Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej hiszpański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Drobne roszczenia

Hiszpania
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Istnienie szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

Tak, istnieje postępowanie ustne w przypadku roszczeń o wartości nieprzekraczającej 6 000 euro. Jego istnienie nie wyklucza możliwości zastosowania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, które reguluje rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, w przypadkach gdy występują przesłanki do jego zastosowania.

1.1 Zakres postępowania, próg

Roszczeń o wartości nieprzekraczającej 6 000 euro dochodzi się w postępowaniu ustnym.

1.2 Stosowanie postępowania

W drodze złożenia pozwu na piśmie.

1.3 Formularze

Nie istnieją standardowe obowiązkowe formularze. Kancelarie sądów (Decanatos) zapewniają standardowe formularze, które można wykorzystać na potrzeby roszczeń o wartości nieprzekraczającej 2 000 euro. Może z nich skorzystać powód w celu wniesienia pozwu oraz pozwany w celu udzielenia odpowiedzi.

Formularze można pobrać ze strony internetowej Rady Generalnej Sądownictwa (Consejo General del Poder Judicial).

Jeżeli wartość roszczenia przekracza 2 000 euro, udział adwokata (abogado) i pełnomocnika procesowego (procurador) jest obowiązkowy; ani pozew, ani odpowiedź na pozew nie są rozpatrywane, jeżeli nie wniesiono ich za pośrednictwem wspomnianych przedstawicieli prawnych.

Nieprzedłożenie odpowiedzi przez pozwanego nie oznacza uznania roszczenia, lecz traktowane jest tak, jak niestawiennictwo pozwanego, a postępowanie toczy się nadal.

1.4 Pomoc

Powodowie mogą występować na rozprawie we własnym imieniu; jeżeli jednak wartość roszczenia przekracza 2 000 euro, udział adwokata i pełnomocnika procesowego jest obowiązkowy.

W przypadku niestawiennictwa powoda na rozprawie, niezależnie od tego, czy jest on reprezentowany przez adwokata i pełnomocnika procesowego, czy też występuje we własnym imieniu, jeżeli udział tych specjalistów nie jest konieczny, roszczenie uznaje się za wycofane, chyba że pozwany, ze względu na swój uzasadniony interes, zwróci się z wnioskiem o kontynuację postępowania w celu wydania orzeczenia co do istoty sprawy.

W przypadku niestawiennictwa pozwanego postępowanie toczy się nadal.

1.5 Zasady dotyczące przeprowadzania dowodów

Dowody przeprowadza się na zasadach ogólnych – dopuszczalne są wszelkiego rodzaju dowody oraz możliwe jest składanie wniosków dowodowych i przedstawianie dowodów przed rozprawą.

1.6 Procedura pisemna

Do formalności pisemnych, których należy dopełnić w toku postępowania, należy sporządzenie pozwu i odpowiedzi na pozew. Kwestie proceduralne są rozstrzygane na rozprawie. Podobnie dowody są przedstawiane w formie ustnych zeznań w sądzie.

1.7 Treść orzeczenia

Wyrok musi zawierać uzasadnienie i mieć formę pisemną, taką samą jak w przypadku każdego innego postępowania.

1.8 Zwrot kosztów

Jeżeli udział adwokata i pełnomocnika procesowego jest obowiązkowy i jeżeli sąd zasądził koszty, strona, na rzecz której sąd zasądził takie koszty, może uzyskać zwrot kosztów postępowania po ich oszacowaniu i pod warunkiem, że nie przekraczają one jednej trzeciej wartości przedmiotu sporu dla każdej ze stron postępowania, wobec której zasądzono koszty.

Jeżeli strona, na rzecz której sąd zasądził koszty, zamieszkuje poza miejscem rozprawy, może ona uzyskać zwrot kosztów zastępstwa procesowego, nawet jeżeli nie jest ono obowiązkowe.

1.9 Możliwość odwołania

Od wyroku przysługuje apelacja, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 3 000 euro. Apelację wnosi się na piśmie do tego samego sądu w terminie 20 dni.

Do rozpatrywania apelacji właściwy jest sąd prowincji (Audiencia Provincial) w składzie jednego sędziego, a od jego orzeczenia nie przysługują środki zaskarżenia. W niektórych wspólnotach autonomicznych, w których obowiązują miejscowe przepisy prawa cywilnego, można jednak wnieść od tego orzeczenia skargę kasacyjną (casación).

Ostatnia aktualizacja: 10/03/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.