Drobne roszczenia

Grecja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Istnienie szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

Czy w Grecji przewidziano postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (tj. odrębne postępowanie, uproszczone pod względem proceduralnym w porównaniu z postępowaniem zwykłym, które stosuje się w sprawach dotyczących kwot poniżej określonego progu lub w określonych rodzajach sporów sądowych niezależnie od progu pieniężnego)?

W art. 466–469 rozdziału M kodeksu postępowania cywilnego przewidziano przepisy szczególne dotyczące drobnych roszczeń.

1.1 Zakres postępowania, próg

Przepisy szczególne dotyczące drobnych roszczeń stosuje się:

  1. w przypadku gdy przedmiot sporu należy do właściwości sądu rejonowego w sprawach cywilnych (eirinodikeío) i dotyczy roszczeń, praw do rzeczy ruchomej lub jej własności, przy czym wartość przedmiotu sporu nie przekracza 5 000 euro, oraz
  2. w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 5 000 euro, jeżeli powód oświadcza, że przyjmuje tytułem zaspokojenia swojego roszczenia, w miejsce roszczenia dochodzonego pozwem, kwotę nie wyższą niż 5 000 euro. W takim przypadku sąd rejonowy w sprawach cywilnych w wyroku nakazuje pozwanemu zaspokoić roszczenie dochodzone pozwem albo zapłacić kwotę odpowiadającą jego wartości.

1.2 Stosowanie postępowania

Postępowanie ma charakter obowiązkowy.

Sąd ani strony postępowania nie mogą skorzystać z postępowania zwykłego zamiast z odrębnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń.

1.3 Formularze

Trwają prace nad wdrożeniem dekretu prezydenckiego w sprawie wprowadzenia standardowych dokumentów w sprawach drobnych roszczeń.

1.4 Pomoc

Czy strony postępowania, których nie reprezentuje adwokat, mogą uzyskać pomoc w kwestiach proceduralnych (na przykład ze strony urzędnika sądowego lub sędziego)? Jeżeli tak, to w jakim stopniu?

Strona przed sądem może działać osobiście lub przez adwokata.

1.5 Zasady dotyczące przeprowadzania dowodów

Czy obowiązują określone zasady dotyczące przeprowadzania dowodów i czy są one uproszczone w porównaniu z postępowaniem zwykłym? Jeżeli tak, to które i w jakim stopniu?

Sędzia sądu rejonowego w sprawach cywilnych orzekający odrębnym postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń może odstąpić od przepisów procesowych i dopuścić również dowody, które nie spełniają wymogów określonych w przepisach prawa.

1.6 Procedura pisemna

Pozew należy złożyć w sekretariacie sądu rejonowego w sprawach cywilnych. Pozew powinien zawierać:

  1. dokładne wskazanie faktów, które zgodnie z prawem stanowią podstawę roszczenia i uzasadniają wytoczenie powództwa przez powoda przeciwko pozwanemu,
  2. dokładny opis przedmiotu sporu oraz
  3. konkretne żądanie pozwu.

1.7 Treść orzeczenia

 

1.8 Zwrot kosztów

Koszty nie są zwracane.

1.9 Możliwość odwołania

Od orzeczenia wydanego w postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń środek zaskarżenia nie przysługuje.

Ostatnia aktualizacja: 08/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.