Cereri cu valoare redusă

Grecia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Existenţa unei proceduri specifice pentru cereri cu valoare redusă

Există în Grecia o procedură cu privire la cererile cu valoare redusă (și anume, o procedură specifică, simplificată față de procedura obișnuită, care se aplică pentru cererile inferioare unui anumit prag financiar sau în anumite tipuri de litigii, indiferent de pragul financiar)?

Codul de procedură civilă conține dispoziții speciale privind cererile cu valoare redusă (capitolul XIII, articolele 466-472).

1.1 Sfera de aplicare a procedurii, plafon

Dispozițiile speciale privind cererile cu valoare redusă se aplică: (1) dacă obiectul litigiului este de competența instanței civile districtuale (eirinodikeío) și se referă la creanțe sau drepturi asupra bunurilor mobile sau la posesia de bunuri mobile care nu depășesc valoarea de 5 000,00 EUR; sau (2) în cazul în care valoarea în litigiu depășește 5 000,00 EUR, dacă reclamantul declară că va accepta o sumă care nu depășește 5 000,00 EUR drept compensație pentru creanța sau dreptul solicitat prin acțiune. În acest caz, pârâtul care cade în pretenții va fi obligat fie să satisfacă creanța sau dreptul solicitat prin acțiune, fie să plătească valoarea estimată acceptată de instanță.

1.2 Aplicarea procedurii

Procedura este obligatorie.

Nici instanța și nici părțile aflate în litigiu nu au opțiunea de a urma procedura ordinară în locul procedurii speciale cu privire la cererile cu valoare redusă.

1.3 Formulare

Nu există formulare.

1.4 Asistenţă

Se furnizează asistență în probleme procedurale (de exemplu, de către grefier sau judecător) părților care nu sunt reprezentate de un avocat? Dacă da, în ce măsură?

Părțile pot apărea în instanță în nume propriu. De asemenea, o parte poate fi reprezentată de soțul sau soția sa, de o rudă în linie ascendentă sau descendentă, de o rudă până la gradul al doilea sau de o rudă prin alianță până la gradul al doilea sau de un angajat. Se consideră că un soț este întotdeauna în măsură să acționeze în numele celuilalt soț și poate desemna alți reprezentanți. În aceste cazuri, nu există nicio dispoziție care să oblige grefierul sau judecătorul să asiste părțile sau reprezentanții care nu sunt avocați.

1.5 Norme privind administrarea probelor

Sunt anumite norme privind obținerea probelor mai flexibile în comparație cu procedura ordinară? Dacă da, care și în ce măsură?

În cazul cererilor cu valoare redusă supuse procedurii speciale cu privire la cererile cu valoare redusă, judecătorii din instanțele civile districtuale pot deroga de la normele procedurale uzuale: aceștia pot lua în considerare probe care nu îndeplinesc cerințele legale și au libertatea de a aplica metoda pe care o consideră a fi, în circumstanțele respective, cea mai sigură, mai rapidă și mai puțin costisitoare pentru stabilirea faptelor.

1.6 Procedura scrisă

Cererea poate fi depusă în scris la grefa instanței civile districtuale sau poate fi prezentată oral în fața judecătorului instanței civile districtuale, caz în care se întocmește o evidență. Cererea trebuie să cuprindă: (a) o descriere precisă a faptelor care, conform legii, stau la baza cererii și justifică introducerea acțiunii de către reclamant împotriva pârâtului; (b) o descriere precisă a obiectului litigiului; (c) forma specifică de ordin solicitată; și (d) toate elementele de probă disponibile.

1.7 Conţinutul hotărârii

Hotărârile sunt pronunțate verbal în ședință publică, de obicei, imediat după dezbateri, în timp ce instanța este încă în sesiune și înainte ca judecătorul să treacă la următoarea cauză. Hotărârea nu se comunică părților, dacă în procesul-verbal se consemnează că aceasta a fost pronunțată în prezența ambelor părți sau a persoanelor care acționează în numele părților sau a avocaților autorizați ai părților.

1.8 Rambursarea cheltuielilor

Costurile nu se rambursează.

1.9 Posibilitatea de a ataca hotărârea

Hotărârile privind cererile cu valoare redusă nu pot fi atacate cu apel.

Ultima actualizare: 17/07/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.