Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej litewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Drobne roszczenia

Litwa
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Istnienie szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

W części IV rozdział XXIV kodeksu postępowania cywilnego (Civilinio proceso kodeksas) Republiki Litewskiej ustanawia się krajowe postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń jest prowadzone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającym europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, a sprawy objęte tego rodzaju postępowaniem rozpatruje się na zasadach ogólnych dotyczących rozstrzygania sporów, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Republiki Litewskiej wdrażającej przepisy Unii Europejskiej i przepisy międzynarodowe regulujące postępowanie cywilne (Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas).

1.1 Zakres postępowania, próg

Krajowe postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ma zastosowanie do roszczeń pieniężnych o wartości nieprzekraczającej 5 000 LTL (około 1 450 EUR).

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ma zastosowanie do roszczeń cywilnoprawnych o wartości nieprzekraczającej 2 000 EUR. Postępowanie to nie ma zastosowania w sprawach dotyczących: stanu cywilnego lub zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych osób fizycznych; małżeńskiego ustroju majątkowego, praw własności wynikających z testamentów i dziedziczenia oraz obowiązków alimentacyjnych; upadłości, postępowania likwidacyjnego w przypadku niewypłacalnych spółek kapitałowych lub innych osób prawnych, ubezpieczenia społecznego, arbitrażu, prawa pracy, najmu lub dzierżawy nieruchomości, z wyłączeniem powództw dotyczących roszczeń pieniężnych; a także naruszenia prywatności i dóbr osobistych, w tym zniesławienia.

1.2 Stosowanie postępowania

Postępowanie jest stosowane od dnia 1 stycznia 2009 r. Sprawy objęte europejskim postępowaniem w sprawie drobnych roszczeń rozpoznają sądy rejonowe zgodnie z przepisami w sprawie właściwości miejscowej określonymi w kodeksie postępowania cywilnego Republiki Litewskiej, tj. przez sądy rejonowe dla rejonów miejskich i pozostałych.

W przypadkach określonych w art. 4 ust. 3 i art. 5 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 861/2007 sąd musi poinformować powoda/pozwanego, że przysługuje mu prawo do wytoczenia powództwa/powództwa wzajemnego nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia z sądu zgodnie z wymogami określonymi w kodeksie postępowania cywilnego Republiki Litewskiej. Jeżeli powód/pozwany nie wniesie prawidłowo sporządzonego pozwu/pozwu wzajemnego do sądu w przewidzianym w prawie terminie, uznaje się, że nie został on złożony i zostaje zwrócony powodowi/pozwanemu na mocy postanowienia sądu. Od takiego postanowienia przysługuje oddzielne zażalenie.

1.3 Formularze

Formularze udostępniają sądy lub można je pobrać ze strony internetowej Krajowej Administracji Sądów (Nacionalinė Teismų Administracija) http://www.teismai.lt/en/ oraz ze strony internetowej służby sądowej https://e.teismas.lt/lt/public/home/

1.4 Pomoc

Nie istnieje przymus adwokacki. Sądy zapewniają pomoc w wypełnianiu formularzy, nie udzielają jednak porad co do istoty sprawy.

1.5 Zasady dotyczące przeprowadzania dowodów

Przeprowadzanie dowodów regulują przepisy części II rozdział XIII kodeksu postępowania cywilnego.

1.6 Procedura pisemna

W toku krajowego postępowania w sprawie drobnych roszczeń sąd rozpoznający sprawę może samodzielnie podjąć decyzję w sprawie formy i procedury rozpoznania danej sprawy. Istnieje możliwość przeprowadzenia rozprawy, jeżeli przynajmniej jedna ze stron wystąpiła z takim wnioskiem. W toku procedury pisemnej uczestnicy postępowania nie są wzywani do sądu i nie uczestniczą w rozprawie. Uczestnicy postępowania zostają powiadomieni o procedurze pisemnej zgodnie z art. 133 ust. 3 kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli rozpoznanie sprawy co do jej istoty odbywa się w toku procedury pisemnej, informacje na temat daty, godziny i miejsca posiedzenia sądu oraz składu orzekającego umieszczane są na specjalnej stronie internetowej (http://pranesimai.teismai.lt/teismu_pranesimai/) na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia, z wyjątkiem przypadków określonych w kodeksie, w których strony są powiadamiane w drodze innej procedury. Wymienione informacje przekazuje również sekretariat sądu.

1.7 Treść orzeczenia

Wyrok wydany przez sąd w krajowym postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń musi zawierać komparycję, sentencję i krótkie uzasadnienie.

1.8 Zwrot kosztów

W przypadku drobnych roszczeń pobierana jest opłata sądowa (žyminis mokestis) w wysokości określonej w art. 80 ust. 1 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego Republiki Litewskiej. Kwota ta jest równa 3 % wartości przedmiotu sporu, lecz nie mniej niż 50 LTL.

1.9 Możliwość odwołania

Art. 29 ustawy stanowi, że od wyroków litewskich sądów wydanych w toku europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń przysługuje apelacja. Postępowanie odwoławcze regulują przepisy art. 301–333 litewskiego kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 307 ust. 1 kodeksu, jeżeli spełnione są przesłanki apelacji, można ją wnieść w terminie 30 dni od daty jego wydania.

Ostatnia aktualizacja: 21/10/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.