Drobne roszczenia

Luksemburg
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Istnienie szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

Oprócz europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 861/2007 z dnia 11 lipca 2007 r., prawo luksemburskie przewiduje uproszczone postępowanie w sprawie dochodzenia roszczeń o wartości nieprzekraczającej 15 000 euro (bez odsetek i kosztów), zwane podstępowaniem o wydanie nakazu zapłaty (ordonnance de paiement).

1.1 Zakres postępowania, próg

Dochodzenie roszczeń w ramach postępowania nakazowego jest możliwe w przypadku wszystkich należności pieniężnych do kwoty 15 000 euro, pod warunkiem, że dłużnik ma siedzibę/miejsce zamieszkania w Wielkim Księstwie Luksemburga.

1.2 Stosowanie postępowania

W przypadku wierzyciela wszczęcie postępowania nakazowego jest dobrowolne. Może on również wnieść sprawę do sądu pokoju (składając pismo zwane citation).

Jedna z różnic między postępowaniem nakazowym przed sądem pokoju a postępowaniem o wydanie nakazu zapłaty na wniosek przed sądem okręgowym (procédure d’ordonnance sur requête) polega na tym, że w postępowaniu przed sądem pokoju zapada wyrok (jugement), natomiast w postępowaniu przed sądem okręgowym bez względu na okoliczności wydawane jest tylko postanowienie (ordonnance).

1.3 Formularze

Wniosek o wydanie nakazu zapłaty składa się w sekretariacie sądu pokoju w formie oświadczenia ustnego lub pisemnego.

Wniosek musi pod groźbą nieważności zawierać nazwiska, imiona, zawody i miejsca zamieszkania/siedziby lub pobytu powodów i pozwanych, określenie podstawy i kwoty roszczeń, a także sformułowanie wniosku o wydanie warunkowego nakazu zapłaty.

Wierzyciel musi załączyć lub złożyć dokumenty potwierdzające istnienie roszczenia i jego kwotę oraz wykazujące jego zasadność.

Z porównania tekstu przepisów wynika, że wymóg uzasadnienia ma węższy zakres w przypadku spraw wnoszonych do sądów pokoju, ponieważ w tym przypadku wystarczy podać kwotę i pochodzenie roszczenia.

1.4 Pomoc

Ustawa nie zobowiązuje komorników sądowych ani innych pracowników sądów do udzielania pomocy stronom postępowania.

1.5 Zasady dotyczące przeprowadzania dowodów

Stosuje się ogólne zasady przeprowadzania dowodów. Zob. Przeprowadzenie dowodów – Luksemburg.

1.6 Procedura pisemna

Jeżeli dłużnik wniesie zarzuty, a wierzyciel chce kontynuować postępowanie, obowiązkowo przeprowadza się rozprawę na posiedzeniu jawnym.

1.7 Treść orzeczenia

Wyroki w sprawach dotyczących wydania nakazu zapłaty podlegają takim samym zasadom jak wyroki wydane w trybie zwykłym.

1.8 Zwrot kosztów

W prawie luksemburskim strona, która przegrywa sprawę, zazwyczaj zostaje obciążona kosztami, chyba że sąd, w drodze szczególnego uzasadnionego postanowienia, obciąży całością lub częścią tych kosztów stronę przeciwną. Jeżeli strona, która wygrała sprawę, poniosła koszty związane z postępowaniem, będzie mogła żądać ich zwrotu od strony przeciwnej.

W przeciwieństwie do zasady obowiązującej w innych państwach zwrot kosztów zastępstwa procesowego nie jest regułą. W prawie luksemburskim termin „koszty”, o którym mowa w art. 238 nowego kodeksu postępowania cywilnego obejmuje koszty komornika sądowego, koszty opinii biegłego, zwrot ewentualnych kosztów wypłacanych świadkom, koszty tłumaczenia itp., lecz nie uwzględnia kosztów adwokackich.

Sąd może zatem zasądzić na rzecz strony, która wygrała sprawę, zwrot kosztów procesowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy okaże się, że obciążenie jednej strony poniesionymi przez nią kosztami, które nie zostały uwzględnione w kosztach postępowania, jest niesprawiedliwe. Sąd może wówczas nakazać stronie przeciwnej wypłatę wyznaczonej kwoty na rzecz drugiej strony.

Należy zaznaczyć, że decyzję o zasądzeniu zwrotu kosztów postępowania pozostawia się swobodnej ocenie sędziego, podobnie jak określenie kwoty tych kosztów.

1.9 Możliwość odwołania

W sprawach o wydanie nakazu zapłaty zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego. Od wyroków sądów pokoju przysługuje apelacja, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 2 000 euro.

Powiązane strony

LEGILUX

https://justice.public.lu/fr.html

Ostatnia aktualizacja: 06/04/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.