În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Cereri cu valoare redusă

Gibraltar
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Existenţa unei proceduri specifice pentru cereri cu valoare redusă

1.1 Sfera de aplicare a procedurii, plafon

În Gibraltar, Curtea Supremă (Supreme Court) are o jurisdicție pentru cereri cu valoare redusă, cunoscută și sub denumirea de filieră a cererilor cu valoare redusă (small claims track). Există un prag monetar de 10 000 GBP sub care este disponibilă procedura privind cererile cu valoare redusă. Cu toate acestea, suma în litigiu nu este singurul factor luat în considerare. Alte aspecte care trebuie luate în considerare includ tipul de cerere, suma și tipul de pregătire necesară pentru a instrumenta în mod corect cauza. În anumite circumstanțe, cauzele simple care au ca obiect sume mai mari de 10 000 GBP pot fi soluționate în cadrul procedurii privind cererile cu valoare redusă, cu condiția ca atât reclamantul, cât și pârâtul să fie de acord.

Pe lângă luarea în considerare a opiniilor reclamantului și pârâtului, judecătorul va ține cont de următorii factori atunci când decide dacă să aloce cauza procedurii privind cererile cu valoare redusă sau dacă, în schimb, să soluționeze cauza în cadrul procedurii judiciare ordinare:

 • Suma în litigiu – care în mod normal nu ar trebui să fie mai mare de 10 000 GBP.
 • Tipul de cerere – acestea vor fi, de obicei, cereri din partea consumatorilor (de exemplu, bunuri vândute, bunuri care prezintă defecte sau manoperă), acțiuni în caz de accident, litigii privind proprietatea asupra bunurilor, precum și litigii între proprietari și chiriași cu privire la reparații, depozite, chirii restante etc., dar nu posesie.

Atunci când va decide dacă această cauză ar trebui alocată filierei cererilor cu valoare redusă, judecătorul va lua în considerare suma și tipul de pregătire necesară pentru a putea instrumenta în mod corect cauza. Judecătorul va avea în vedere faptul că această procedură este menită să fie suficient de simplă pentru a permite oamenilor să își desfășoare propriile cauze fără ajutorul unui avocat, dacă doresc acest lucru. Cererea ar trebui să necesite, de exemplu, doar o pregătire minimă pentru audierea finală. Cauzele alocate filierei de cereri cu valoare redusă nu implică în mod normal un număr mare de martori sau chestiuni de drept dificile.

În cazul în care cererea se referă la o sumă mai mică de 10 000 GBP, dar include o cerere pentru vătămare corporală, sau pentru degradarea spațiilor rezidențiale și daunele rezultate în urma degradării, cauza nu va fi alocată filierei cererilor cu valoare redusă, cu excepția cazului în care sumele revendicate pentru vătămare corporală, degradare și daune nu depășesc 1 000 GBP fiecare.

În cazul în care cererile care au ca obiect sume mai mari de 10 000 GBP sunt soluționate pe filiera cererilor cu valoare redusă, se aplică reguli diferite referitoare la costuri. În astfel de cazuri, partea care are câștig de cauză va fi în măsură să solicite părții căzute în pretenții rambursarea cheltuielilor de judecată, inclusiv onorariile avocatului. Cu toate acestea, aceste cheltuieli nu pot fi mai mari decât cele care ar fi fost acordate în cazul în care cauza ar fi fost soluționată în cadrul filierei accelerate (fast track). Mai multe informații referitoare la costuri sunt prezentate mai jos.

1.2 Aplicarea procedurii

În timp ce majoritatea cererilor de până la 10 000 GBP sunt soluționate în cadrul filierei cererilor cu valoare redusă, aceasta nu este automată. Judecătorul ia în considerare opiniile justițiabililor atunci când decide cu privire la procedura în cadrul căreia va fi judecată cauza. Chiar dacă suma în litigiu este mai mică de 10 000 GBP, judecătorul poate alege să judece cauza mai degrabă în cadrul procedurii judiciare ordinare, decât în cadrul procedurii privind cererile cu valoare redusă.

Atunci când o cerere este contestată, reclamantului i se va trimite o copie a memoriului în apărare al pârâtului. Părțile trebuie să depună, de asemenea, un „chestionar de alocare” (Allocation Questionnaire). Informațiile furnizate de părți în cadrul chestionarului vor ajuta judecătorul să decidă care este cea mai potrivită filieră pentru cauza respectivă. În cazul în care consideră că este vorba despre o cauză care ar trebui să fie soluționată ca cerere cu valoare redusă în cadrul filierei cererilor cu valoare redusă, părțile trebuie să indice acest lucru în chestionar. Cu toate acestea, chiar dacă se vor lua în considerare opiniile reclamantului și pârâtului, este de competența judecătorului să decidă asupra filierei căreia îi va fi alocată cauza.

După cum s-a menționat mai sus, judecătorul poate decide să judece o cauză cu o valoare mai mică de 10 000 GBP în cadrul procedurii ordinare. Această decizie se ia la începutul procedurii.

Judecătorul are libertatea de a efectua realocarea cauzei de la filiera cererilor cu valoare redusă la procedura ordinară în cazul în care consideră că este oportun. În cazul în care o cerere este alocată filierei cererilor cu valoare redusă și apoi realocată unei alte filiere, normele referitoare la costurile aferente filierei cererilor cu valoare redusă vor înceta să se aplice după realocarea cererii. Începând cu data realocării, se vor aplica normele referitoare la costurile aferente filierei accelerate sau filierei multiple.

1.3 Formulare

Există formulare specifice pentru a fi utilizate în cadrul procedurii cererilor cu valoare redusă și utilizarea acestora este obligatorie.

Pentru a introduce o cerere, reclamantul trebuie să completeze Formularul N1 care este disponibil împreună cu notele pentru completare atât pentru reclamant, cât și pentru pârât. După completarea formularului, reclamantul trebuie să facă o copie pentru sine, una pentru instanță și câte una pentru fiecare pârât. Instanța va trimite o copie fiecărui pârât. Mai multe informații sunt disponibile pe pagina Introducerea unei acțiuni în instanță.

Astfel cum s-a menționat anterior, în cazul în care cererea este contestată, instanța va trimite reclamantului o copie a memoriului în apărare și, ambelor părți, chestionarele de alocare.

În cazul în care judecătorul decide să aloce cauza filierei cererilor cu valoare redusă, instanța va trimite părților Formularul N157 (notificare de alocare la instanța de cereri cu valoare redusă) care oferă informații cu privire la data audierii și la măsurile care trebuie luate în procesul de pregătire.

În cazul în care suma în litigiu este mai mare de 10 000 GBP, dar ambele părți au fost de acord ca acțiunea să fie soluționată în cadrul procedurii privind cererile cu valoare redusă, instanța va trimite Formularul N160 [notificare de alocare către filiera cererilor cu valoare redusă (cu acordul părților)]. Acesta oferă, de asemenea, informații cu privire la data audierii și la măsurile care trebuie luate în procesul de pregătire.

În cazul în care un judecător decide că o cerere poate fi soluționată numai prin probe scrise și fără a fi necesară audierea, instanța va trimite părților Formularul N159 [notificare de alocare către filiera cererilor cu valoare redusă (fără audiere)]. Acesta prevede o dată până la care fie reclamantul, fie pârâtul trebuie să comunice instanței dacă se opune deciziei doar prin probe scrise. În cazul în care oricare dintre părți formulează obiecții, cererea va fi examinată în cadrul unei audieri. Judecătorul poate considera lipsa unui răspuns drept consimțământ.

În cazul în care o parte nu reușește să participe la o audiere, dar niciuna dintre părți nu a fost prezentă sau reprezentată la audierea respectivă, se utilizează Formularul N244 (Notificare de depunere a cererii) pentru a solicita anularea hotărârii.

1.4 Asistenţă

Procedura privind cererile cu valoare redusă este menită să fie suficient de simplă astfel încât persoanele care se reprezintă (cunoscute sub denumirea de părți nereprezentate) să poată înțelege cu ușurință procedura. În cazul în care fie reclamantul, fie pârâtul este o parte nereprezentată, judecătorul va lua în considerare acest lucru și va desfășura procedura într-un mod care să permită părții nereprezentate să înțeleagă ce se întâmplă și ce se impune părților din punct de vedere procedural.

În cazul în care reclamantul sau pârâtul alege să nu angajeze un avocat, acesta poate fi însoțit la audiere de o persoană care poate vorbi în numele său. Această persoană se numește „reprezentant nespecializat” (lay representative) și poate fi orice persoană, la alegerea justițiabilului, precum soțul/soția, o rudă, un prieten sau un consultant. Dacă este posibil, reprezentantul nespecializat nu trebuie să aibă calitatea de martor. Reprezentantul nespecializat nu poate participa la o audiere în instanță fără persoana pe care o reprezintă decât în cazul în care justițiabilul a obținut aprobarea instanței prin care reprezentantul nespecializat are dreptul să reprezinte justițiabilul în absența acestuia.

Agențiile de consultanță pot întâmpina dificultăți în a pune la dispoziție angajați care să acționeze în calitate de reprezentanți nespecializați la audieri și, prin urmare, este recomandabil ca părțile să le contacteze cât mai curând posibil dacă este necesară asistență din partea acestora. Agențiile de consultanță vor informa părțile dacă pot sau nu pot furniza asistență. Unii reprezentanți nespecializați pot dori să fie plătiți, iar justițiabilul trebuie să se asigure că știe exact despre ce sumă este vorba. În cazul în care un reprezentant nespecializat are un comportament necorespunzător, judecătorul îi poate ordona să părăsească audierea.

Justițiabilul va fi responsabil de plata onorariului reprezentantului nespecializat pe care l-a desemnat, chiar dacă are câștig de cauză. Prin urmare, acesta ar trebui să analizeze dacă valoarea creanței merită un astfel de cost. În plus, este posibil ca reprezentanții nespecializați care percep onorarii pentru furnizarea de asistență să nu aparțină unei organizații profesionale și, în cazul în care justițiabilul nu este mulțumit de asistența pe care o acordă aceștia, nu există niciun organism sau organizație de reglementare căreia să îi adreseze o plângere.

Persoanele cu handicap beneficiază de asistență suplimentară. În cazul în care un justițiabil are un handicap care face dificilă comunicarea sau deplasarea în instanță, acesta trebuie să contacteze instanța respectivă, care ar putea oferi asistență suplimentară.

1.5 Norme privind administrarea probelor

Filiera cererilor cu valoare redusă este mult mai informală și nu se aplică normele stricte privind probele. Filiera cererilor cu valoare redusă se referă la cauze mai simple pentru sume mai mici. În consecință, instanța poate adopta orice modalitate de a acționa în cadrul unei audieri pe care o consideră echitabilă. Instanța nu este obligată să administreze probe sub jurământ, iar judecătorul poate alege să limiteze interogatoriul încrucișat în cazul în care consideră că acest lucru este adecvat. Cu toate acestea, judecătorul are obligația de a-și motiva decizia de limitare a interogatoriului încrucișat. Judecătorul poate alege să adreseze întrebări oricărui sau tuturor martorilor înainte de a permite oricărei alte persoane să facă acest lucru.

1.6 Procedura scrisă

În cazul în care judecătorul consideră că cererea poate fi soluționată fără o audiere, utilizând doar probe scrise, instanța va recomanda părților să utilizeze Formularul N159 (a se vedea mai sus). Notificarea prevede o dată până la care fie reclamantul, fie pârâtul trebuie să comunice instanței dacă se opune deciziei referitoare doar la probe scrise. În cazul în care oricare dintre părți formulează obiecții, cererea va fi examinată în cadrul unei audieri. Judecătorul poate considera lipsa unui răspuns drept consimțământ. Cu condiția ca niciuna dintre părți să nu conteste decizia judecătorului de a nu avea o audiere, cauza poate fi soluționată numai pe hârtie.

1.7 Conţinutul hotărârii

Hotărârile judecătorești din Gibraltar înregistrează în general numai decizia judecătorului și dispozițiile adresate părților. Cu toate acestea, judecătorul are obligația de a face mențiune cu privire la motivele principale ale hotărârii sale, cu excepția cazului în care acestea sunt prezentate în mod verbal și înregistrate de către instanță. Judecătorului îi este permis să își motiveze hotărârea în modul succint și simplu cerut de natura cauzei. În general, acesta va face acest lucru în mod verbal în cadrul audierii, dar își poate prezenta motivele mai târziu fie în scris, fie în cadrul unei audieri stabilite în acest scop. În cazul în care s-a pronunțat cu privire la cauză fără ca o audiere să aibă loc, judecătorul are obligația de a întocmi o mențiune a motivelor sale, iar instanța va trimite o copie fiecărei părți.

1.8 Rambursarea cheltuielilor

Există restricții în ceea ce privește suportarea cheltuielilor de judecată. În prezent, partea care are câștig de cauză poate solicita rambursarea următoarelor costuri:

 • Orice taxe judiciare pe care le-a plătit;
 • O sumă de maximum 260 GBP pentru consultanță juridică, în cazul în care cererea a inclus o cerere de pronunțare a unui ordin de a nu face (injunction) (un ordin prin care se dispune încetarea unei acțiuni de către o persoană) sau un ordin de a face (order for specific performance) (un ordin prin care se dispune ca o persoană să întreprindă o anumită acțiune, de exemplu, ca un proprietar să efectueze reparații); cu excepția acestor categorii, nu se pot recupera cheltuieli de judecată;
 • O sumă de maximum 90 GBP pe zi pentru partea care are câștig de cauză și orice martor pe care aceasta îl poate avea pentru pierderea de venituri ca urmare a participării la audierea în instanță;
 • Cheltuieli rezonabile pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare și de ședere peste noapte pentru parte sau martori;
 • În cazul în care judecătorul a acordat permisiunea de a face apel la un martor expert și, ulterior, această parte are câștig de cauză, judecătorul poate obliga partea căzută în pretenții la plata unei părți din cheltuieli. Cu toate acestea, judecătorul nu poate aproba o sumă mai mare de 200 GBP pentru un martor expert. Aceasta nu poate acoperi valoarea integrală a onorariului expertului, în special dacă expertul redactează un raport și participă la audiere;
 • Judecătorul poate obliga o parte care a avut un comportament necorespunzător la plata unor cheltuieli suplimentare;
 • În cazul în care valoarea financiară a cererii depășește limita pentru filiera cererilor cu valoare redusă, dar cererea a fost alocată filierei cererilor cu valoare redusă de către judecător, costurile vor fi evaluate în conformitate cu această filieră, cu excepția cazului în care părțile convin că trebuie să se aplice dispozițiile privind costurile aferente filierei accelerate.

1.9 Posibilitatea de a ataca hotărârea

În cazul în care partea căzută în pretenții dorește să conteste decizia judecătorului, aceasta va avea nevoie de permisiune în acest sens. Dacă partea/justițiabilul respectiv(ă) participă la audierea în cadrul căreia a fost pronunțată decizia, aceasta/acesta poate solicita permisiunea judecătorului la încheierea audierii.

Justițiabilul care dorește să exercite o cale de atac trebuie să aibă motive temeinice pentru a exercita o cale de atac. Acesta nu poate să conteste decizia unui judecător pur și simplu deoarece consideră că a fost luată o decizie greșită.

Dacă un justițiabil dorește să exercite o cale de atac, acesta trebuie să acționeze rapid. Termenul în care partea contestatară trebuie să își formuleze calea de atac este limitat.

În cazul în care partea căzută în pretenții nu a fost nici prezentă, nici reprezentată în cadrul audierii, aceasta poate solicita anularea hotărârii pronunțate în cadrul respectivei audieri și rejudecarea acțiunii.

Partea respectivă trebuie să depună o cerere în termen de cel mult 14 zile de la primirea hotărârii. Aceasta trebuie să solicite instanței un Formular N244 (notificare de depunere a cererii) pentru a formula cererea.

Instanța va informa părțile cu privire la data la care trebuie să se prezinte în instanță pentru judecarea cererii în fața unui judecător.

Judecătorul va aproba o cerere de anulare a hotărârii numai în cazul în care:

Justițiabilul/partea a avut un motiv întemeiat pentru

 • a nu participa sau a nu fi reprezentat(ă) la audiere; sau
 • a nu notifica instanța în scris;

și există o perspectivă rezonabilă ca partea să aibă câștig de cauză la rejudecare.

În cazul în care cererea părții are câștig de cauză și hotărârea este anulată, instanța va stabili o nouă audiere pentru acțiune. În cazul unei acțiuni simple, judecătorul poate decide să judece cauza imediat după audierea cererii.

Ultima actualizare: 02/12/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.