Drobne roszczenia

Szwecja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Istnienie szczególnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

Tak, istnieje szczególne postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.

1.1 Zakres postępowania, próg

Szczególne postępowanie w sprawie drobnych roszczeń dopuszcza się przed sądem powszechnym pierwszej instancji (sądem rejonowym, tingsrätt), jeżeli roszczenie powoda nie przekracza określonego pułapu wartości przedmiotu sporu. Obecnie (stan na 2019 r.) przedmiotowy próg wynosi 23 250 SEK. Wartość progowa nie jest określona w przepisach prawa, lecz jest powiązana z tak zwaną kwotą bazową, co oznacza, że wartość progową oblicza się w odniesieniu do trendów cenowych.

1.2 Stosowanie postępowania

Możliwość stosowania tego postępowania nie jest ograniczona do określonych rodzajów spraw, takich jak sprawy konsumenckie. Zgodnie z mającymi zastosowanie kryteriami sprawa musi być sprawą cywilną, a wartość przedmiotu sporu nie może przekraczać określonej wartości progowej. Postępowania tego nie można stosować w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

1.3 Formularze

Formularz pozwu o wszczęcie europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń jest dostępny na stronie internetowej Szwedzkiego Krajowego Urzędu Sądownictwa (Domstolsverket).

1.4 Pomoc

Sąd rejonowy (tingsrätt) może udzielić pomocy we wszczęciu postępowania. Organy państwowe mają wynikający z przepisów prawa obowiązek świadczenia usługi publicznej. Obowiązek ten oznacza, że obywatele mogą na przykład zadzwonić lub udać się do sądu rejonowego i uzyskać ogólne porady na temat postępowania oraz zasad, które mają do niego zastosowanie. Przewodniczący składu orzekającego również ma obowiązek dopilnować, aby kwestie będące przedmiotem sporu zostały wyjaśnione oraz aby strony określiły, na co chcą się powołać w sprawie, w fazie przygotowawczej postępowania oraz w zależności od charakteru sprawy. W praktyce sędzia wykonuje swoje obowiązki, zadając dodatkowe pytania i zgłaszając uwagi.

1.5 Zasady dotyczące przeprowadzania dowodów

Nie ma żadnych szczególnych przepisów w odniesieniu do sporów dotyczących drobnych roszczeń. Innymi słowy, dowody można przedstawiać zarówno na piśmie, jak i ustnie. Pisemne zeznania świadków dopuszcza się jedynie w określonych szczególnych okolicznościach. Więcej informacji na temat zasad dotyczących przeprowadzania dowodu w sprawach cywilnych zgodnie ze szwedzkim prawem można znaleźć tutaj.

1.6 Procedura pisemna

Sąd może wydać wyrok wyłącznie na podstawie postępowania pisemnego. Z możliwości tej korzysta, jeżeli przeprowadzenie postępowania ustnego nie jest ani wymagane w danej sprawie, ani nie żąda tego żadna ze stron.

1.7 Treść orzeczenia

Nie ma żadnych szczególnych przepisów regulujących sformułowanie wyroku w sprawach dotyczących drobnych roszczeń. Następująca zasada ma zastosowanie do wszystkich spraw cywilnych, w tym wyroków w sprawach dotyczących drobnych roszczeń. Wyrok musi zostać wydany na piśmie i musi zawierać następujące informacje w odrębnych sekcjach: nazwę sądu oraz datę i miejsce wydania wyroku, strony oraz ich pełnomocników, sentencję wyroku, roszczenia i żądania poszczególnych stron oraz okoliczności będące ich podstawą, a także uzasadnienie wyroku, w tym informacje dotyczące kwestii, które zostały udowodnione w sprawie.

1.8 Zwrot kosztów

Najważniejszą cechą szczególną spraw dotyczących drobnych roszczeń są szczególne przepisy dotyczące kosztów. Strona wygrywająca sprawę ma prawo otrzymać zwrot kosztów jedynie z tytułu jednej godziny porady prawnej na jedno postępowanie w dowolnej instancji, a także zwrot opłaty za wniesienie powództwa, kosztów podróży i utrzymania związanych z rozprawą oraz kosztów związanych z zeznaniami świadków i tłumaczeniem dokumentów. Zwrot kosztów zostanie zasądzony, jeżeli wniosek o zwrot obejmuje zasadne koszty umożliwiające stronie wygrywającej wykonanie jej praw. Dlatego też koszty honorarium adwokackiego nie podlegają zwrotowi w kwocie przekraczającej kwotę odpowiadającą jednej godzinie porady prawnej.

1.9 Możliwość odwołania

Od wyroku wydanego przez sąd niższej instancji można odwołać się do sądu wyższej instancji.

Aby sąd apelacyjny (hovrätt) mógł zbadać wyrok wydany przez sąd rejonowy (tingsrätt), wymagana jest zgoda na wniesienie apelacji. Zgoda na wniesienie apelacji może zostać wydana tylko wówczas, gdy zbadanie apelacji przez sąd wyższej instancji jest istotne z punktu widzenia stosowania prawa, gdy istnieją podstawy do zmiany orzeczenia wydanego przez sąd rejonowy lub gdy istnieją inne szczególne powody do zbadania apelacji. Strona, która zechce wnieść apelację od wyroku sądu rejonowego, musi to uczynić na piśmie, a apelacja musi wpłynąć do sądu rejonowego w terminie trzech tygodni od dnia wydania wyroku.

Ostatnia aktualizacja: 22/03/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.