Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Drobne roszczenia

Malta
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Istnienie szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

Szczególne postępowanie w sprawie drobnych roszczeń jest uregulowane przepisami rozdziału 380 zbioru praw Malty (ustawa o Trybunale ds. Drobnych Roszczeń), jak również przepisami uzupełniającymi 380.01, 380.02 i 380.03.

1.1 Zakres postępowania, próg

Trybunał ten (Tribunal għal Talbiet Żgħar) jest właściwy do rozpoznawania i rozstrzygania wyłącznie spraw dotyczących roszczeń pieniężnych nieprzekraczających kwoty 3 494,06 EUR.

1.2 Stosowanie postępowania

Postępowanie rozpoczyna się, gdy wnioskodawca wypełni niezbędny formularz, złoży swój pozew w sekretariacie Trybunału, uiści opłatę i zwróci się do Trybunału o doręczenie pozwu pozwanemu. Pozwany ma wówczas osiemnaście dni od daty doręczenia powiadomienia o wniesieniu pozwu na udzielenie odpowiedzi. Dozwolone jest także powództwo wzajemne. Jeżeli pozwany uzna, że inna osoba powinna uregulować roszczenie powoda, powinien wskazać tę osobę. Sekretarz sądu powiadamia następnie strony o dacie i godzinie rozprawy. Sędzia (adjudicator) prowadzi postępowanie przed Trybunałem wedle własnego uznania, tak aby było ono zgodne z zasadami słuszności. Sędzia zapewnia w miarę możliwości szybkie rozpoznanie sprawy i wydanie rozstrzygnięcia, w tym samym dniu, w którym odbywa się rozprawa, a także zapewnia, aby rozprawa odbyła się w ramach jednego posiedzenia. Sędzia gromadzi informacje wedle własnego uznania i nie jest związany przepisami dotyczącymi pierwszeństwa dowodów czy przepisami dotyczącymi dowodów ze słyszenia, jeżeli jest przekonany, że dowody, które ma do dyspozycji, są wystarczająco wiarygodne, aby mógł podjąć decyzję w rozpatrywanej sprawie. Sędzia powstrzymuje się w miarę możliwości od przeprowadzania dowodów z zeznań biegłych. Sędzia posiada takie same uprawnienia jak sędzia pokoju zasiadający w Sądzie Pokoju o właściwości cywilnej, w szczególności ma prawo do wzywania świadków i ich zaprzysięgania.

1.3 Formularze

Strona wnosząca powództwo wypełnia formularz roszczenia zawarty w pierwszym załączniku do przepisów uzupełniających 380.01 (przepisy dotyczące Trybunału ds. Drobnych Roszczeń). Pozwany udziela odpowiedzi również poprzez wypełnienie formularza, który także można znaleźć w pierwszym załączniku do wspomnianych wyżej przepisów uzupełniających.

1.4 Pomoc

Strony może reprezentować dowolna osoba, niekoniecznie adwokat czy reprezentant prawny.

1.5 Zasady dotyczące przeprowadzania dowodów

Strony mogą przestawić dowody ustnie, w formie dokumentów lub na oba sposoby. Świadek może zostać wezwany – nie później niż trzy dni przed dniem, w którym ma składać zeznania – do stawienia się przed Trybunałem w określonym dniu i o określonej godzinie w celu złożenia zeznań lub przedstawienia dokumentacji. Jeżeli prawidłowo wezwany świadek nie stawi się na rozprawie, Trybunał może zarządzić zatrzymanie świadka i doprowadzenie go na rozprawę, która odbędzie się w innym dniu.

1.6 Procedura pisemna

Pozew i odpowiedź na pozew sporządza się w formie pisemnej. Dowody mogą mieć formę dokumentów. Stawiennictwo przed Trybunałem w ustalonych przez niego terminach jest jednak obowiązkowe.

1.7 Treść orzeczenia

Sędzia wymienia w orzeczeniu główne podstawy swojej decyzji. Ponadto sędzia wydaje postanowienie w sprawie kosztów.

1.8 Zwrot kosztów

W przypadku każdego orzeczenia sędzia musi określić koszty, które poniesie każda ze stron. O ile szczególne okoliczności nie wymagają inaczej, strona przegrywająca zostaje obciążona kosztami strony, na korzyść której wydano orzeczenie. Koszty ograniczają się do faktycznych wydatków poniesionych bezpośrednio w związku ze sprawą przez stronę, na rzecz której zasądzono koszty. W przypadku roszczenia błahego lub nieuzasadnionego Trybunał może nakazać wnioskodawcy zapłatę na rzecz pozwanego kary nieprzekraczającej kwoty 232,94 EUR, która to kara będzie należna jako dług cywilny.

1.9 Możliwość odwołania

Odwołanie od orzeczenia Trybunału musi zostać złożone do sekretariatu sądu w postaci wniosku składanego do Niższej Izby Sądu Apelacyjnego w terminie osiemnastu dni od daty wydania orzeczenia przez sędziego.

Ostatnia aktualizacja: 22/03/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.