Geringe vorderingen

Zweden
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Het bestaan van een specifieke procedure voor geringe vorderingen

Ja, er bestaat een speciale procedure voor geringe vorderingen binnen het burgerlijk recht.

1.1 Toepassingsgebied van de procedure, grensbedrag

De speciale procedure voor geringe vorderingen wordt toegepast door de gewone rechtbank van eerste aanleg (tingsrätt) als het verzoek een bedrag betreft dat geen vastgestelde drempel overschrijdt. Dit bedrag is momenteel (in 2019) vastgesteld op 23 250 SEK. De drempel is niet wettelijk vastgelegd, maar is gebaseerd op het “aan de prijsindex gekoppelde basisbedrag” (prisbasbeloppet), wat inhoudt dat de drempel wordt berekend op basis van de prijsontwikkelingen.

1.2 Toepassing van de procedure

De mogelijkheid om van deze procedure gebruik te maken, is niet beperkt tot bepaalde typen vorderingen, bijvoorbeeld consumentenvorderingen. Er moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: er moet sprake zijn van een vordering binnen het burgerlijk recht en de waarde ervan mag de vastgestelde drempel niet overschrijden. De procedure kan niet worden toegepast op zaken binnen het familierecht.

1.3 Formulieren

Het formulier waarmee om de inleiding van een Europese procedure voor geringe vorderingen kan worden verzocht, staat op de website van het Nationaal bestuur van de rechtbanken (Domstolsverket).

1.4 Rechtsbijstand

Rechtzoekenden kunnen hulp krijgen bij het inleiden van de procedure en zich daartoe richten tot de rechtbank van eerste aanleg (tingsrätt). Overheidsinstanties hebben een wettelijke algemene dienstverleningsplicht. Op grond van deze dienstverleningsplicht kunnen rechtzoekenden telefonisch contact opnemen met de rechtbank van eerste aanleg of deze bezoeken om algemene informatie over de procedure en de daarvoor geldende regels in te winnen. Bovendien is de president van de rechtbank verplicht om in aanloop naar de procedure en rekening houdend met de aard van de procedure, ervoor te zorgen dat duidelijkheid bestaat over de kwesties die aan de vordering ten grondslag liggen en dat de partijen alle elementen naar voren brengen die zij voornemens zijn tijdens de procedure in te brengen. In de praktijk vervult de rechter deze plicht door vragen te stellen en aanvullende opmerkingen te maken.

1.5 Regels betreffende het bewijs

Voor geringe vorderingen bestaan geen specifieke regels. Er kunnen zowel mondeling als schriftelijk bewijzen worden ingebracht. Schriftelijke getuigenverklaringen zijn slechts in bijzondere situaties toegestaan. Meer informatie over de Zweedse regels voor bewijsverkrijging in het kader van vorderingen binnen het burgerlijk recht is hier te vinden.

1.6 Schriftelijke procedure

De rechtbank kan een uitspraak doen op basis van uitsluitend een schriftelijke procedure. Van deze mogelijkheid wordt gebruikgemaakt als een mondelinge behandeling voor het onderzoek niet nodig is en geen van de partijen hierom heeft verzocht.

1.7 Inhoud van het vonnis

Voor de bewoordingen waarin de uitspraak wordt gedaan, gelden bij geringe vorderingen geen specifieke regels. De volgende regels zijn van toepassing op alle vorderingen binnen het burgerlijk recht, met inbegrip van geringe vorderingen. Uitspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd en moeten de volgende elementen in daarvoor bestemde delen bevatten: de naam van de rechtbank en de datum en plaats waar de uitspraak is gedaan, de namen van de partijen en hun procesgemachtigden of juridisch adviseurs, het dispositief van de uitspraak, de conclusies en de bezwaren van de partijen en de omstandigheden waarop zij zijn gebaseerd en de gronden van de uitspraak, met inbegrip van de informatie over bewezen elementen.

1.8 Vergoeding van de kosten

De bijzondere regeling van de kosten vormt de kern van de procedure voor geringe vorderingen. De in het gelijk gestelde partij heeft slechts recht op een vergoeding voor juridisch advies van maximaal een uur per niveau waarop het proces plaatsvindt, voor de betaling die gedaan is voor de indiening van het verzoek, voor reis- en verblijfkosten in verband met zittingen en voor kosten in verband met getuigenverhoor en de vertaling van dossierstukken. Vergoedingen worden toegekend als de in het gelijk gestelde partij deze redelijkerwijs heeft moeten maken om haar rechten te kunnen uitoefenen. Honoraria voor meer dan een uur werk aan juridisch advies worden dan ook niet vergoed.

1.9 Mogelijkheid van hoger beroep

Tegen een uitspraak van een lagere rechter kan beroep worden ingesteld bij een hogere rechter.

Om beroep in te kunnen stellen tegen een uitspraak van een rechtbank van eerste aanleg (tingsrätt) bij het hof van beroep (hovrätt) is toestemming om een beroep in te stellen (prövningstillstånd) vereist. Deze toestemming wordt alleen gegeven als het beroep voor een hogere rechter van belang is voor een goede toepassing van het recht, als er redenen zijn die een wijziging rechtvaardigen van de conclusie waartoe de rechtbank van eerste aanleg is gekomen of als er andere bijzondere redenen voor het beroep zijn. Partijen die beroep willen instellen tegen een uitspraak van een rechtbank van eerste aanleg, moeten dat schriftelijk doen en het beroep binnen drie weken nadat de uitspraak is gedaan bij de rechtbank indienen.

Laatste update: 22/03/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.