Drobne roszczenia

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń zostało zaprojektowane tak, aby uprościć i przyspieszyć rozstrzyganie spraw dotyczących roszczeń, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 5 000 EUR.

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń stanowi alternatywę dla istniejących postępowań przewidzianych w prawie państw członkowskich. Orzeczenie wydane w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń jest uznawane i wykonywane w innym państwie członkowskim bez potrzeby wydawania orzeczenia stwierdzającego jego wykonalność oraz bez możliwości zgłaszania sprzeciwu co do jego uznania.

Na potrzeby europejskiego nakazu zapłaty opracowano standardowe formularze, które są dostępne tutaj we wszystkich wersjach językowych. W celu wszczęcia postępowania należy wypełnić formularz A. Do formularza należy załączyć wszystkie dokumenty poświadczające, takie jakie pokwitowania, faktury itp.

Formularz A należy wysłać do sądu, któremu przysługuje właściwość w danej sprawie. Po otrzymaniu formularza pozwu sąd wypełnia część I formularza odpowiedzi. W terminie 14 dni od otrzymania formularza pozwu sąd powinien doręczyć pozwanemu jego odpis, wraz z formularzem odpowiedzi. Pozwany ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi, co polega na wypełnieniu części II formularza odpowiedzi. Sąd ma obowiązek przesłać powodowi odpis odpowiedzi w terminie 14 dni.

W terminie 30 dni od otrzymania odpowiedzi pozwanego (o ile taka odpowiedź została przekazana) sąd wydaje orzeczenie w sprawie drobnego roszczenia albo zwraca się o przekazanie przez strony dodatkowych informacji na piśmie bądź wzywa strony do stawiennictwa na rozprawie. Na rozprawie – jeżeli sąd ją zarządzi – nie obowiązuje przymus adwokacki. Jeżeli sąd dysponuje odpowiednim wyposażeniem, rozprawę należy przeprowadzić za pośrednictwem wideokonferencji lub telekonferencji.

Orzeczenie podlega wykonaniu w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej – bez żadnych dodatkowych formalności – na podstawie zaświadczenia wydanego przez sąd (które może wymagać tłumaczenia na język innego państwa członkowskiego) i odpisu orzeczenia. Jedyny możliwy powód odmowy wykonania orzeczenia w innym państwie członkowskim to sytuacja, w której byłoby ono sprzeczne z innym orzeczeniem wydanym w innym państwie członkowskim i dotyczącym tych samych stron. Orzeczenie wykonuje się zgodnie z przepisami krajowymi i procedurami państw członkowskich, w których dochodzi do wykonania.

Powiązane strony

Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 - tekst skonsolidowany z dnia 14 czerwca 2017 r. PDF (2175 Kb) pl

Przewodnik dla osób korzystających z europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń PDF (1110 Kb) pl

Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń PDF (2091 Kb) pl

Infografika dla konsumentów PDF (106 Kb) pl

Ulotka dla prawników praktyków PDF (558 Kb) pl

Ulotka dla przedsiębiorców PDF (240 Kb) pl

Zestaw narzędzi internetowych – informacje na temat europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

Drobne roszczenia – powiadomienia dokonane przez państwa członkowskie oraz wyszukiwarka pomagająca w ustaleniu właściwego sądu lub organu

Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.

Ostatnia aktualizacja: 03/04/2023

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.