NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini portugheză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Cereri cu valoare redusă

Portugalia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Existenţa unei proceduri specifice pentru cereri cu valoare redusă

Există, într-adevăr, o procedură simplificată aplicabilă în cauzele la care face referire întrebarea.

1.1 Sfera de aplicare a procedurii, plafon

Procedura specială prin care se impune respectarea obligațiilor monetare considerate a fi de valoare redusă sau care rezultă din tranzacții comerciale se aplică sub plafonul de 15 000,00 EUR.

1.2 Aplicarea procedurii

Procedura este facultativă.

1.3 Formulare

Nu există formulare prevăzute de legislația portugheză pentru astfel de acțiuni declaratorii care vizează cereri cu valoare redusă.

1.4 Asistenţă

Sistemul de asistență juridică se aplică tuturor instanțelor pentru toate tipurile de cauze.

În cauzele care implică o valoare de 5 000,00 EUR sau mai puțin, judecătorul este cel care audiază martorii, dacă părțile nu au desemnat un avocat sau acesta nu participă la ședința de judecată în cadrul căreia este dezbătută cauza și se pronunță hotărârea.

1.5 Norme privind administrarea probelor

Procedura prevede norme privind administrarea probelor care sunt mai simple și mai flexibile decât în cazul procedurii declaratorii obișnuite.

Normele care reflectă preocuparea de simplificare și flexibilizare sunt următoarele:

a)      Probele se prezentate în cadrul ședinței de judecată. În cazul în care suma respectivă este mai mică de 5 000,00 EUR, părțile pot aduce doar trei martori; în alte cazuri, aceștia pot aduce cinci martori. Cu toate acestea, nu se permite părților să aducă mai mult de trei martori pentru fiecare dintre faptele pe care urmăresc să le dovedească. Martorii care au declarat că nu au cunoștință de faptele în cauză nu sunt luați în calcul în acest scop.

b)      Ședința de judecată se organizează în termen de treizeci de zile și, în cazul în care suma în cauză este mai mică de 5 000,00 EUR, nu este necesar să se stabilească o dată de comun acord cu reprezentantul legal desemnat.

c)      Absența uneia dintre părți, chiar și în cazul în care este justificată, nu constituie un motiv de amânare; nici absența reprezentantului legal, chiar dacă este justificată, nu constituie un motiv de amânare în cazul în care suma în cauză este mai mică decât suma menționată la punctul anterior.

d)     În cazul în care suma este mai mare decât valoarea litigiului și s-a pronunțat amânarea, ședința de judecată trebuie să aibă loc în termen de treizeci de zile. O a doua amânare nu este permisă.

e)      În cazul în care judecătorul consideră că sunt necesare informații suplimentare pentru a se ajunge la o hotărâre corespunzătoare, acesta suspendă ședința în momentul pe care îl consideră cel mai convenabil și stabilește imediat o dată pentru îndeplinirea acestei cerințe. Procesul trebuie să se încheie în treizeci de zile.

f)       Expertizele sunt furnizate întotdeauna de un singur expert.

g)      Atunci când administrarea probelor se încheie, fiecare reprezentant poate să prezinte o argumentație succintă.

1.6 Procedura scrisă

Similar celorlalte proceduri, această procedură are o formă orală.

1.7 Conţinutul hotărârii

Normele privind conținutul hotărârii sunt mai flexibile, având în vedere faptul că motivarea trebuie să fie întotdeauna succintă, cu alte cuvinte, scurtă și la obiect.

De asemenea, judecătorul nu este obligat să scrie hotărârea, ci poate să o dicteze imediat pentru a fi consemnată în procesul-verbal.

Hotărârea judecătorească pronunțată în cauzele în care pârâtul, citat personal, nu contestă acțiunea are, de asemenea, o structură mult mai simplă, dat fiind că singura acțiune a judecătorului, care are forța unei hotărâri, este de a adăuga o clauză executorie cererii, cu excepția cazului în care există în mod clar excepții de prelungire sau în cazul în care cererea este în mod vădit inadmisibilă.

Vor fi admise excepțiile de prelungire (vicii de procedură care sunt suficient de importante pentru ca judecătorul să nu evalueze cererea și să exonereze pârâtul) și vor fi respinse pretențiile reclamantului ca fiind în mod vădit inadmisibile numai atunci când există dovezi clare în acest sens.

1.8 Rambursarea cheltuielilor

Nu există restricții.

În termen de cinci zile de la data pronunțării hotărârii definitive, părțile care au dreptul la rambursarea cheltuielilor depun la instanță nota justificativă, în atenția părții căzute în pretenții.

Nota justificativă trebuie să conțină următoarele informații:

a)      numele părții, numărul cauzei și numele reprezentantului legal sau al executorului judecătoresc;

b)      în cadrul unei rubrici distincte, sumele plătite de parte cu titlul de taxe judiciare;

c)      în cadrul unei rubrici distincte, sumele plătite de parte cu titlul de cheltuieli;

d)     în cadrul unei rubrici distincte, sumele plătite sub formă de onorarii pentru reprezentantul legal, cu excepția cazului în care sumele respective sunt mai mari de 50 % din totalul taxelor judiciare plătite de partea căzută în pretenții și de partea care are câștig de cauză;

e)      precizarea sumei care urmează a fi primită.

Costurile se plătesc în mod direct de către partea căzută în pretenții părții creditoare a costurilor, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 540 din Codul de procedură civilă.

Partea căzută în pretenții este obligată, în temeiul dispozițiilor din Codul de procedură civilă, să plătească următoarele sume cu titlul de costuri:

a)      sumele aferente taxelor judiciare plătite de partea care are câștig de cauză, în funcție de salariu;

b)      sumele plătite de partea care are câștig de cauză cu titlu de cheltuieli;

c)      50 % din totalul taxelor judiciare plătite de partea căzută în pretenții și de partea care are câștig de cauză, drept compensație acordată părții care are câștig de cauză pentru cheltuielile legate de onorariul datorat reprezentantului legal, în toate cazurile în care se prezintă nota justificativă susmenționată.

1.9 Posibilitatea de a ataca hotărârea

Căile de atac nu fac obiectul unor norme specifice și, ca atare, nu există o excludere sau o limitare specifică a posibilității de a introduce o cale de atac, aceasta fiind admisibilă (sau nu) în conformitate cu normele generale.

Ligações úteis

Informații suplimentare pot fi obținute accesând următoarele link-uri:

Ultima actualizare: 14/01/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.