Drobne roszczenia

Francja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Istnienie szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

Jeżeli roszczenie jest drobne, wniosek można złożyć do oddziału okręgowego (chambre de proximité) sądu powszechnego pierwszej instancji (tribunal judiciaire) lub sędziego izby ds. ochrony osób szczególnie wrażliwych (juge des contentieux de la protection) zgodnie z art. 756 i nast. kodeksu postępowania cywilnego.

Procedura odbywa się ustnie, ale strony mogą przedstawić swoje uwagi na piśmie, jeśli sobie tego życzą.

We wniosku można zawrzeć zgodę powoda na przeprowadzenie postępowania zaocznie (art. 757 kodeksu postępowania cywilnego). Art. 828 kodeksu postępowania cywilnego pozwala również stronom na wyraźne wyrażenie zgody na każdym etapie postępowania, by postępowanie przeprowadzono zaocznie. Procedurę zaoczną wprowadzono 1 stycznia 2020 r.; inspiracją było europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.

Sekretariat wzywa strony do stawienia się przed sądem, wysyłając list polecony za potwierdzeniem odbioru. Jeżeli pozwany nie otrzymał tego listu, sąd może zarządzić doręczenie pisma przez pracownika sądowego (huissier de justice).

Pod rygorem niedopuszczalności, którą sąd może orzec z urzędu, wniosek do sądu powinien być poprzedzony, według uznania stron, próbą pojednania z pomocą mediatora sądowego, próbą mediacji lub próbą rozstrzygnięcia sporu wyłącznie przez strony reprezentowane przez adwokatów, bez udziału osób trzecich (procédure participative).

Nie istnieje przymus adwokacki. Pełnomocnikami stron mogą być następujące osoby: małżonek, konkubent, osoba, z którą strona zawarła zarejestrowany związek partnerski (PACS), rodzice, krewni w linii prostej lub krewni w linii bocznej lub osoby, które strona zatrudnia.

1.1 Zakres postępowania, próg

Wartość przedmiotu sporu nie może przekraczać 5 000 euro, a sprawa musi podlegać właściwości oddziału okręgowego (chambre de proximité) sądu powszechnego pierwszej instancji (tribunal judiciaire) lub sędziego izby ds. ochrony osób szczególnie wrażliwych (juge des contentieux de la protection).

1.2 Stosowanie postępowania

1.3 Formularze

Istnieje formularz do celów skierowania sprawy do sądu.

Formularz CERFA nr 11764*08 jest dostępny na stronie internetowej francuskiej służby cywilnej, we wszystkich sądowych pojedynczych punktach obsługi (Services d’Accueil Unique du Justiciable) oraz na stronie Justice.fr.

1.4 Pomoc

W związku z tym, że jest to proste postępowanie dotyczące kwot nieprzekraczających 5 000 euro, a strony zostają wysłuchane przez sędziego, chyba że zgodziły się na postępowanie zaoczne, w przepisach prawa nie przewidziano żadnej pomocy. Strony mogą jednak korzystać z pomocy lub przedstawicielstwa prawnika, również po złożeniu wniosku o pomoc prawną.

1.5 Zasady dotyczące przeprowadzania dowodów

Obowiązują podobne reguły dowodowe jak w przypadku postępowania zwykłego.

1.6 Procedura pisemna

Z wyjątkiem przypadków, w których strony są zgodne co do procedury zaocznej, w kontekście tego rodzaju postępowania na wniosek nie istnieje procedura wyłącznie pisemna.

1.7 Treść orzeczenia

Do orzeczenia mają zastosowanie te same zasady co w przypadku postępowania zwykłego.

1.8 Zwrot kosztów

Zastosowanie mają takie same przepisy jak w odniesieniu do innych postępowań. Różnica polega jednak na tym, że ponieważ postępowanie to zasadniczo nie wymaga wyznaczenia adwokata ani pełnomocnika, wiążą się z nim mniejsze koszty.

1.9 Możliwość odwołania

Ze względu na wartość przedmiotu sporu apelacja nie przysługuje. Orzeczenie może być jedynie przedmiotem sprzeciwu (jeżeli pozwany nie otrzymał wezwania na rozprawę) lub skargi kasacyjnej (w przypadku gdy pozwany otrzymał wezwanie na rozprawę).

Powiązane strony

Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości

Strona internetowa Légifrance

Ostatnia aktualizacja: 12/01/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.