În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Cereri cu valoare redusă

Scoţia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Existenţa unei proceduri specifice pentru cereri cu valoare redusă

În Scoția, înainte de 28 noiembrie 2016, Sheriff Courts aveau o procedură privind cererile cu valoare redusă, care era o procedură simplificată referitoare la creanțele pecuniare în valoare de până la un plafon de 3 000 GBP.

Începând cu 28 noiembrie 2016, a fost introdusă o nouă formă de acțiune, cunoscută sub denumirea de procedură simplă (Simple Procedure).

Procedura de la nivelul superior următor, denumită procedură sumară (Summary Cause), se referă la cauze de până la 5 000 GBP și este ușor mai complicată decât procedura simplă.

Procedura simplă

Începând cu 28 noiembrie 2016, orice persoană care formulează o cerere cu o valoare monetară mai mică sau egală cu 5 000 GBP prin care solicită plata, livrarea, recuperarea posesiei asupra unor bunuri mobile sau pronunțarea unui ordin ca o anumită persoană să întreprindă o anumită acțiune trebuie să utilizeze procedura simplă.

Procedura simplă este un proces în instanță menit să asigure o modalitate rapidă, necostisitoare și informală de soluționare a litigiilor în cazul în care valoarea monetară nu depășește 5 000 GBP.

Reclamantul formulează o cerere la Sheriff Court. Partea împotriva căreia este formulată cererea este cunoscută sub denumirea de pârât. Decizia finală cu privire la o cerere este luată de un judecător (sheriff sau summary sheriff). Nu este nevoie să apelați la un avocat pentru a utiliza procedura simplă, dar puteți face acest lucru dacă doriți.

Informații suplimentare privind procedura simplă pot fi consultate pe site-ul web al Serviciului instanțe judecătorești din Scoția.

1.1 Sfera de aplicare a procedurii, plafon

Procedura simplă înlocuiește procedura anterioară privind cererile cu valoare redusă. Aceasta înlocuiește, de asemenea, procedura sumară (Summary Cause), dar numai în cazul în care se referă la acțiuni în materie de plată, de livrare sau de recuperare a posesiei asupra bunurilor mobile sau la acțiuni care obligă o persoană să întreprindă anumite acțiuni.

Acțiunile judecate prin procedura sumară pot fi intentate ca acțiuni de executare a popririi (action of furthcoming) (un tip de acțiune de recuperare a unor sume de bani sau de bunuri), raportare și plată (count, reckoning and payment), recuperarea posesiei asupra proprietăților transmisibile prin succesiune, livrare și pensie alimentară interimară (interim aliment). Dacă există o cerere alternativă de plată, aceasta ar trebui să fie mai mică de 5 000 GBP.

1.2 Aplicarea procedurii

O acțiune intentată fie ca o procedură simplă, fie ca o procedură sumară trebuie să respecte normele de procedură ale instanței, care sunt obligatorii. Acestea pot fi găsite pe site-ul web al Serviciului instanțe judecătorești din Scoția.

1.3 Formulare

Există formulare specifice pentru toate etapele procedurii simple și ale procedurii sumare, de exemplu, formularul de cerere/citația pentru intentarea acțiunii și formularul de decizie/hotărâre în extras. Utilizarea formularelor este obligatorie, iar acestea sunt prevăzute în Normele privind procedura simplă din 2016 și în Normele privind procedura sumară din 2002. Aceste formulare se află pe site-ul web al Serviciului instanțe judecătorești din Scoția.

1.4 Asistenţă

Biroul grefierului (Sheriff Clerk's Office) poate oferi asistență la completarea formularului de cerere (Formularul 3A) și agențiile de consultanță precum Biroul de informare a cetățenilor (Citizens Advice Bureau) pot oferi, de asemenea, asistență. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare cu privire la procedura simplă, trebuie să se contacteze instanța locală (local Sheriff Court) a reclamantului.

Informații privind Sheriff Courts din Scoția pot fi consultate pe site-ul web al Serviciului instanțe judecătorești din Scoția.

1.5 Norme privind administrarea probelor

Audierile în procedură simplă se desfășoară în modul informal permis de circumstanțele acțiunii. Judecătorul explică termenii sau expresiile juridice care sunt utilizate. Documentele și alte elemente de probă pot fi depuse la instanță, iar normele simple stabilesc procedurile în acest scop, inclusiv ceea ce trebuie trimis fie reclamantului, fie pârâtului, precum și orice termene aplicabile pentru depunerea documentelor sau a altor probe.

1.6 Procedura scrisă

Procedura va fi formulată doar în scris dacă acțiunea nu este contestată. Cu toate acestea, în cazul în care este contestată, cauza poate fi chemată în instanță prin intermediul unei audieri sau, în mod alternativ, judecătorul poate lua o decizie fără audiere.

Judecătorul poate decide, de asemenea, să poarte o discuție privind gestionarea cauzei. Discuția privind gestionarea cauzei are loc în sala de judecată sau în orice alt loc stabilit de judecător. Judecătorul va decide, de asemenea, cu privire la modul în care va avea loc discuția, de exemplu, prin videoconferință, teleconferință sau orice alt format stabilit de acesta.

1.7 Conţinutul hotărârii

La încheierea audierii, judecătorul poate pronunța decizia pe loc sau își poate acorda timp înainte de pronunțarea unei decizii. În cazul în care judecătorul are nevoie de timp pentru a reflecta asupra unei decizii, decizia trebuie luată în termen de patru săptămâni de la data audierii.

Atunci când se pronunță o decizie în prezența părților, judecătorul trebuie să explice motivele respectivei decizii. În cazul în care este nevoie de timp pentru a reflecta asupra deciziei, trebuie să se întocmească o notă care să precizeze motivele deciziei.

1.8 Rambursarea cheltuielilor

În general, în cazul în care valoarea cererii este mai mică sau egală cu 300 GBP, nu se acordă cheltuielile efectuate în cadrul unei proceduri simple.

În cazul în care valoarea este mai mare de 300 GBP, dar mai mică sau egală cu 1 500 GBP, valoarea maximă a cheltuielilor care pot fi acordate în mod normal de către instanță părții care a obținut câștig de cauză nu poate depăși 150 GBP.

În cazul în care valoarea este mai mare de 1 500 GBP, dar mai mică sau egală cu 3 000 GBP, valoarea maximă a cheltuielilor care pot fi acordate în mod normal de către instanță părții care a obținut câștig de cauză nu poate depăși 10 % din valoarea cererii.

În cazul cererilor a căror valoare este cuprinsă între 3 001 GBP și 5 000 GBP, se aplică în mod similar regula generală potrivit căreia partea căzută în pretenții suportă cheltuielile părții care a obținut câștig de cauză. În cazul în care una dintre părți a angajat un avocat, aceste cheltuieli ar putea fi mai mari. Informații suplimentare referitoare la cheltuieli pot fi consultate pe site-ul web al Serviciului instanțe judecătorești din Scoția.

Acțiunile judecate prin procedura sumară nu au aceleași restricții, iar situația cheltuielilor este în general evaluată de grefier și ulterior aprobată de judecător.

1.9 Posibilitatea de a ataca hotărârea

O decizie pronunțată prin procedura simplă poate fi contestată. Calea de atac trebuie introdusă la Sheriff Appeal Court printr-o cerere de introducere a apelului (note of appeal) prevăzută în Formularul 16A și depusă la instanța care a judecat cererea în procedură simplă în termen de patru săptămâni de la trimiterea formularului de decizie de către grefier către partea care a obținut câștig de cauză. Pentru procedura sumară există prevederi de apel separate, iar pe site-ul web al Serviciului instanțe judecătorești din Scoția se găsesc informații suplimentare.

Cu toate acestea, într-o cauză necontestată judecată prin procedura simplă, o cerere de revocare a unei decizii a judecătorului poate fi introdusă în instanță. Aceasta se poate realiza în anumite circumstanțe, iar cererea trebuie introdusă în Formularul 13B. Informații suplimentare privind procedura de revocare a unei decizii pot fi consultate pe site-ul web al Serviciului instanțe judecătorești din Scoția.

Linkuri relevante

Site-ul web al Serviciului instanțe judecătorești din Scoția cuprinde normele referitoare la procedurile ordinară, sumară și simplă.

Judecător (Summary Sheriff)

Funcția de judecător a fost instituită prin Legea privind reforma instanțelor judecătorești (Scoția) din 2014. Informații suplimentare pot fi găsite pe site-ul web al sistemului judiciar din Scoția.

Ultima actualizare: 24/11/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.