Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski
Swipe to change

Drobne roszczenia

Grecja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Istnienie szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

Czy w Grecji istnieje postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (tj. szczególne postępowanie uproszczone pod względem proceduralnym w porównaniu z postępowaniem zwyczajnym, które stosuje się w sprawach dotyczących kwot poniżej określonego progu lub w określonych rodzajach postępowania sądowego niezależnie od progu pieniężnego)?

Kodeks postępowania cywilnego zawiera przepisy szczególne dotyczące rozpatrywania drobnych roszczeń (rozdział XIII art. 466–472).

1.1 Zakres postępowania, próg

Przepisy szczególne dotyczące drobnych roszczeń stosuje się: 1) jeżeli rzeczowo właściwy jest sąd w sprawach cywilnych (eirinodikeío), a przedmiot sporu dotyczy roszczeń lub praw do ruchomości lub własności ruchomości, której wartość nie przekracza 5 000,00 EUR; lub 2) w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 5 000,00 EUR, jeżeli powód oświadczy, że przyjmie sumę nieprzekraczającą 5 000,00 EUR celem zaspokojenia roszczenia, które stanowi przedmiot sporu. W takim przypadku pozwany, który przegrał spór, będzie musiał zaspokoić roszczenie, które stanowi przedmiot sporu, albo uiścić oszacowaną kwotę zaakceptowaną przez sąd.

1.2 Stosowanie postępowania

Postępowanie ma charakter obowiązkowy.

Ani sąd, ani strony postępowania nie mogą skorzystać z postępowania zwyczajnego zamiast ze szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń.

1.3 Formularze

Nie są dostępne żadne formularze.

1.4 Pomoc

Czy strony postępowania, których nie reprezentuje adwokat, mogą uzyskać pomoc w kwestiach proceduralnych (na przykład ze strony urzędnika sądowego lub sędziego)? Jeżeli tak, to w jakim stopniu?

Strony postępowania mogą występować przed sądem we własnym imieniu. Osoba będąca stroną postępowania może być również reprezentowana przez małżonka, wstępnego lub zstępnego, krewnego do drugiego stopnia pokrewieństwa lub powinowatego do drugiego stopnia, lub też przez zatrudnianą przez tę stronę osobę pracującą za wynagrodzeniem. Istnieje domniemanie, że małżonek może zawsze występować w imieniu swojego współmałżonka oraz że może wyznaczyć innych pełnomocników. Nie istnieje przepis nakazujący w takich przypadkach urzędnikowi sądowemu lub sędziemu udzielenia pomocy stronie postępowania lub pełnomocnikom, którzy nie są adwokatami.

1.5 Zasady dotyczące przeprowadzania dowodów

Czy niektóre zasady dotyczące przeprowadzania dowodów są mniej rygorystyczne w porównaniu z postępowaniem zwyczajnym? Jeżeli tak, to które i w jakim stopniu?

Rozpoznając sprawy dotyczące drobnych roszczeń w trybie szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, sędziowie rejonowych sądów w sprawach cywilnych mogą odejść od zwykłych przepisów proceduralnych: mogą uwzględniać dowody, które nie spełniają wymogów ustawowych, a także mogą według własnego uznania stosować procedurę, którą w danych okolicznościach uznają za najbezpieczniejszą, najszybszą i najmniej kosztowną w celu ustalenia stanu faktycznego.

1.6 Procedura pisemna

Powództwo można zgłosić na piśmie w sekretariacie rejonowego sądu w sprawach cywilnych lub ustnie do protokołu przed sędzią rejonowego sądu w sprawach cywilnych. Pozew musi zawierać: a) dokładny opis faktów, które zgodnie z prawem stanowią podstawę roszczenia i uzasadniają wytoczenie powództwa przez powoda przeciwko pozwanemu; b) dokładny opis przedmiotu sporu; c) konkretne żądanie pozwu oraz d) wskazanie wszystkich dostępnych form dowodów.

1.7 Treść orzeczenia

Wyroki są wydawane ustnie na posiedzeniu jawnym sądu, zazwyczaj bezpośrednio po zakończeniu rozprawy, gdy nadal trwa posiedzenie sądu i zanim sędzia przejdzie do rozpatrywania kolejnej sprawy. Wyroku nie doręcza się stronom, jeżeli w protokole rozprawy poświadczono, że został on wydany w obecności obu stron lub osób występujących w ich imieniu w sprawie bądź w obecności ich adwokatów.

1.8 Zwrot kosztów

Nie przewidziano zwrotu kosztów.

1.9 Możliwość odwołania

Od wyroku w sprawie drobnych roszczeń nie przysługuje apelacja.

Ostatnia aktualizacja: 17/07/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.