Cereri cu valoare redusă

Portugalia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Existenţa unei proceduri specifice pentru cereri cu valoare redusă

În dreptul național există două proceduri specifice pentru cererile cu valoare redusă (prevăzute în Decretul-lege nr. 269/98 din 1 septembrie 1998):

 • o acțiune specială pentru respectarea obligațiilor financiare care decurg dintr-un contract, constând într-o procedură de declarare rapidă și simplificată [articolele 1-5 din Regulamentul de procedură (Regime dos Procedimentos), anexat la Decretul-lege nr. 269/98];
 • o somație de plată, care este o măsură de atribuire a competenței unui titlu executoriu pentru o creanță legată de nerespectarea datoriilor care implică sume mici (articolele 7­22 din Normele procedurale, anexate la Decretul-lege nr. 269/98).

1.1 Sfera de aplicare a procedurii, plafon

Ambele proceduri speciale menționate anterior se aplică atunci când sunt îndeplinite următoarele cerințe:

 • este implicată o obligație financiară (o obligație de despăgubire în numerar)
 • această obligație rezultă dintr-un contract
 • suma nu depășește 15 000 EUR.

1.2 Aplicarea procedurii

Reclamantul poate alege dintre procedurile menționate în răspunsul la întrebarea 1.

1.3 Formulare

În acțiunea specială pentru îndeplinirea obligațiilor financiare care rezultă dintr-un contract, cererea introductivă și memoriul în apărare nu trebuie să fie prezentate în documente procedurale; cu alte cuvinte, actele de procedură nu trebuie să fie numerotate. Atunci când sunt transmise printr-un reprezentant legal, documentele trebuie să fie trimise pe cale electronică, folosind formularele specifice furnizate în acest scop de sistemul de asistență informatică pentru instanțe, cu excepția cazului în care reprezentantul invocă rațiuni legitime pentru a nu utiliza acest sistem. Atunci când sunt transmise chiar de către părți, nu este necesar formularul special, iar documentele pot fi transmise instanței prin scrisoare recomandată sau prin fax.

Somația de plată trebuie depusă prin intermediul unui formular specific pus la dispoziție la adresa: Procedura de somație de plată- Portalul Citius (mj.pt). Utilizarea acestui formular este obligatorie, indiferent dacă el este transmis de către parte în mod direct sau printr-un reprezentant.

Atunci când este transmis printr-un reprezentant legal, formularul pentru somația de plată trebuie să fie trimis pe cale electronică, prin sistemul de asistență informatică pentru instanțe (cu excepția cazului în care reprezentantul invocă rațiuni legitime pentru a nu utiliza acest sistem). Atunci când este transmis în mod direct de către parte, formularul pentru somația de plată poate fi înmânat pe suport de hârtie.

1.4 Asistenţă

Sistemul de asistență judiciară se aplică ambelor proceduri (de exemplu, numirea reprezentantului legal, plata onorariilor reprezentantului legal, plata taxelor judiciare și a altor taxe conexe) [Legea privind accesul la instanțe (Lei de acesso aos tribunais), Legea nr. 34/2004 din 29 iulie 2004].

Pentru informații mai detaliate cu privire la acest subiect, vă invităm să consultați fișa informativă privind asistența juridică

1.5 Norme privind administrarea probelor

În acțiunea specială pentru respectarea obligațiilor financiare care rezultă dintr-un contract, dovezile se prezintă după cum urmează:

 • dovezile sunt furnizate în timpul audierii;
 • dacă creanța nu depășește 5 000 EUR, fiecare parte poate prezenta până la trei martori. În toate celelalte cazuri, pot fi prezentați până la cinci martori. În oricare dintre situațiile de mai sus, o parte nu poate prezenta mai mult de trei martori pentru fiecare dintre faptele în cauză;
 • în cazul creanțelor care nu depășesc 5 000 EUR și atunci când părțile nu au un reprezentant legal sau acesta nu se prezintă, martorii vor fi interogați de către judecător;
 • expertizele sunt furnizate întotdeauna de un singur expert;
 • judecătorul poate solicita dovezi suplimentare pe care le consideră indispensabile pentru a pronunța o hotărâre adecvată. În astfel de cazuri, audierea poate fi suspendată atunci când judecătorul consideră că este cazul și se va stabili un termen pentru continuarea acesteia. Hotărârea trebuie pronunțată în termen de 30 de zile.

Somațiile de plată:

 • dacă un pârât înștiințat nu contestă o somație de plată, nu este necesar să fie prezentate dovezi, iar grefierul instanței competente va adăuga la somația de plată următorul text: „Prezentul document are forță juridică”;
 • dacă o somație de plată este contestată, acțiunea se introduce ca o acțiune specială pentru respectarea obligațiilor care rezultă dintr-un contract și se va aplica procedura asociată pentru prezentarea dovezilor;
 • dacă se dovedește că pârâtul nu poate fi înștiințat, somația de plată este tratată ca o acțiune obișnuită, dacă reclamantul a exprimat această dorință; în caz contrar, grefierul returnează somația reclamantului.

1.6 Procedura scrisă

Dacă pârâtul a fost înștiințat și acesta nu contestă somația de plată, întreaga procedură se desfășoară în scris.

În cadrul acțiunii speciale pentru respectarea obligațiilor financiare care rezultă dintr-un contract, atunci când martorii trebuie să prezinte dovezi, aceștia pot face acest lucru în scris dacă au luat cunoștință de fapte ca urmare a îndeplinirii propriilor îndatoriri.

În această situație, mărturia se depune în scris, datată și semnată de martor, indicând acțiunea la care se referă, faptele, așa cum sunt cunoscute, și motivele pentru care martorul respectiv deține aceste informații.

1.7 Conţinutul hotărârii

În cadrul unei acțiuni speciale de executare a obligațiilor financiare care decurg dintr-un contract în care are loc o audiere, hotărârea se pronunță verbal și se dictează în vederea transcrierii, iar motivația este prezentată într-o manieră succintă.

Atunci când somația de plată se susține, nu se pronunță o hotărâre ca atare, iar grefierul doar anexează titlul executoriu.

1.8 Rambursarea cheltuielilor

Cheltuielile judiciare ale părții care are câștig de cauză sunt suportate de partea căzută în pretenții, pe o scară progresivă, în funcție de ponderea pierderii. Ca atare, partea care are câștig de cauză ar putea obține rambursarea totală sau parțială a următoarelor costuri: taxele judiciare deja plătite; costurile suportate de parte pentru furnizarea de dovezi, dacă dovezile respective nu au fost cerute de această parte sau dacă dovezile nu au fost folosite deloc; remunerația achitată executorului judecătoresc și cheltuielile suportate de acesta (de exemplu, atunci când pârâtul primește citația printr-un executor judecătoresc); onorariul avocatului și cheltuielile suportate de acesta.

Sumele de rambursat trebuie indicate într-o notă justificativă. Această notă trebuie să fie trimisă instanței, părții căzute în pretenții și executorului judecătoresc de către partea care are dreptul la rambursare, atunci când este cazul, în termen de cinci zile de la data la care hotărârea devine definitivă.

Nota justificativă trebuie să conțină următoarele informații:

 • numele părții, numărul cauzei și numele reprezentantului legal sau al executorului judecătoresc;
 • precizarea sumelor plătite de parte cu titlul de taxe judiciare;
 • precizarea sumelor plătite de parte pentru cheltuielile suportate anterior de executorul judecătoresc;
 • precizarea sumelor plătite pentru onorariul reprezentantului legal sau al executorului judecătoresc;
 • indicarea sumei care trebuie primită.

În general, costurile părții care are câștig de cauză sunt suportate direct de către partea căzută în pretenții, cu excepția cazului în care legea prevede în mod diferit.

1.9 Posibilitatea de a ataca hotărârea

Hotărârile pronunțate într-o acțiune specială pentru respectarea obligațiilor financiare ce rezultă dintr-un contract pot fi contestate printr-o cale de atac introdusă la o curte de apel, cu condiția ca suma în cauză să depășească 5 000 EUR, iar hotărârea contestată să fie nefavorabilă reclamantului cu o valoare de peste 2 500 EUR.

Aceasta este forma în care se desfășoară o cale de atac ordinară. Există și norme care reglementează căile de atac extraordinare, iar acestea sunt prevăzute în legislația națională.

În cazul somațiilor de plată, trebuie transmise judecătorului plângerile referitoare la respingerea unei cereri de emitere a unei somații de plată și la respingerea unei cereri de conexare a titlului executoriu de către grefier.

Linkuri utile

Atenționare

Punctul de contact RJE în materie civilă, instanțele sau alte entități și autorități nu sunt obligate să ia în considerare informațiile cuprinse în prezenta fișă informativă. Trebuie citite integral textele juridice relevante în vigoare, întrucât este posibil să fi survenit modificări care nu au fost incluse încă în această fișă informativă.

Ultima actualizare: 10/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.