Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Drobne roszczenia

Francja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Istnienie szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

We Francji przewidziano uproszczone postępowanie prowadzone przed sądem instancji (tribunal d’instance), które wszczyna się, składając w sekretariacie oświadczenie, i które regulują przepisy art. 843 i 844 kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie wszczyna się ustnym lub pisemnym oświadczeniem składanym w sekretariacie właściwego sądu. Sekretariat wzywa strony do stawienia się przed sądem, wysyłając list polecony za potwierdzeniem odbioru. Na rozprawie sędzia podejmie próbę pogodzenia stron i może za ich zgodą wyznaczyć mediatora sądowego. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, postępowanie toczy się dalej przed sądem. Nie istnieje przymus adwokacki. Pełnomocnikami stron mogą być następujące osoby: małżonek, konkubent, osoba, z którą strona zawarła zarejestrowany związek partnerski (PACS), rodzice, krewni w linii prostej lub krewni w linii bocznej lub osoby, które strona zatrudnia.

1.1 Zakres postępowania, próg

Wartość przedmiotu sporu nie może przekraczać 4 000 euro, a sprawa musi podlegać właściwości danego sądu instancji.

1.2 Stosowanie postępowania

Złożenie oświadczenia w sekretariacie jest fakultatywne.

Nie ma możliwości przekształcenia oświadczenia złożonego w sekretariacie w postępowanie zwykłe, ponieważ w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 4 000 euro lub gdy sprawa nie należy do właściwości sądu instancji, wniosek o wszczęcie postępowania należy złożyć w sądzie właściwym zgodnie ze zwykłą procedurą.

1.3 Formularze

Złożenie formularza nie jest obowiązkowe, gdyż oświadczenie można złożyć w sekretariacie ustnie. Istnieje jednak formularz do celów skierowania sprawy do sądu.

Formularz CERFA nr 10-0099 jest dostępny na stronie internetowej francuskiej służby cywilnej oraz we wszystkich sekretariatach sądów instancji.

1.4 Pomoc

W związku z tym, że jest to proste postępowanie dotyczące kwot nieprzekraczających 4 000 euro, a strony zostają wysłuchane przez sędziego, w przepisach prawa nie przewidziano żadnej pomocy. Strony mogą jednak korzystać z pomocy lub przedstawicielstwa prawnika, również po złożeniu wniosku o pomoc prawną.

1.5 Zasady dotyczące przeprowadzania dowodów

Obowiązują podobne reguły dowodowe jak w przypadku postępowania zwykłego.

1.6 Procedura pisemna

W kontekście tego rodzaju postępowania uproszczonego nie istnieje procedura wyłącznie pisemna.

1.7 Treść orzeczenia

Do orzeczenia mają zastosowanie te same zasady co w przypadku postępowania zwykłego.

1.8 Zwrot kosztów

Zastosowanie mają takie same przepisy jak w odniesieniu do innych postępowań. Różnica polega jednak na tym, że ponieważ postępowanie uproszczone nie wymaga wyznaczenia adwokata ani pełnomocnika, wiążą się z nim mniejsze koszty.

1.9 Możliwość odwołania

Ze względu na wartość przedmiotu sporu apelacja nie przysługuje. Wyrok może zostać jedynie uchylony lub zaskarżony w drodze skargi kasacyjnej.

Łącza do powiązanych stron internetowych

Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości (Ministère de la Justice)

Strona internetowa Legifrance

Ostatnia aktualizacja: 09/09/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.