Drobne roszczenia

Austria
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Istnienie szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

1.1 Zakres postępowania, próg

W prawie austriackim nie istnieje odrębne postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. W austriackim kodeksie postępowania cywilnego (ZPO) przewiduje się jednak postępowanie uproszczone lub szczególne przepisy proceduralne w określonych sprawach wnoszonych do sądów rejonowych.

Niektóre z tych szczególnych przepisów proceduralnych mają zastosowanie wyłącznie do drobnych roszczeń, których wartość nie przekracza 1 000 euro (zob. pkt 1.5) lub 2 700 euro (zob. pkt 1.9).

1.2 Stosowanie postępowania

Stosowanie przepisów szczególnych austriackiego prawa procesowego dotyczących drobnych roszczeń jest obowiązkowe, a strony nie mogą odstąpić od ich stosowania.

Dlatego też ani sąd, ani strony nie mogą przekazać pozwu do rozpatrzenia w trybie postępowania „zwykłego”.

1.3 Formularze

Ponieważ w Austrii nie istnieje odrębne postępowanie w sprawie drobnych roszczeń jako takie, nie istnieją szczególne formularze na potrzeby takich roszczeń.

1.4 Pomoc

W Austrii nie istnieje przymus adwokacki w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 5 000 euro. Sędziowie muszą zapewnić pomoc stronom, które nie korzystają z zastępstwa procesowego, tj. muszą pouczyć strony o ich prawach i obowiązkach procesowych oraz o skutkach prawnych ich działań i zaniechań. Strona niekorzystająca z zastępstwa procesowego może także złożyć pozew ustnie do protokołu we właściwym sądzie rejonowym lub sądzie rejonowym w swoim miejscu zamieszkania. Jeżeli dokument złożony przez stronę, która nie korzysta z zastępstwa procesowego, zawiera błędy, sędzia musi udzielić takiej stronie odpowiednich wyjaśnień i wskazówek. Przeprowadzając powyższe czynności, sędzia jest obowiązany zachować bezstronność.

1.5 Zasady dotyczące przeprowadzania dowodów

W przypadku roszczeń, których wartość nie przekracza 1 000 euro, sąd może pominąć dowody przedstawiane przez stronę, jeżeli pełne wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności byłoby nieproporcjonalnie trudne. Także w tym przypadku sędzia musi jednak podjąć nieuznaniową decyzję w dobrej wierze w oparciu o wynik całego postępowania. Na późniejszych etapach postępowania w sprawie środków zaskarżenia można dokonać kontroli takiej decyzji.

1.6 Procedura pisemna

W prawie austriackim nie dopuszcza się przeprowadzania postępowania w całości w trybie procedury pisemnej. Na przykład w przepisach postępowania cywilnego ze względu na zasadę bezpośredniości (sachlicher Unmittelbarkeitsgrundsatz – bezpośrednie dowody na poparcie faktów mają pierwszeństwo nad pośrednimi źródłami dowodowymi) nie są dopuszczalne pisemne zeznania świadków przedłożone jako dowód z dokumentu.

1.7 Treść orzeczenia

Zgodnie z austriackim kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli wyrok jest ogłaszany ustnie, zastosowanie mają mniej rygorystyczne wymogi w odniesieniu do pisemnej wersji wyroku, niezależnie od wartości przedmiotu sporu. Jeżeli wyrok jest ogłaszany ustnie w obecności obu stron i żadna ze stron nie odwoła się od wyroku w terminie, sąd może wydać „skrócony odpis wyroku” ograniczający się do głównych podstaw wydania danego orzeczenia.

1.8 Zwrot kosztów

Zgodnie z prawem austriackim koszty w sprawach cywilnych na ogół podlegają zwrotowi proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia pozytywnego wyniku postępowania. Zarówno koszty sądowe, jak i honoraria za usługi prawne są bezpośrednio uzależnione od wartości przedmiotu sporu. Zasadniczo niższa wartość przedmiotu sporu wiąże się zatem z niższymi kosztami sądowymi i honorariami za usługi prawne. Ponieważ koszty są określone w przepisach prawa w formie stawek, istnieje możliwość utrzymania ich na niskim poziomie w przypadku drobnych roszczeń. Nie istnieją jednak żadne szczególne przepisy dotyczące kosztów w odniesieniu do tego rodzaju roszczeń.

1.9 Możliwość odwołania

W prawie austriackim przewiduje się jedynie ograniczone prawa do wniesienia apelacji w ramach postępowania w sprawie drobnych roszczeń. Podstawą apelacji w postępowaniach dotyczących roszczeń o wartości nieprzekraczającej 2 700 euro w pierwszej instancji może być wyłącznie niewłaściwa ocena aspektów prawnych sprawy lub nieważności wyroku (w przypadku najpoważniejszych błędów proceduralnych). Nie można zaskarżyć takiego wyroku ma podstawie innych poważnych błędów proceduralnych. Nie można też zaskarżyć takiego wyroku sądu pierwszej instancji na podstawie niewłaściwych ustaleń faktycznych (np. niewłaściwej oceny dowodów). W innych kwestiach zastosowanie mają przepisy dotyczące postępowania „zwykłego”.

Ostatnia aktualizacja: 05/06/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.