Drobne roszczenia

Litwa
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Istnienie szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

W rozdziale XXIV części IV kodeksu postępowania cywilnego (Civilinio proceso kodeksas) Republiki Litewskiej ustanawia się krajowe postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń jest prowadzone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającym europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, a sprawy objęte tego rodzaju postępowaniem rozpatruje się na zasadach ogólnych dotyczących rozstrzygania sporów, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Republiki Litewskiej wdrażającej przepisy Unii Europejskiej i przepisy międzynarodowe regulujące postępowanie cywilne (Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas).

1.1 Zakres postępowania, próg

Krajowe postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ma zastosowanie do roszczeń cywilnoprawnych o wartości nieprzekraczającej 2000 euro.

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ma zastosowanie do roszczeń cywilnoprawnych o wartości nieprzekraczającej 2000 euro. Postępowanie to nie ma zastosowania w sprawach dotyczących: stanu cywilnego lub zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych osób fizycznych; małżeńskiego ustroju majątkowego, praw własności wynikających z testamentów i dziedziczenia oraz obowiązków alimentacyjnych; upadłości, postępowania likwidacyjnego w przypadku niewypłacalnych spółek kapitałowych lub innych osób prawnych, ubezpieczenia społecznego, arbitrażu, prawa pracy, najmu lub dzierżawy nieruchomości, z wyłączeniem powództw dotyczących roszczeń pieniężnych; a także naruszenia prywatności i dóbr osobistych, w tym zniesławienia.

1.2 Stosowanie postępowania

Postępowanie to jest stosowane od dnia 1 stycznia 2009 r. Sprawy objęte europejskim postępowaniem w sprawie drobnych roszczeń rozpoznają sądy rejonowe zgodnie z przepisami w sprawie właściwości miejscowej określonymi w kodeksie postępowania cywilnego Republiki Litewskiej, tj. przez sądy rejonowe dla rejonów miejskich i pozostałych.

W przypadkach określonych w art. 4 ust. 3 i art. 5 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 861/2007 sąd musi poinformować powoda/pozwanego, że przysługuje mu prawo do wytoczenia powództwa / powództwa wzajemnego nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia z sądu zgodnie z wymogami określonymi w kodeksie postępowania cywilnego Republiki Litewskiej. Jeżeli powód/pozwany nie wniesie prawidłowo sporządzonego pozwu lub pozwu wzajemnego do sądu w wyżej określonym terminie, uznaje się, że pozew nie został złożony i zwraca się go powodowi/pozwanemu na mocy postanowienia sądu. Od takiego postanowienia przysługuje osobne zażalenie.

1.3 Formularze

Formularze udostępniają sądy lub można je pobrać ze strony internetowej dotyczącej sądów litewskich.

1.4 Pomoc

Nie istnieje przymus adwokacki. Sądy zapewniają pomoc w wypełnianiu formularzy, nie udzielają jednak porad co do istoty sprawy. W art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 861/2007 określono informacje, jakie organy świadczące podstawową gwarantowaną przez państwo pomoc prawną przekazują stronom postępowania, oraz pomoc praktyczną, jakiej udzielają.

1.5 Zasady dotyczące przeprowadzania dowodów

Przeprowadzanie dowodów regulują przepisy rozdziału XIII części II kodeksu postępowania cywilnego.

1.6 Procedura pisemna

W toku krajowego postępowania w sprawie drobnych roszczeń sąd rozpoznający sprawę może samodzielnie podjąć decyzję w sprawie formy i procedury rozpoznania danej sprawy. Istnieje możliwość przeprowadzenia rozprawy, jeżeli przynajmniej jedna ze stron wystąpiła z takim wnioskiem. W toku procedury pisemnej uczestnicy postępowania nie są wzywani do sądu i nie uczestniczą w rozprawie. Uczestnicy postępowania zostają powiadomieni o procedurze pisemnej zgodnie z art. 133 ust. 3 kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli rozpoznanie sprawy co do jej istoty odbywa się w toku procedury pisemnej, informacje na temat daty, godziny i miejsca posiedzenia sądu oraz składu orzekającego umieszczane są na specjalnej stronie internetowej na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia, z wyjątkiem przypadków określonych w kodeksie, w których strony są powiadamiane w drodze innej procedury. Wymienione informacje przekazuje również sekretariat sądu.

1.7 Treść orzeczenia

Wyrok wydany przez sąd w krajowym postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń musi zawierać komparycję, sentencję i krótkie uzasadnienie.

1.8 Zwrot kosztów

W przypadku drobnych roszczeń pobierana jest opłata sądowa (žyminis mokestis) w wysokości określonej w art. 80 ust. 1 pkt 6 kodeksu postępowania cywilnego Republiki Litewskiej. Wynosi ona 1/4 opłaty należnej z tytułu roszczenia, nie mniej jednak niż 10 euro.

1.9 Możliwość odwołania

Art. 29 ustawy stanowi, że od wyroków litewskich sądów wydanych w toku europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń przysługuje apelacja. Postępowanie odwoławcze regulują przepisy art. 301–333 litewskiego kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 307 ust. 1 kodeksu, jeżeli spełnione są przesłanki apelacji, można ją wnieść w terminie 30 dni od daty wydania wyroku.

Ostatnia aktualizacja: 22/03/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.