Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej portugalski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Drobne roszczenia

Portugalia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Istnienie szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

W prawie portugalskim przewidziano możliwość przeprowadzenia szczególnego postępowania uproszczonego, które ma zastosowanie w przypadkach omówionych w niniejszej części.

1.1 Zakres postępowania, próg

Szczególne postępowanie służące dochodzeniu wykonania zobowiązań pieniężnych uznawanych za zobowiązania o niskiej wartości lub zobowiązań wynikających z transakcji handlowych ma zastosowanie do kwot nieprzekraczających 15 000,00 EUR.

1.2 Stosowanie postępowania

Postępowanie to ma charakter całkowicie fakultatywny.

1.3 Formularze

W prawie portugalskim nie przewidziano formularzy dla powództw o ustalenie stanu prawnego.

1.4 Pomoc

System pomocy prawnej stosuje się do wszystkich sądów i wszystkich rodzajów spraw.

Jeżeli w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 5 000,00 EUR, strony nie ustanowiły zastępcy procesowego lub jeżeli nie stawił się on na rozprawie, na której sprawa jest rozpatrywana i na której ma zostać wydany wyrok, świadków przesłuchuje sędzia.

1.5 Zasady dotyczące przeprowadzania dowodów

Zasady przeprowadzania dowodów obowiązujące w toku tego postępowania są mniej rygorystyczne i bardziej elastyczne niż zasady obowiązujące w toku zwykłego postępowania o ustalenie stanu prawnego.

Zasady odzwierciedlające dążenie do zmniejszenia uciążliwości postępowania i zwiększenia jego elastyczności są następujące:

a)      materiał dowodowy przedstawia się na rozprawie. Jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 5 000,00 EUR, strony mogą powołać wyłącznie trzech świadków; w pozostałych przypadkach mogą powołać pięciu świadków. Strony nie mogą jednak przeprowadzić dowodu z zeznań więcej niż trzech świadków w odniesieniu do każdego faktu, który chcą udowodnić. Świadkowie, którzy zeznali, że nie dysponują żadną wiedzą na temat danego faktu, nie są brani pod uwagę;

b)      rozprawę przeprowadza się w terminie trzydziestu dni, przy czym jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 5 000,00 EUR, nie ma obowiązku uzgadniania terminu rozprawy z zastępcami procesowymi;

c)      nieobecność którejkolwiek ze stron na rozprawie, nawet jeżeli jest usprawiedliwiona, nie daje podstaw do odroczenia rozprawy; podobnie nieobecność zastępcy procesowego, nawet jeżeli jest uzasadniona, nie daje podstaw do odroczenia rozprawy, jeżeli wartość przedmiotu sporu jest niższa od kwoty wskazanej w poprzednim punkcie;

d)     jeżeli wartość przedmiotu spory jest wyższa od kwoty wskazanej w poprzednim punkcie, a rozprawa zostaje odroczona, musi się ona odbyć w ciągu kolejnych trzydziestu dni. Nie dopuszcza się możliwości ponownego odroczenia rozprawy;

e)      jeżeli sędzia uzna, że wydanie wyroku wymaga podjęcia dodatkowych czynności, może odroczyć rozprawę w momencie, który uzna za najbardziej dogodny, i natychmiast wyznaczyć jej nowy termin. Rozprawa musi zostać zamknięta w terminie trzydziestu dni;

f)       dowód z opinii biegłego przeprowadza się zawsze z udziałem jednego biegłego;

g)      po zakończeniu przeprowadzania dowodów każdy zastępca procesowy może wygłosić krótką mową.

1.6 Procedura pisemna

Postępowanie, o którym mowa, przeprowadza się w formie ustnej podobnie jak inne postępowania.

1.7 Treść orzeczenia

Zasady dotyczące treści wyroku są bardziej elastyczne, przy czym uzasadnienie musi być zawsze zwięzłe, tj. krótkie i rzeczowe.

Ponadto sędzia nie jest zobowiązany do sporządzenia wyroku na piśmie, ale może podyktować bezpośrednio jego treść do protokołu.

Wyrok wydawany w sprawach, w których pozwany, wezwany osobiście, nie podważa zasadności powództwa, ma znacznie mniej rygorystyczną osnowę, ponieważ sędzia musi jedynie opatrzeć wyrok klauzulą wykonalności, chyba że zostaną podniesione zarzuty dylatoryjne bądź roszczenie jest wyraźnie niedopuszczalne.

Do uwzględnienia zarzutów dylatoryjnych (uchybienia procesowe, które są na tyle poważne, że sędzia nie może zbadać powództwa i zwalnia pozwanego z obowiązku odpowiedzi na powództwo) albo do nieuwzględnienia roszczenia powoda jako wyraźnie niedopuszczalnego dojdzie wyłącznie, gdy uchybienia będą oczywiste.

1.8 Zwrot kosztów

Nie istnieją żadne ograniczenia.

W terminie pięciu dni od daty wydania wyroku kończącego postępowanie w sprawie strony uprawnione do otrzymania zwrotu kosztów od strony przegrywającej przesyłają odpowiednią notę uzasadniającą do sądu.

Nota uzasadniająca musi zawierać następujące informacje:

a)      imię i nazwisko strony, sygnaturę akt sprawy oraz imię i nazwisko zastępcy procesowego lub komornika;

b)      w osobnym punkcie – kwoty uiszczone przez stronę tytułem opłat sądowych;

c)      w osobnym punkcie – kwoty uiszczone przez stronę tytułem wydatków;

d)     w osobnym punkcie – kwoty uiszczone tytułem honorarium zastępcy procesowego, z wyjątkiem sytuacji, w których kwoty te przekraczają 50% łącznej wartości opłat sądowych poniesionych przez stronę przegrywającą i stronę wygrywającą;

e)      wskazanie kwoty, która ma zostać zwrócona.

Strona przegrywająca dokonuje płatności bezpośrednio na rzecz strony, która jest uprawniona do otrzymania zwrotu kosztów, chyba że przepisy art. 540 kodeksu postępowania cywilnego stanowią inaczej.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego sąd zasądza następujące kwoty od strony przegrywającej tytułem kosztów:

a)      kwoty odpowiadające wysokości opłat sądowych uiszczonych przez stronę wygrywającą, proporcjonalnie do uzyskanych korzyści;

b)      kwoty uiszczone przez stronę wygrywającą tytułem wydatków;

c)      50% łącznej kwoty opłat sądowych uiszczonych przez stronę przegrywającą i stronę wygrywającą jako rekompensatę dla strony wygrywającej z tytułu poniesionych kosztów związanych z honorarium zastępcy procesowego, o ile przedstawiono wspomnianą powyżej notę.

1.9 Możliwość odwołania

Apelacje nie podlegają przepisom szczególnym, dlatego też nie ustanowiono żadnego wyjątku ani konkretnego ograniczenia dotyczącego możliwości wniesienia apelacji, w związku z czym apelacja jest dopuszczalna zgodnie z zasadami ogólnymi.

Related links

Dalsze informacje można uzyskać na następujących stronach internetowych:

Ostatnia aktualizacja: 14/01/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.