Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej hiszpański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Drobne roszczenia

Hiszpania
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Istnienie szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

Tak, istnieje postępowanie ustne w przypadku roszczeń o wartości nieprzekraczającej 6 000 EUR.

1.1 Zakres postępowania, próg

Roszczeń o wartości nieprzekraczającej 6 000 EUR dochodzi się w postępowaniu ustnym.

1.2 Stosowanie postępowania

W drodze złożenia pozwu na piśmie.

1.3 Formularze

Nie istnieje standardowy obowiązkowy formularz. Kancelarie sądów (Decanatos) zazwyczaj zapewniają standardowy wzór lub druk formularza na potrzeby roszczeń o wartości nieprzekraczającej 2 000 EUR.

Tego rodzaju formularz stosuje się wyłącznie w celu wniesienia pozwu, a jego użycie jest dobrowolne. Formularz można pobrać ze strony internetowej Rady Generalnej Sądownictwa.

1.4 Pomoc

Powodowie mogą występować na rozprawie we własnym imieniu; jeżeli jednak wartość roszczenia przekracza 2 000 EUR, udział adwokata (abogado) i pełnomocnika procesowego (procurador) jest obowiązkowy.

1.5 Zasady dotyczące przeprowadzania dowodów

Dowody przeprowadza się na zasadach ogólnych: dopuszczalne są wszelkiego rodzaju dowody oraz możliwe jest składanie wniosków dowodowych i przedstawianie dowodów przed rozprawą.

1.6 Procedura pisemna

Do formalności pisemnych, których należy dopełnić w toku postępowania, należy sporządzenie pozwu i odpowiedzi na pozew. Kwestie proceduralne są rozstrzygane na rozprawie. Podobnie dowody są przedstawiane w formie ustnych zeznań w sądzie.

1.7 Treść orzeczenia

Wyrok musi zawierać uzasadnienie i mieć formę pisemną, taką samą jak w przypadku każdego innego postępowania.

1.8 Zwrot kosztów

Jeżeli udział adwokata i pełnomocnika procesowego jest obowiązkowy i jeżeli sąd zasądził koszty, strona, na rzecz której sąd zasądził takie koszty, może uzyskać zwrot kosztów postępowania, po ich oszacowaniu i pod warunkiem, że nie przekraczają one jeden trzeciej wartości przedmiotu sporu dla każdej strony postępowania, na rzecz której zasądzono koszty.

Jeżeli strona, na rzecz której sąd zasądził koszty, zamieszkuje poza miejscem rozprawy, może ona uzyskać zwrot wydatków poniesionych przez pełnomocnika procesowego, nawet jeżeli jego udział nie jest obowiązkowy.

1.9 Możliwość odwołania

Od wyroku przysługuje apelacja, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 3 000 EUR. Apelację wnosi się na piśmie do tego samego sądu w terminie maksymalnie 20 dni.

Do rozpatrywania apelacji właściwy jest sąd prowincji (Audiencia Provincial), a od jego orzeczenia nie przysługują środki zaskarżenia.

Ostatnia aktualizacja: 26/07/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.