Drobne roszczenia

Malta
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Istnienie szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

Szczególne postępowanie w sprawie drobnych roszczeń uregulowano przepisami rozdziału 380 Zbioru Praw Malty (ustawa o Trybunale ds. Drobnych Roszczeń), jak również przepisami uzupełniającymi 380.01, 380.02 i 380.03.

1.1 Zakres postępowania, próg

Trybunał ds. Drobnych Roszczeń (Small Claims Tribunal, Tribunal għal Talbiet Żgħar) jest właściwy do rozpoznawania i rozstrzygania wyłącznie spraw dotyczących roszczeń pieniężnych nieprzekraczających kwoty 5000 euro.

1.2 Stosowanie postępowania

Postępowanie wszczyna się, gdy powód wypełni niezbędny formularz, złoży pozew w sekretariacie trybunału, uiści opłatę i zwróci się do trybunału o doręczenie pozwu pozwanemu. Pozwany ma wówczas osiemnaście dni od daty doręczenia powiadomienia o wniesieniu pozwu na udzielenie odpowiedzi. Dozwolone jest także powództwo wzajemne. Jeżeli pozwany uzna, że inna osoba powinna zaspokoić roszczenie powoda, powinien wskazać tę osobę. Sekretarz sądowy powiadamia następnie strony o dacie i godzinie rozprawy. Sędzia arbitrażowy (adjudicator) prowadzi postępowanie przed trybunałem wedle własnego uznania, tak aby było ono zgodne z zasadami słuszności. Sędzia arbitrażowy zapewnia w miarę możliwości szybkie rozpoznanie sprawy i wydanie rozstrzygnięcia – w tym samym dniu, w którym odbywa się rozprawa, a także zapewnia, aby rozprawa odbyła się w ramach jednego posiedzenia. Sędzia arbitrażowy gromadzi informacje wedle własnego uznania i nie jest związany przepisami dotyczącymi pierwszeństwa dowodów ani przepisami dotyczącymi dowodów ze słyszenia (hearsay), jeżeli jest przekonany, że dowody, które ma do dyspozycji, są wystarczająco wiarygodne, aby mógł podjąć decyzję w rozpoznawanej sprawie. Sędzia arbitrażowy unika w miarę możliwości powoływania biegłych w celu sporządzenia opinii. Sędzia arbitrażowy posiada takie same uprawnienia jak sędzia pokoju zasiadający w Sądzie Pokoju o właściwości cywilnej, a w szczególności ma prawo do wzywania świadków i ich zaprzysięgania.

1.3 Formularze

Strona wytaczająca powództwo wypełnia formularz roszczenia zawarty w pierwszym załączniku do przepisów uzupełniających 380.01 (przepisy dotyczące Trybunału ds. Drobnych Roszczeń). Pozwany udziela odpowiedzi również poprzez wypełnienie formularza, który także można znaleźć w pierwszym załączniku do wspomnianych wyżej przepisów uzupełniających.

1.4 Pomoc

Strony może reprezentować dowolna osoba, niekoniecznie adwokat czy reprezentant prawny.

1.5 Zasady dotyczące przeprowadzania dowodów

Strony mogą przedstawić dowody ustnie, w formie dokumentów lub na oba te sposoby. Świadek może zostać wezwany – nie później niż na trzy dni przed dniem, w którym ma złożyć zeznania – do stawienia się przed trybunałem w określonym dniu i o określonej godzinie w celu złożenia zeznań lub przedstawienia dokumentacji. Jeżeli prawidłowo wezwany świadek nie stawi się na rozprawie, trybunał może zarządzić zatrzymanie świadka i doprowadzenie go na rozprawę, która odbędzie się w innym terminie.

1.6 Procedura pisemna

Pozew i odpowiedź na pozew sporządza się w formie pisemnej. Dowody mogą mieć formę dokumentów. Stawiennictwo przed trybunałem w wyznaczonych przez niego terminach jest jednak obowiązkowe.

1.7 Treść orzeczenia

Sędzia arbitrażowy wymienia w orzeczeniu główne podstawy swojej decyzji. Ponadto sędzia arbitrażowy wydaje postanowienie w sprawie kosztów.

1.8 Zwrot kosztów

W przypadku każdego orzeczenia sędzia arbitrażowy określa koszty, które poniesie każda ze stron. O ile szczególne okoliczności nie wymagają inaczej, stronę przegrywającą obciąża się kosztami strony, na korzyść której wydano orzeczenie. Koszty ograniczają się do faktycznych wydatków poniesionych bezpośrednio w związku ze sprawą przez stronę, na rzecz której zasądzono koszty. W przypadku roszczenia błahego i zgłoszonego w złej wierze trybunał może nakazać powodowi zapłatę na rzecz pozwanego kary nie mniejszej niż 250 euro, lecz nieprzekraczającej kwoty 1250 euro, która to kara będzie należna jako dług cywilny.

1.9 Możliwość odwołania

Środki zaskarżenia od orzeczeń trybunału wnosi się do sekretariatu sądu w postaci wniosku składanego do Niższej Izby Sądu Apelacyjnego w terminie dwudziestu dni od daty wydania orzeczenia przez sędziego arbitrażowego.

Ostatnia aktualizacja: 15/12/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.