Cereri cu valoare redusă

Malta
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Existenţa unei proceduri specifice pentru cereri cu valoare redusă

Procedura specifică cu privire la cererile cu valoare redusă este reglementată de capitolul 380 din Legislația Maltei (Legea privind tribunalele pentru cererile cu valoare redusă), precum și de legislația subsidiară 380.01, 380.02 și 380.03.

1.1 Sfera de aplicare a procedurii, plafon

Acest tribunal (Tribunal għal Talbiet Żgħar) are competența de a examina și de a soluționa doar cereri pecuniare care nu depășesc valoarea de 5 000 EUR.

1.2 Aplicarea procedurii

Procedurile încep atunci când partea care înaintează cererea completează formularul necesar, depune cererea la grefa tribunalului, plătește taxa și solicită tribunalului să îi transmită pârâtului cererea în cauză. După aceea, pârâtul are la dispoziție 18 zile de la data notificării privind cererea pentru a-și depune răspunsul. Se permite și o acțiune reconvențională. Dacă pârâtul consideră că o altă persoană ar trebui să răspundă cererii reclamantului, acesta ar trebui să indice persoana respectivă. Ulterior, grefa instanței notifică părților data și ora ședinței. Judecătorul reglementează procedurile din cadrul tribunalului astfel cum se consideră adecvat în conformitate cu normele echității. Judecătorul se asigură, în măsura în care este posibil, că audierea și pronunțarea unei hotărâri în cauza respectivă se vor realiza rapid, în aceeași zi cu audierea, și că audierea nu va dura mai mult de o ședință. Judecătorul colectează informații în orice mod pe care îl consideră adecvat și nu este obligat să respecte regulile celor mai bune probe sau pe cele privind dovezile circumstanțiale în cazul în care consideră că probele pe care le are la dispoziție sunt suficient de sigure pentru a ajunge la o concluzie în cauza respectivă. În măsura în care este posibil, judecătorul se abține de la desemnarea unor experți care să prezinte probe de specialitate. Judecătorul deține aceeași competență ca un magistrat în Curtea Magistraților în jurisdicția sa civilă și, în special, competența de a cita martori și de a le solicita un jurământ.

1.3 Formulare

Partea care depune cererea completează un formular de cerere inclus în prima anexă la legislația subsidiară 380.01 (Normele privind tribunalul pentru cererile cu valoare redusă). Pârâtul răspunde tot prin completarea unui formular, care se regăsește, de asemenea, în prima anexă la legislația subsidiară menționată mai sus.

1.4 Asistenţă

Părțile pot fi asistate de orice persoană: nu este obligatoriu ca persoana respectivă să fie avocat sau procurator juridic.

1.5 Norme privind administrarea probelor

Părțile pot depune probe verbal, sub formă de documente sau în ambele moduri. Un martor poate fi citat - cu cel mult trei zile înainte de data la care i se solicită să depună mărturie - să se prezinte în fața tribunalului la o anumită dată și oră pentru a depune mărturie sau a prezenta probe. Dacă un martor citat legal nu se prezintă în timpul ședinței, tribunalul poate dispune ca martorul să fie adus, în stare de arest, într-o ședință care va avea loc la o altă dată.

1.6 Procedura scrisă

Plângerea și răspunsul la aceasta se fac în scris. Probele pot consta în documente. Cu toate acestea, înfățișarea în fața tribunalului este obligatorie la datele stabilite de către aceasta.

1.7 Conţinutul hotărârii

Judecătorul menționează în hotărârea sa principalele detalii pe care se întemeiază aceasta. În hotărârea respectivă, judecătorul pronunță și o decizie cu privire la cheltuieli.

1.8 Rambursarea cheltuielilor

Pentru orice decizie, judecătorul stabilește cheltuielile pe care trebuie să le suporte oricare dintre părți. Cu excepția cazului în care anumite circumstanțe prevăd altfel, partea care pierde este obligată la plata cheltuielilor suportate de partea în favoarea căreia se pronunță hotărârea. Cheltuielile se limitează la cheltuielile reale suportate direct în legătură cu cauza de către partea în favoarea căreia se acordă plata cheltuielilor. În cazul unei cereri neserioase și vexatorii, tribunalul poate dispune ca reclamantul să plătească pârâtului o penalizare cuprinsă între 250 EUR și 1 250 EUR, cu titlu de datorie civilă.

1.9 Posibilitatea de a ataca hotărârea

Orice cale de atac împotriva unei decizii a tribunalului trebuie să fie depusă la grefa instanțelor, printr-o cerere adresată instanței de apel în jurisdicția sa inferioară, în termen de 20 de zile de la data hotărârii pronunțate de judecător.

Ultima actualizare: 15/12/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.