Drobne roszczenia

Węgry
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Istnienie szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązujące prawo węgierskie nie przewiduje innego postępowania w sprawie drobnych roszczeń niż procedura określona w rozporządzeniu (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającym europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (oraz w art. 598–602 ustawy nr CXXX z 2016 r. Kodeks postępowania cywilnego, które regulują wszelkie kwestie nieobjęte zakresem tego rozporządzenia). Kwestie drobnych roszczeń regulowała wcześniej ustawa nr III z 1952 r. Kodeks postępowania cywilnego, ustawę tę jednak zastąpiono ustawą nr CXXX z 2016 r. Kodeks postępowania cywilnego, ze skutkiem od 1 stycznia 2018 r. Oznacza to, że od 1 stycznia 2018 r. nie ma w węgierskich przepisach dotyczących postępowania cywilnego żadnych szczególnych zasad mających zastosowanie do drobnych roszczeń. W związku z tym do egzekwowania drobnych roszczeń mają zastosowanie zasady ogólne. Postępowania wszczęte przed 1 stycznia 2018 r. są jednak prowadzone na podstawie poprzedniej ustawy (ustawa nr III z 1952 r. Kodeks postępowania cywilnego) Następujące informacje mają więc znaczenie wyłącznie w przypadku spraw wszczętych przed 1 stycznia 2018 r. i nadal będących w toku.

1.1 Zakres postępowania, próg

Postępowanie w sprawie drobnych roszczeń stosuje się przy dochodzeniu roszczeń nieprzekraczających 1 mln forintów, w przypadku gdy postępowanie stało się sporne w wyniku złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty lub w przypadku gdy postępowanie takie poprzedzone jest postępowaniem w sprawie nakazu zapłaty, czyli w sytuacji, gdy:

a) notariusz z urzędu odrzuca wniosek o wydanie nakazu zapłaty, a powód wytacza powództwo przed sąd w celu wyegzekwowania roszczenia;

b) notariusz kończy postępowanie w sprawie nakazu zapłaty w drodze postanowienia, a powód wytacza powództwo przed sąd w celu wyegzekwowania roszczenia.

1.2 Stosowanie postępowania

Postępowanie to stosuje się w sądach rejonowych (járásbíróság).

1.3 Formularze

Nie przewidziano żadnych formularzy do składania pism procesowych wszczynających postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, natomiast w przypadku postępowania w sprawie nakazu zapłaty poprzedzającego złożenie takiego pisma – postępowania wchodzącego w zakres kompetencji notariuszy – formularz jest dostępny na stronie węgierskiej Izby Notarialnej i w kancelariach notarialnych.

1.4 Pomoc

Istnieje możliwość uzyskania pomocy. W celu ułatwienia wykonywania praw osobom fizycznym, których dochód i sytuacja finansowa nie pozwalają na ponoszenie kosztów postępowania, osoby takie zostaną całkowicie lub częściowo zwolnione z tych kosztów po złożeniu odpowiedniego wniosku. Zgodnie z ustawą o opłatach strony mogą także być uprawnione do ulg w odniesieniu do opłat sądowych (zwolnienie z opłat lub prawo do odroczenia terminu płatności), a osoby znajdujące się w potrzebie są także uprawnione do skorzystania z usług doradcy prawnego lub adwokata zgodnie z przepisami ustawy o pomocy prawnej, jeżeli jest to konieczne do skutecznego wykonania ich praw.

1.5 Zasady dotyczące przeprowadzania dowodów

W postępowaniu spornym wszczętym w następstwie złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty sąd powiadamia pozwanego o faktach i dowodach przedstawionych przez powoda nie później niż w wezwaniu na rozprawę. Strona może przedstawić dowody najpóźniej pierwszego dnia rozprawy. W drodze wyjątku od tej zasady strona może przedstawić dowody na dowolnym etapie postępowania, jeżeli strona przeciwna wyrazi na to zgodę lub jeżeli strona, przedstawiając dowody, powołuje się na fakty lub dowody, prawomocne orzeczenia sądowe lub decyzje administracyjne, o których strona z przyczyn niezależnych od niej dowiedziała się po upływie standardowego terminu wyznaczonego na przedstawienie dowodów lub o których poinformowano ją po upływie tego terminu z przyczyn niezależnych od niej, i jeżeli strona przedstawi wystarczające dowody na poparcie swojego twierdzenia.

W przypadku zmian w treści pozwu lub wytoczenia powództwa wzajemnego strona może przedstawić odpowiednie dowody po wprowadzeniu zmian do pozwu / wytoczeniu powództwa wzajemnego, natomiast w przypadku sprzeciwu wobec roszczeń o potrącenie dowody dotyczące roszczenia o potrącenie można przedstawić równocześnie z wniesieniem sprzeciwu. Sąd odrzuca wszelkie dowody przedstawione z naruszeniem tych przepisów. We wszystkich innych aspektach zastosowanie mają ogólne reguły dowodowe.

1.6 Procedura pisemna

Sąd przeprowadza także rozprawę.

1.7 Treść orzeczenia

Treść orzeczenia regulują ogólnie obowiązujące zasady, przy czym pod sentencją orzeczenia musi znaleźć się pouczenie dla stron o elementach, które musi zawierać odwołanie, oraz o skutkach prawnych pominięcia tych elementów.

1.8 Zwrot kosztów

Na ogół stosuje się zasadę „przegrywający płaci”.

1.9 Możliwość odwołania

Możliwość odwołania jest pod wieloma względami ograniczona, w związku z czym niezwykle ważne jest to, że można powołać się wyłącznie na naruszenie przepisów procesowych w pierwszej instancji lub nieprawidłowe zastosowanie przepisów stanowiących podstawę rozstrzygnięcia co do istoty sprawy. Do wnoszenia odwołań i do terminów wyznaczonych na wnoszenie odwołań mają zastosowanie ogólne zasady, tj. odwołanie musi zostać wniesione do sądu, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, w terminie 15 dni od doręczenia orzeczenia; odwołanie rozpoznaje właściwy sąd okręgowy.

Ostatnia aktualizacja: 15/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.