Drobne roszczenia

Belgia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Istnienie szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

W ustawodawstwie belgijskim nie przewidziano szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. Przeprowadza się natomiast tzw. „postępowanie uproszczone w sprawie nakazu zapłaty”. Zob. arkusz informacyjny na ten temat.

Nie obowiązuje szczególne postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. W związku z tym postępowanie przeprowadza się zgodnie z przepisami ogólnymi, przy czym postępowanie to jest bardzo proste.

Postępowanie zwykłe przebiega w następujący sposób:

  • wezwanie do stawiennictwa (citation) doręczone przez komornika sądowego;
  • wymiana pism (conclusions);
  • rozprawa (mowy) i zakończenie rozprawy;
  • wydanie wyroku.

Zasadniczo nie przewidziano możliwości uproszczenia postępowania, choć niektóre postępowania nie są wszczynane w drodze wezwania do stawiennictwa, ale w drodze wniesienia pisma procesowego zgodnie z zasadą kontradyktoryjności (requête contradictoire) (zob. art. 1034bis–1034sexies kodeksu postępowania sądowego). Przykładem sporu, w ramach którego można wnieść to pismo, jest spór dotyczący czynszu. Zgodnie z art. 1344bis kodeksu postępowania sądowego, z zastrzeżeniem postanowień umowy dzierżawy, każde powództwo dotyczące najmu nieruchomości może zostać wniesione do sekretariatu sądu pokoju w formie pisemnego pozwu.

1.1 Zakres postępowania, próg

1.2 Stosowanie postępowania

1.3 Formularze

1.4 Pomoc

1.5 Zasady dotyczące przeprowadzania dowodów

1.6 Procedura pisemna

1.7 Treść orzeczenia

1.8 Zwrot kosztów

1.9 Możliwość odwołania

Powiązane strony

Ustawodawstwo dotyczące postępowania uproszczonego w sprawie nakazu zapłaty: strony internetowe Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Service public fédéral Justice):

  • w menu „Rechtsbronnen” lub „Sources de droit” (źródła prawa) należy kliknąć „Geconsolideerde wetgeving” lub „Législation consolidée” (ustawodawstwo skonsolidowane);
  • w menu „Gerechtelijk Wetboek” lub „Nature juridique” (charakter prawny) należy wybrać „Juridische aard” lub „Code judiciaire” (kodeks postępowania sądowego);
  • w polu „Woorden” lub „Mot(s)” (słowa kluczowe) należy wpisać liczbę „664”;
  • kliknąć „Opzoeking” lub „Recherche” (wyszukaj), a następnie „Lijst” lub „Liste” (lista);
  • kliknąć „Detail” lub „Détail” (szczegółowe informacje).
Ostatnia aktualizacja: 03/09/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.