NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Cereri cu valoare redusă

Franţa
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Existenţa unei proceduri specifice pentru cereri cu valoare redusă

În Franța există o procedură simplificată în fața instanței pentru litigii cu valoare redusă (tribunal d’instance) denumită declarație depusă la grefă (déclaration au greffe) și reglementată de articolele 843 și 844 din Codul de procedură civilă. Instanța este sesizată prin declarație verbală sau scrisă depusă la grefa instanței competente. Grefa citează părțile la audiere prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. La audiere, judecătorul încearcă să concilieze părțile și poate, cu acordul acestora, să desemneze un mediator judiciar (conciliateur de justice). În absența concilierii, procedura continuă. Reprezentarea de către un avocat nu este obligatorie. Părțile pot fi reprezentate de soț/soție, concubin, persoana cu care au încheiat un pact civil de solidaritate (pacte civil de solidarité - Pacs), părinți, rude sau afini și de persoanele aflate în serviciul acestora.

1.1 Sfera de aplicare a procedurii, plafon

Cererea trebuie să nu depășească 4 000 EUR și să intre în sfera de competență a instanței pentru litigii cu valoare redusă.

1.2 Aplicarea procedurii

Procedura declarației depuse la grefa instanței este facultativă.

Nu există posibilitatea transformării declarației depuse la grefa instanței în procedură deoarece, în cazul în care cererea depășește suma de 4 000 EUR sau nu intră în sfera de competență a instanței pentru litigii cu valoare redusă, trebuie să fie sesizată instanța competentă în conformitate cu procedura de sesizare obișnuită.

1.3 Formulare

Formularul nu este obligatoriu, întrucât declarația depusă la grefă poate fi verbală. Cu toate acestea, există un formular pentru sesizarea instanței.

Este vorba despre formularul CERFA nr. 11764*08, disponibil pe site-ul web al administrației franceze, la toate grefele instanțelor pentru litigii cu valoare redusă și pe site-ul web https://www.justice.fr/.

1.4 Asistenţă

Fiind vorba despre o procedură simplă referitoare la sume care nu depășesc 4 000 EUR și părțile fiind audiate de către judecător, legislația nu prevede nicio asistență. Cu toate acestea, părțile pot fi asistate sau reprezentate de un avocat, inclusiv după ce au solicitat să beneficieze de asistență judiciară.

1.5 Norme privind administrarea probelor

Normele privind elementele de probă sunt similare celor care se aplică în cadrul procedurii ordinare.

1.6 Procedura scrisă

Nu există o procedură exclusiv scrisă în cadrul acestor proceduri simplificate.

1.7 Conţinutul hotărârii

Normele aplicabile hotărârii sunt aceleași cu normele pentru procedura ordinară.

1.8 Rambursarea cheltuielilor

Se aplică aceleași norme ca în cazul celorlalte proceduri. Cu toate acestea, având în vedere că această procedură nu impune desemnarea unui avocat și reprezentarea de către un avocat, costurile sunt, prin urmare, reduse.

1.9 Posibilitatea de a ataca hotărârea

Având în vedere valoarea litigiului, posibilitatea de a introduce o cale de atac este exclusă. Hotărârea poate face doar obiectul unei opoziții sau al unui recurs în casație (pourvoi en cassation).

Linkuri utile

Site-ul web al Ministerului Justiției

Site-ul web Legifrance

Ultima actualizare: 09/09/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.