Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Spaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Geringe vorderingen

Spanje
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Het bestaan van een specifieke procedure voor geringe vorderingen

Ja, bij vorderingen van 6 000 EUR of minder is er een mondelinge behandeling vereist, onverminderd de eventuele toepassing van de Europese procedure voor geringe vorderingen krachtens Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad voor bedragen die binnen de werkingssfeer van deze verordening vallen.

1.1 Toepassingsgebied van de procedure, grensbedrag

Voor vorderingen van 6 000 EUR of minder is er een mondelinge behandeling vereist.

1.2 Toepassing van de procedure

Door middel van een schriftelijk verzoek.

1.3 Formulieren

Er bestaan geen verplichte standaardformulieren. Bij de bureaus van hogere rechters (Decanatos) zijn er echter standaardformulieren beschikbaar, die kunnen worden gebruikt voor vorderingen van 2 000 EUR of minder, door de eiser om het verzoek op te stellen en door de verweerder om het te betwisten.

Deze formulieren kunnen worden gedownload van de website van de Algemene Raad voor de rechterlijke macht (Consejo General del Poder Judicial).

Bij vorderingen van meer dan 2 000 EUR moeten er een advocaat (abogado) en een procureur (procurador) worden ingeschakeld; de vordering niet kan worden afgedwongen of betwist zonder een dergelijke wettelijke vertegenwoordiging.

Indien de vordering niet wordt betwist door de verweerder, betekent dit niet dat het bedrag ervan komt vast te staan, maar alleen dat de verweerder verstek heeft laten gaan en dat de procedure wordt voortgezet.

1.4 Rechtsbijstand

Eisers kunnen in persoon ter terechtzitting verschijnen, maar voor vorderingen van meer dan 2 000 EUR moeten er een advocaat en een procureur worden ingeschakeld.

Indien de eiser niet ter terechtzitting verschijnt – hetzij via een advocaat en een procureur, hetzij in persoon indien wettelijke vertegenwoordiging niet verplicht is - wordt de vordering geacht te zijn ingetrokken, tenzij de verweerder een rechtmatig belang heeft bij de vordering en verzoekt om voortzetting van de procedure zodat een beslissing ten gronde kan worden gegeven.

Indien de verweerder niet in persoon verschijnt, wordt de procedure voortgezet.

1.5 Regels betreffende het bewijs

De algemene bewijsregels zijn van toepassing: elke type bewijs is toegelaten, en het is mogelijk om vóór de terechtzitting te verzoeken om bewijs en bewijs over te leggen.

1.6 Schriftelijke procedure

Zowel het verzoek als het verweer is in schriftelijke vorm. Procedurele kwesties worden ter terechtzitting opgelost. Evenzo wordt het bewijs mondeling en vooral ter terechtzitting geleverd.

1.7 Inhoud van het vonnis

Het vonnis is met redenen omkleed en schriftelijk, in dezelfde vorm als in alle andere procedures.

1.8 Vergoeding van de kosten

Wanneer er een advocaat en een procureur moeten worden ingeschakeld en er een verwijzing in de kosten is, kunnen de procedurekosten van de in het gelijk gestelde partij worden vergoed, na de beoordeling ervan en mits die procedurekosten niet meer bedragen dan een derde van het bedrag van de procedure voor elk van de in het vonnis vermelde partijen. Indien de procespartij van wie de procedurekosten worden vergoed, buiten het rechtsgebied van de betrokken rechtbank verblijft, kunnen de kosten van de procureur worden vergoed, ook wanneer het niet verplicht was een procureur in te schakelen.

1.9 Mogelijkheid van hoger beroep

Er kan tegen het vonnis beroep worden ingesteld wanneer de zaak betrekking heeft op een bedrag van meer dan 3 000 EUR. Het beroep wordt schriftelijk ingesteld bij dezelfde rechtbank, binnen een termijn van twintig dagen.

Het beroep wordt behandeld door de bevoegde provinciale rechtbank (Audiencia Provincial), bij een alleensprekende rechter, en tegen het vonnis van deze laatste is geen beroep meer mogelijk, hoewel er in sommige autonome regio’s met een eigen burgerlijk recht nog een beroep over een rechtsvraag tegen dergelijke vonnissen is toegestaan.

Laatste update: 10/03/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.