Drobne roszczenia

Irlandia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Istnienie szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

Tak, w prawie irlandzkim takie postępowanie istnieje jako alternatywna metoda dochodzenia drobnych roszczeń cywilnoprawnych. [zob. Regulamin postępowania w sprawie drobnych roszczeń przed sądem rejonowym (District Court (Small Claims Procedure) Rules) z lat 1997 i 1999]. Tego rodzaju postępowania prowadzą kancelarie sądów rejonowych (District Court Office), a ich celem jest rozpatrywanie roszczeń konsumentów przy niewielkich kosztach i bez udziału prawnika. Istnieje również możliwość wszczęcia postępowania dotyczącego drobnych roszczeń (tj. określonych roszczeń o wartości nieprzekraczającej 2 000 euro) przez internet.

1.1 Zakres postępowania, próg

Postępowanie w sprawie drobnych roszczeń obejmuje następujące rodzaje roszczeń:

(i) roszczenia dotyczące towarów lub usług nabytych na użytek prywatny od osoby dokonującej sprzedaży takich towarów lub usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (roszczenia konsumentów);

(ii) roszczenie dotyczące nieznacznej szkody majątkowej (lecz z wyłączeniem szkód na osobie);

(iii) roszczenie dotyczące braku zwrotu kaucji zabezpieczającej przy umowie najmu w przypadku określonych rodzajów wynajmowanych nieruchomości. Dotyczy to na przykład domu letniskowego lub pokoju/mieszkania na terenie lokalu zamieszkiwanego również przez właściciela, pod warunkiem że kwota roszczenia nie przekracza 2 000 euro.

Pozwy w sprawach dotyczących roszczeń w sporach między wynajmującymi a najemcami lub w przypadku wynajmowanych pomieszczeń nieobjętych postępowaniem w sprawie drobnych roszczeń można wnosić do Komisji ds. Najmu Lokali Mieszkaniowych (Residential Tenancies Board, 2nd Floor, O’Connell Bridge House, D’Olier Street, Dublin 2). Strona internetowa: Home

Postępowanie w sprawie drobnych roszczeń nie obejmuje roszczeń wynikających z:

(i) umowy dzierżawy z opcją zakupu;

(ii) naruszenia postanowień umowy leasingu;

(iii) długów.

1.2 Stosowanie postępowania

Z tego postępowania może skorzystać konsument, który nabył towary lub usługi na użytek prywatny od osoby dokonującej sprzedaży takich towarów lub usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Od stycznia 2010 r. postępowanie takie może również wszcząć przedsiębiorca przeciwko innemu przedsiębiorcy. Drobne roszczenia rozpatruje urzędnik sądu rejonowego (District Court Clerk), zwany sekretarzem ds. drobnych roszczeń (Small Claims Registrar). Jeżeli jest to możliwe, sekretarz prowadzi negocjacje między stronami, aby rozstrzygnąć spór bez konieczności przeprowadzenia rozprawy sądowej. Jeżeli rozstrzygnięcie sporu nie jest możliwe, sekretarz przekazuje pozew do rozpatrzenia przed sądem rejonowym na rozprawie.

Powód musi mieć pewność co do imienia i nazwiska lub nazwy i adresu osoby lub przedsiębiorstwa, przeciwko którym wytacza powództwo. W przypadku przedsiębiorstwa powód musi podać jego dokładną nazwę. Podane informacje muszą być prawidłowe, aby urzędnik służby cywilnej (Sheriff) mógł wykonać postanowienie sądu.

Jeżeli sekretarz ds. drobnych roszczeń otrzyma odpowiedź od pozwanego, w której pozwany kwestionuje roszczenie lub wytacza powództwo wzajemne, sekretarz kontaktuje się z powodem i przekazuje mu egzemplarz odpowiedzi pozwanego na powództwo. Sekretarz może prowadzić rozmowy i negocjacje z obiema stronami, aby spróbować osiągnąć porozumienie.

Jeżeli pozwany uzna powództwo, ma obowiązek powiadomić o tym sekretariat, odsyłając formularz zawiadomienia o uznaniu wierzytelności. W przypadku braku odpowiedzi ze strony pozwanego roszczenie automatycznie uznaje się za bezsporne. Następnie sąd rejonowy wydaje orzeczenie na korzyść powoda (bez konieczności stawiennictwa powoda w sądzie), zasądzając żądaną kwotę i nakazując pozwanemu jej zapłatę w określonym krótkim terminie.

1.3 Formularze

Sekretarz ds. drobnych roszczeń przekazuje powodowi formularz wniosku. Wniosek taki można również pobrać ze strony internetowej Służby Sądowniczej pod adresem https://www.courts.ie/.

1.4 Pomoc

W związku z tym, że celem postępowania w sprawie drobnych roszczeń jest rozpatrywanie roszczeń konsumentów przy niewielkich kosztach i bez udziału prawnika, zasadniczo w przypadku tego rodzaju roszczeń nie zachodzi potrzeba zapewnienia pomocy ani porady prawnej.

1.5 Zasady dotyczące przeprowadzania dowodów

Jeżeli sprawa trafi do sądu, strony muszą wziąć udział w rozprawie przed sądem rejonowym. Sprawa zostanie rozpatrzona na zwykłym posiedzeniu jawnym sądu rejonowego. Gdy sprawa zostanie wywołana, sekretarz sądowy wezwie powoda na miejsce dla świadków celem złożenia zeznań. Zeznania muszą być składane pod przysięgą lub przyrzeczeniem, a pozwany może przesłuchać powoda w kwestiach związanych z roszczeniem. Pozwany również będzie miał możliwość złożenia zeznań. Każdy świadek może zostać przesłuchany przez stronę przeciwną lub przez jej pełnomocnika procesowego, jeżeli jest on obecny. Strony mają również prawo wzywać świadków lub przedstawiać opinie sporządzone przez świadków, nie będą oni mieli jednak możliwości odzyskania związanych z tym kosztów, gdyż pokrycia takich wydatków nie przewidziano w tego rodzaju postępowaniu, które ma ułatwić rozpatrywanie drobnych roszczeń przed sądem po niewielkich kosztach.

1.6 Procedura pisemna

Jeżeli sekretarz ds. drobnych roszczeń nie rozstrzygnie sprawy, wówczas w dniu rozprawy powód musi przedstawić dowody z dokumentów na poparcie roszczenia. Mogą to być na przykład wszelkie istotne dla sprawy pisma, paragony lub faktury. Oprócz tego obie strony będą miały możliwość złożenia ustnych zeznań i mogą zostać przesłuchane przez stronę przeciwną.

1.7 Treść orzeczenia

Jeżeli stroną wygrywającą będzie powód, sąd rejonowy orzeknie na jego korzyść, zasądzając wypłatę żądanej kwoty w określonym krótkim terminie.

1.8 Zwrot kosztów

Chociaż strony mogą korzystać z usług doradcy prawnego, nie będą one jednak uprawnione do odzyskania związanych z tym kosztów od strony przeciwnej, nawet jeżeli wygrają sprawę. Głównym celem postępowania w sprawie drobnych roszczeń jest właśnie ułatwienie dochodzenia roszczeń bez konieczności udziału prawnika.

1.9 Możliwość odwołania

Zarówno powód, jak i pozwany mają prawo odwołania się od postanowienia sądu rejonowego do sądu okręgowego (Circuit Court). Sąd okręgowy może zasądzić koszty, decyzję w tej kwestii podejmuje jednak indywidualnie sędzia sądu okręgowego.

Powiązane strony

https://www.courts.ie

https://www.courts.ie/small-claims

http://www.citizensinformation.ie/en/justice/courts_system/small_claims_court.html

https://www.courts.ie/small-claims

Ostatnia aktualizacja: 08/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.