Drobne roszczenia

Finlandia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Istnienie szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

Obowiązujące ustawodawstwo fińskie nie przewiduje specjalnego postępowania w zależności od wysokości dochodzonego roszczenia. W oparciu o charakteru sprawy sąd może jednak zarządzić przeprowadzenie odpowiedniego rodzaju postępowania. W danej sprawie zostaną przeprowadzone wszystkie etapy pełnego postępowania sądowego, jeżeli są ku temu podstawy, a zainteresowane strony wyrażą taką wolę. Przykładowo sprawa może zostać rozpatrzona przez jednego sędziego, bez przeprowadzenia ustnego postępowania wstępnego, lub w całości w drodze postępowania pisemnego. Istnieje także szczególne postępowanie stosowane w sprawach cywilnych o charakterze nieprocesowym. Roszczenia bezsporne – zob. działy „Postępowanie w sprawie nakazu zapłaty – Finlandia” oraz „Postępowanie elektroniczne – Finlandia”.

1.1 Zakres postępowania, próg

Jak już stwierdzono powyżej, wartość przedmiotu sporu nie ma znaczenia. Rodzaj postępowania zależy od rodzaju sprawy.

1.2 Stosowanie postępowania

Postępowanie w sprawach cywilnych wszczyna się, wnosząc pozew na piśmie do sądu rejonowego (käräjäoikeus). Roszczenia bezsporne można także wnosić, korzystając z wniosku elektronicznego (zob. „Postępowanie w sprawie nakazu zapłaty – Finlandia”).

1.3 Formularze

Na poziomie krajowym nie istnieją żadne formularze oprócz formularza powiadomienia o zamiarze wniesienia apelacji od orzeczenia sądu rejonowego. Niektóre sądy przygotowały formularze na potrzeby określonych rodzajów korespondencji. Zazwyczaj są to formularze pozwu lub odpowiedzi na pozew. Korzystanie z formularzy nie jest obowiązkowe.

Roszczenia bezsporne można wnosić, korzystając z formularza wniosku elektronicznego (zob. „Postępowanie w sprawie nakazu zapłaty – Finlandia”).

1.4 Pomoc

W razie potrzeby sekretariat sądu udziela porad w kwestiach procesowych.

1.5 Zasady dotyczące przeprowadzania dowodów

Jeżeli roszczenie jest bezsporne, przedstawienie dowodów nie jest wymagane. W przypadku przeprowadzenia wyłącznie postępowania pisemnego zbadane zostaną jedynie dowody z dokumentów. Nie obowiązują żadne przepisy szczegółowe stanowiące, że do przeprowadzania dowodów w sprawach dotyczących drobnych roszczeń mają zastosowanie szczególne zasady.

1.6 Procedura pisemna

Sprawa może zostać rozstrzygnięta bez przeprowadzenia rozprawy w oparciu o same dowody z dokumentów. W ten sposób zawsze rozstrzyga się sprawy w postępowaniu nieprocesowym. Roszczenia sporne mogą zostać rozstrzygnięte w oparciu o same dowody z dokumentów, jeżeli charakter sprawy nie wymaga przeprowadzenia rozprawy, a żadna z zainteresowanych stron nie wnosi sprzeciwu wobec przeprowadzenia postępowania pisemnego.

1.7 Treść orzeczenia

Nie obowiązują żadne przepisy szczególne dotyczące treści orzeczeń w sprawach dotyczących drobnych roszczeń.

1.8 Zwrot kosztów

Co do zasady strona przegrywająca zostanie wezwana do pokrycia wszystkich zasadnych kosztów prawnych poniesionych przez stronę przeciwną w związku z podjęciem niezbędnych działań w danej sprawie. Ustalono jednak pułapy wysokości kosztów podlegających zwrotowi w przypadku roszczeń bezspornych i w sprawach dotyczących czynszów za lokale mieszkalne. W takich przypadkach maksymalną wysokość kosztów, którą sąd może zasądzić na rzecz powoda od pozwanego, który przegrał sprawę, ustala się na podstawie tabeli kosztów.

1.9 Możliwość odwołania

Charakter sprawy nie ma żadnego wpływu na prawo do wniesienia odwołania. Postępowanie odwoławcze jest takie samo we wszystkich sprawach. Powiadomienie o zamiarze wniesienia apelacji od orzeczenia sądu rejonowego należy złożyć w odpowiednim terminie. Apelacje rozpatrują sądy apelacyjne (hovioikeus).

Ostatnia aktualizacja: 19/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.