nodig zijn dat de zaak in een hoorzitting voor de rechtbank wordt behandeld of kan de Sheriff of Summary Sheriff een beslissing nemen zonder hoorzitting.

De Sheriff of Summary Sheriff kan ook beslissen een casemanagementbespreking te houden. Een dergelijke bespreking wordt gehouden in de rechtszaal of op een andere door de Sheriff of Summary Sheriff te bepalen locatie. De Sheriff of Summary Sheriff bepaalt ook de wijze waarop de bespreking plaatsvindt, bv. via een videoverbinding, als conference call of anderszins.

1.7 Inhoud van het vonnis

Aan het eind van de hoorzitting kan de Sheriff of Summary Sheriff ter plaatse een beslissing nemen of beslissen daar meer tijd voor te nemen. In dat laatste geval moet de beslissing binnen vier weken na de datum van de hoorzitting worden genomen.

Wordt ter plaatse een beslissing genomen in aanwezigheid van de partijen, dan moet de Sheriff of Summary Sheriff die beslissing motiveren. Wordt de beslissing uitgesteld, dan moeten de redenen voor de beslissing in een notitie worden uiteengezet.

1.8 Vergoeding van de kosten

In een Simple Procedure wordt normaal gesproken geen kostenvergoeding toegewezen als de waarde van de vordering 300 GBP of minder bedraagt.

Bij vorderingen met een waarde boven 300 GBP maar niet hoger dan 1 500 GBP bedraagt de kostenvergoeding die de rechtbank normaal gesproken kan toewijzen aan de partij die in het gelijk is gesteld, maximaal 150 GBP.

Bij vorderingen met een waarde boven 1 500 GBP maar niet hoger dan 3 000 GBP bedraagt de kostenvergoeding die de rechtbank normaal gesproken kan toewijzen aan de partij die in het gelijk is gesteld, maximaal 10 % van het bedrag van de vordering.

Bij vorderingen met een waarde tussen 3 001 GBP en 5 000 GBP geldt als algemene regel dat de partij die in het ongelijk wordt gesteld, wordt veroordeeld in de kosten van de andere partij. Als een van de partijen zich door een advocaat laat vertegenwoordigen, kunnen deze kosten hoger uitvallen. Zie voor nadere informatie over kosten de website van de Scottish Courts and Tribunals Service.

Voor vorderingen in een Summary Cause-procedure gelden andere limieten; in dat geval wordt het overzicht van de kosten doorgaans beoordeeld door de Sheriff Clerk en vervolgens goedgekeurd door de Sheriff of Summary Sheriff.

1.9 Mogelijkheid van hoger beroep

Tegen een uitspraak in een Simple Procedure is hoger beroep mogelijk. Het beroepschrift moet via Form 16A bij het Sheriff Appeal Court worden ingediend, en wel via het gerecht dat de vordering in de Simple Procedure heeft behandeld en binnen vier weken nadat de Sheriff Clerk de uitspraak naar de in het gelijk gestelde partij heeft verzonden. Voor een beroep in een Summary Cause-procedure gelden afzonderlijke bepalingen; zie voor nadere informatie de website van de Scottish Courts and Tribunals Service.

Is er echter in een zaak in een Simple Procedure geen verweer ingesteld, dan kan bij de rechtbank een verzoek worden ingediend tot herroeping van een beslissing van de Sheriff of Summary Sheriff. Dit kan echter alleen onder specifieke omstandigheden, en het verzoek moet via Form 13B worden ingediend. Zie voor nadere informatie over de procedure voor herroeping van een beslissing de website van de Scottish Courts and Tribunals Service.

Links

Op de website van de Scottish Courts and Tribunals Service zijn de voorschriften te vinden voor de Ordinary Procedure, de Summary Cause Procedure en de Simple Procedure.

Summary Sheriff

De functie van Summary Sheriff werd ingesteld krachtens de Courts Reform (Scotland) Act 2014. Zie voor meer informatie de website van de rechterlijke macht in Schotland, Judiciary of Scotland.

Laatste update: 24/11/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.