NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Cereri cu valoare redusă

Malta
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Existenţa unei proceduri specifice pentru cereri cu valoare redusă

Procedura privind cererile cu valoare redusă este reglementată de capitolul 380 din legislația Maltei (Legea privind Tribunalul pentru Cereri cu Valoare Redusă) precum și de Legislația secundară 380.01, 380.02 și 380.03.

1.1 Sfera de aplicare a procedurii, plafon

Acest tribunal [Tribunal għal Talbiet Żgħar] este competent numai pentru soluționarea creanțelor pecuniare care nu depășesc valoarea de 3 494,06 EUR.

1.2 Aplicarea procedurii

Procedura începe atunci când o parte reclamantă completează formularul necesar, înregistrează cererea la grefa tribunalului, plătește taxa și solicită tribunalului să transmită pârâtului cererea sa. Persoana chemată în judecată are apoi la dispoziție 18 zile de la data primirii notificării cererii pentru a-și depune răspunsul. O cerere reconvențională este, de asemenea, permisă. Dacă pârâtul consideră că o altă persoană ar trebui să răspundă pentru cererea reclamantului, pârâtul ar trebui să indice acea persoană. Grefierul tribunalului notifică apoi părților data și ora audierii. Judecătorul reglementează procedura din cadrul tribunalului așa cum consideră adecvat în conformitate cu principiul echității. Judecătorul se va asigura că, în măsura posibilităților, cauza va fi soluționată prompt, în ziua audierii și că audierea nu va cuprinde mai mult de o ședință. Acesta va aduna informații în orice mod consideră că este adecvat și nu va fi obligat să respecte normele privind dovezile cele mai concludente sau normele privind dovezile circumstanțiale, în cazul în care consideră că dovezile care i-au fost prezentate sunt suficient de temeinice pentru a ajunge la o concluzie privind cauza pe care o judecă. În măsura posibilului, acesta va evita să numească experți în vederea obținerii de expertize. Acesta va avea aceeași competență ca un magistrat din cadrul Curții Magistraților din jurisdicția sa de drept civil și în special va avea competența de a cita martori și de a solicita depunerea jurământului de către aceștia.

1.3 Formulare

Partea care face cererea depune un formular de cerere inclus în prima anexă la Legislația secundară 380.01 (Normele privind Tribunalul pentru Cereri cu Valoare Redusă). Persoana chemată în judecată va răspunde completând, de asemenea, un formular, care se găsește tot în prima anexă la legislația secundară menționată.

1.4 Asistenţă

Părțile pot fi asistate de orice persoană: aceasta nu trebuie să fie neapărat un avocat sau un procuror.

1.5 Norme privind administrarea probelor

Părțile pot prezenta dovezile verbal, sub formă de documente, sau în ambele forme. Un martor poate fi citat – cu cel puțin trei zile înainte de data la care i se cere să depună mărturie – să se prezinte în fața tribunalului la o anumită dată și la o anumită oră pentru a prezenta dovezi sau documente. Dacă un martor citat în mod legal nu se prezintă la ședință, tribunalul poate impune ca martorul să fie adus, în arest, la o ședință care va avea loc la o altă dată.

1.6 Procedura scrisă

Cererea și răspunsul la aceasta se vor face în scris. Dovezile pot fi documentare. Cu toate acestea, prezentarea în fața tribunalului este obligatorie la datele stabilite de acesta.

1.7 Conţinutul hotărârii

Judecătorul enumeră în decizia sa principalele elemente pe care aceasta se bazează. Acesta se pronunță, de asemenea, asupra costurilor.

1.8 Rambursarea cheltuielilor

În orice hotărâre, judecătorul va stabili costurile pe care le vor suporta părțile. Cu excepția cazurilor în care există circumstanțe speciale, părții care pierde i se impune plata costurilor părții în favoarea căreia este pronunțată hotărârea. Costurile vor fi limitate la cheltuielile efective suportate în legătură cu cauza în mod direct de partea în favoarea căreia este pronunțată hotărârea. În cazul unei cereri nefondate și vexatorii, instanța poate impune reclamantului să plătească pârâtului o amendă de cel mult 232,94 EUR.

1.9 Posibilitatea de a ataca hotărârea

Orice cale de atac împotriva unei hotărâri a tribunalului trebuie înregistrată la grefa tribunalului, prin depunerea unei cereri la Curtea de Apel în competența sa inferioară, în termen de 18 zile de la data la care decizia a fost pronunțată de judecător.

Ultima actualizare: 22/03/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.