Drobne roszczenia

Rumunia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Istnienie szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

Art. 1026–1033 nowego kodeksu postępowania cywilnego, który wszedł w życie w dniu 15 lutego 2013 r., szczegółowo regulują postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.

1.1 Zakres postępowania, próg

Art. 1025 nowego kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że wartość przedmiotu sporu, nie licząc odsetek, kosztów postępowania i innych kosztów dodatkowych, nie może przekraczać kwoty 10 000 RON w dniu wniesienia sprawy do sądu.

Jeżeli chodzi o zakres zastosowania (ratione materiae), postępowania w sprawie drobnych roszczeń nie stosuje się w sprawach podatkowych, celnych ani administracyjnych ani też w sprawach dotyczących odpowiedzialności państwa za działania lub zaniechania w ramach wykonywania uprawnień publicznych. Podobnie postępowanie nie ma zastosowania w powództwie dotyczącym: stanu cywilnego lub zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych osób fizycznych; praw własności wynikających ze stosunków rodzinnych; spadku; postępowania upadłościowego, postępowania układowego, postępowań związanych z likwidacją niewypłacalnych spółek lub innych osób prawnych oraz innych podobnych postępowań; ubezpieczenia społecznego; prawa pracy; najmu lub dzierżawy nieruchomości, z wyłączeniem powództw dotyczących długów i roszczeń pieniężnych; arbitrażu; naruszenia prawa do prywatności lub dóbr osobistych.

1.2 Stosowanie postępowania

W nowym kodeksie postępowania cywilnego postępowanie w sprawie drobnych roszczeń stanowi postępowanie alternatywne. Powód ma wybór między postępowaniem w sprawie drobnych roszczeń a postępowaniem zwyczajnym. Jeżeli powód wytacza powództwo przed sąd, rozstrzygnięcie sporu odbywa się w toku postępowania zwyczajnego, chyba że, najpóźniej na pierwszej rozprawie, powód wyraźnie zwróci się z wnioskiem o zastosowanie postępowania szczególnego. Jeżeli powództwa nie można rozpoznawać w postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, sąd doręcza powodowi stosowne powiadomienie i jeżeli powód nie wycofa powództwa, zostanie ono rozpoznane zgodnie z przepisami ogólnymi. Sądem pierwszej instancji właściwym do rozpoznania powództwa jest sąd rejonowy. Właściwość miejscową ustala się zgodnie z przepisami ogólnymi.

1.3 Formularze

Obowiązkowy standardowy formularz stosowany w postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń przewidziano w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości nr 359/C z dnia 29 stycznia 2013 r. zatwierdzającym formularze stosowane w postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, określonym w art. 1025–1032 ustawy nr 134/2010 – kodeks postępowania cywilnego. Standardowe formularze to: formularz pozwu, formularz do wprowadzenia zmian lub poprawek w pozwie oraz formularz odpowiedzi na pozew.

1.4 Pomoc

Pomoc jest zapewniana w granicach aktywnej roli sędziego, a nie specjalnie dla tego rodzaju sprawy.

1.5 Zasady dotyczące przeprowadzania dowodów

Sąd może dopuszczać również inne dowody oprócz tych przedstawionych przez strony. Nie dopuszcza się jednak dowodów, których przyjęcie wiąże się z kosztami nieproporcjonalnymi do wartości przedmiotu sporu lub wytoczonego powództwa wzajemnego.

1.6 Procedura pisemna

Art. 1028 i nast. nowego kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że powód wszczyna postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, wypełniając formularz pozwu, który składa we właściwym sądzie lub wysyła do tego sądu pocztą lub w inny sposób zapewniający doręczenie pozwu i otrzymanie potwierdzenia odbioru. Egzemplarze pism, które powód ma zamiar wykorzystać, również składa się lub wysyła wraz z formularzem pozwu. Jeżeli informacje przedstawione przez powoda są niewystarczająco przejrzyste albo niedostateczne lub jeżeli formularz pozwu nie został prawidłowo wypełniony, sąd zapewnia powodowi możliwość uzupełnienia lub skorygowania informacji zawartych w formularzu lub złożenia dodatkowych informacji lub pism, z wyjątkiem przypadków, w których powództwo jest wyraźnie bezpodstawne lub niedopuszczalne. Powództwo zostaje oddalone lub odrzucone, jeżeli jest wyraźnie bezpodstawne lub niedopuszczalne. Jeżeli powód nie uzupełni lub nie skoryguje danych zawartych w formularzu pozwu w terminie określonym przez sąd, pozew zostanie odrzucony.

Postępowanie w sprawie drobnych roszczeń toczy się w całości w trybie procedury pisemnej na posiedzeniu niejawnym. Sąd może nakazać stronom osobiste stawiennictwo na rozprawie, jeżeli uzna, że ich obecność jest wymagana, lub na wniosek jednej ze stron. Sąd może oddalić taki wniosek, jeżeli uzna, że ze względu na okoliczności danej sprawy nie ma konieczności przeprowadzenia rozprawy. Postanowienie o oddaleniu wniosku uzasadniane jest na piśmie i nie podlega zaskarżeniu.

Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza pozwu sąd przesyła pozwanemu formularz odpowiedzi na pozew wraz z egzemplarzem formularza pozwu i egzemplarzami pism złożonych przez powoda. Pozwany musi złożyć należycie wypełniony formularz odpowiedzi na pozew w terminie 30 dni od daty doręczenia pism, a także egzemplarze pism, które ma zamiar wykorzystać. Pozwany może udzielić odpowiedzi w każdy inny odpowiedni sposób bez konieczności korzystania z formularza odpowiedzi na pozew. Sąd niezwłocznie prześle powodowi egzemplarz odpowiedzi na pozew złożonej przez pozwanego, w stosownych przypadkach pozwu wzajemnego oraz pism złożonych przez pozwanego. Jeżeli pozwany złożył pozew wzajemny, powód musi złożyć należycie wypełniony formularz odpowiedzi na ten pozew lub udzielić odpowiedzi w dowolny inny sposób w terminie 30 dni od dnia doręczenia pozwu wzajemnego. Jeżeli powództwo wzajemne nie może zostać rozpoznane w tym postępowaniu, zostanie ono rozpoznane oddzielnie na zasadach określonych w przepisach ogólnych. Sąd może zażądać od stron przedstawienia dalszych informacji w terminie określonym w tym celu, który nie może przekraczać 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi pozwanego lub, w stosownych przypadkach, powoda. Jeżeli sąd wyznaczył termin na stawienie się stron przed sądem, strony muszą otrzymać stosowne wezwanie. Jeżeli sąd wyznacza termin na dokonanie konkretnej czynności procesowej, zawsze poucza zainteresowaną stronę o konsekwencjach niedotrzymania takiego terminu.

Sąd wyda wyrok w terminie 30 dni od dnia otrzymania wszystkich wymaganych informacji lub, w stosownych przypadkach, od dnia rozprawy. Jeżeli zainteresowana strona nie przedstawi odpowiedzi w wyznaczonym terminie, sąd wyda wyrok w sprawie powództwa głównego lub wzajemnego w związku z pismami załączonymi do akt sprawy. Wyrok wydany przez sąd pierwszej instancji jest wykonalny od dnia jego wydania i zostaje doręczony stronom.

1.7 Treść orzeczenia

Nie.

1.8 Zwrot kosztów

Art. 1031 nowego kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że strona przegrywająca ma obowiązek pokryć koszty postępowania na wniosek drugiej strony. Sąd nie zasądzi jednak zbędnych wydatków na rzecz strony wygrywającej ani też wydatków nieproporcjonalnych do wartości przedmiotu sporu.

1.9 Możliwość odwołania

Art. 1032 nowego kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że wyrok sądu podlega zaskarżeniu wyłącznie do sądu okręgowego (judecătorie) w terminie 30 dni od dnia doręczenia. Jeżeli apelacja jest uzasadniona, rozpatrujący ją sąd może zawiesić wykonanie wyroku pod warunkiem ustanowienia kaucji w wysokości 10 % wartości przedmiotu sporu. Orzeczenie sądu rozpatrującego apelację jest doręczane stronom i kończy postępowanie w sprawie.

Ostatnia aktualizacja: 29/03/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.