Drobne roszczenia

Słowenia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Istnienie szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

W ustawodawstwie słoweńskim istnieje szczególne postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, które regulują przepisy rozdziału 30 ustawy o postępowaniu cywilnym (Zakon o pravdnem postopku, ZPP).

1.1 Zakres postępowania, próg

Zgodnie z przepisami ZPP spór dotyczący drobnego roszczenia oznacza spór, w którym wartość przedmiotu sporu nie przekracza 2000 euro. W przypadku sporów handlowych spór dotyczący drobnego roszczenia oznacza spór, w którym wartość przedmiotu sporu nie przekracza 4000 euro. Postępowanie w sprawie drobnych roszczeń obejmuje również spory, w których roszczenie ma charakter niepieniężny, jeżeli powód potwierdził w złożonym przez siebie pozwie gotowość do przyjęcia kwoty pieniężnej nieprzekraczającej 2000 euro (4000 euro w przypadku sporów handlowych) w zamian za zaspokojenie roszczenia, a także spory, w których przedmiotem roszczenia jest wydanie ruchomości, jeżeli wartość przedmiotu sporu wskazana przez powoda w pozwie nie przekracza 2000 euro (4000 euro w przypadku sporów handlowych). Spory dotyczące drobnych roszczeń nie obejmują sporów dotyczących nieruchomości, sporów związanych z prawami autorskimi oraz sporów związanych z ochroną lub wykorzystywaniem wynalazków i znaków towarowych lub sporów dotyczących prawa do korzystania z nazwy handlowej, sporów dotyczących ochrony konkurencji ani sporów związanych z naruszeniem posiadania.

1.2 Stosowanie postępowania

Zastosowanie postępowania w sprawie drobnych roszczeń przedstawiono w pkt 1.1. Postępowanie w sprawie drobnych roszczeń prowadzi się przed sądem rejonowym (okrajno sodišče), z wyjątkiem sporów handlowych, które rozstrzyga sąd okręgowy (okrožno sodišče).

1.3 Formularze

Opracowano formularze tylko do postępowania w sprawie drobnych roszczeń wszczętego przez stronę na podstawie oryginalnego dokumentu. Wypełniony formularz można przesłać drogą elektroniczną na adres: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html. Dotyczy to również postępowania egzekucyjnego wszczętego na podstawie oryginalnego dokumentu, które, po przedłożeniu należycie uzasadnionego zażalenia, prowadzi się w taki sam sposób jak postępowanie dotyczące sprzeciwu wobec nakazu zapłaty. Poza tymi formularzami nie opracowano żadnych innych formularzy do postępowania w sprawie drobnych roszczeń, które ułatwiłyby stronom wszczęcie sprawy.

Szczegółowe informacje na temat możliwości składania wniosków drogą elektroniczną można znaleźć w sekcji poświęconej automatycznemu przetwarzaniu.

1.4 Pomoc

Strony mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie pomocy prawnej. Wniosek zostanie uwzględniony, jeżeli wnioskodawcy spełniają warunki określone w ustawie o bezpłatnej pomocy prawnej (Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP).

1.5 Zasady dotyczące przeprowadzania dowodów

W postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń powód ma obowiązek przedstawić wszystkie fakty i dowody w pozwie, natomiast pozwany musi to zrobić w odpowiedzi na pozew. Każda ze stron może następnie przedłożyć jedno pismo procesowe. Sąd pomija fakty i dowody przedstawione w innych pismach procesowych złożonych w późniejszym terminie. Termin na przedłożenie odpowiedzi na pozew i pism procesowych wynosi osiem dni.

1.6 Procedura pisemna

Postępowanie w sprawie drobnych roszczeń przeprowadza się w oparciu o czynności prawne podejmowane na piśmie. Sąd może skrócić termin na przeprowadzenie postępowania dowodowego oraz ograniczyć jego zakres, a także przeprowadzić takie postępowanie z urzędu w celu osiągnięcia równowagi między zapewnieniem odpowiedniej ochrony praw stron postępowania a realizacją celu polegającego na przyspieszeniu postępowania i zminimalizowaniu kosztów.

1.7 Treść orzeczenia

Wyrok w postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń jest wydawany natychmiast po zamknięciu rozprawy. Pisemny wyrok musi składać się z części wprowadzającej, sentencji, uzasadnienia oraz pouczenia. Sędzia może sporządzić wyrok na piśmie z pełnym lub skróconym uzasadnieniem.

1.8 Zwrot kosztów

Koszty postępowania zasądza się w zależności od wyniku sprawy, tj. strona przegrywająca jest zobowiązana do pokrycia kosztów poniesionych przez stronę przeciwną.

1.9 Możliwość odwołania

Strony mogą odwołać się od wyroku wydanego w pierwszej instancji lub od postanowienia kończącego postępowanie w sprawie drobnych roszczeń w terminie ośmiu dni. Wyrok i postanowienie można zaskarżyć wyłącznie na podstawie poważnego naruszenia przepisów postępowania cywilnego, o którym mowa w art. 339 akapit drugi ZPP, oraz naruszenia przepisów prawa materialnego. W postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń dotyczącego sporu handlowego odwołanie od wyroku może wnieść wyłącznie strona, która zgłosiła zamiar wniesienia odwołania. W przypadku sporów rozstrzyganych w postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń nie stosuje się nadzwyczajnych środków odwoławczych, a ponadto przewidziano niewiele podstaw umożliwiających ponowne przeprowadzenie postępowania.

Powiązane strony

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

http://www.pisrs.si/Pis.web/

Ostatnia aktualizacja: 08/01/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.