Drobne roszczenia

Słowacja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Istnienie szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

Nie istnieje postępowanie szczególne dotyczące drobnych roszczeń. Podlegają one ogólnym przepisom regulującym postępowanie cywilne. W odniesieniu do roszczeń, których wartość nie przekracza 2000 EUR, nie przeprowadza się rozprawy i dokonuje się uproszczonej oceny stanu faktycznego.

1.1 Zakres postępowania, próg

Postępowanie to podlega ogólnym przepisom regulującym postępowanie cywilne.

1.2 Stosowanie postępowania

Postępowanie to wszczyna się poprzez wniesienie pozwu, w taki sam sposób jak w przypadku każdego pozwu wszczynającego postępowanie.

1.3 Formularze

Nie przewidziano szczególnych formularzy.

1.4 Pomoc

Strony uzyskują pomoc w ramach spoczywającego na sądach ogólnego obowiązku udzielania stronom w dowolnym momencie informacji na temat ich praw i obowiązków procesowych, mogą również skorzystać z usług adwokata lub skontaktować się z Centrum Pomocy Prawnej (Centrum právnej pomoci).

https://www.centrumpravnejpomoci.sk

1.5 Zasady dotyczące przeprowadzania dowodów

Postępowanie to podlega ogólnym przepisom regulującym postępowanie cywilne.

1.6 Procedura pisemna

Zwykle tak samo jak w innych sprawach cywilnych.

1.7 Treść orzeczenia

Zwykle tak samo jak w innych sprawach cywilnych.

1.8 Zwrot kosztów

Zwykle tak samo jak w innych sprawach cywilnych.

Sąd przyzna stronie zwrot kosztów procesowych w zależności od wyniku postępowania. Jeżeli strona wygrała spór jedynie częściowo, sąd przyzna zwrot kosztów w sposób proporcjonalny lub też uzna, że zwrot kosztów nie należy się żadnej ze stron. Jeżeli ze względów procesowych postępowanie zostanie umorzone z winy jednej ze stron, sąd orzeknie zwrot kosztów procesowych na rzecz strony przeciwnej. Jeżeli jedna ze stron odpowiada za powstanie kosztów procesowych, które w przeciwnym wypadku by nie wystąpiły, sąd orzeknie zwrot takich kosztów na rzecz strony przeciwnej. W wyjątkowych okolicznościach wymagających szczególnych względów sąd odstąpi od orzeczenia zwrotu kosztów procesowych.

1.9 Możliwość odwołania

Strona może odwołać się od wyroku w zwykły sposób mający zastosowanie w postępowaniu cywilnym. Środek odwoławczy wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie 15 dni od jego doręczenia.

Ostatnia aktualizacja: 06/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.