NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini spaniolă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.
Swipe to change

Cereri cu valoare redusă

Spania
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Existenţa unei proceduri specifice pentru cereri cu valoare redusă

Da, procedura orală pentru cererile de până la 6 000 EUR, fără a aduce atingere posibilei aplicări a procedurii europene privind cererile cu valoare redusă, prevăzută în REGULAMENTUL (CE) NR. 861/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, în cazurile în care sunt îndeplinite condițiile pentru aplicarea acesteia.

1.1 Sfera de aplicare a procedurii, plafon

Procedura orală se aplică cererilor de până la 6 000 EUR.

1.2 Aplicarea procedurii

Prin cerere scrisă.

1.3 Formulare

Nu există formulare standard obligatorii. Cu toate acestea, birourile judecătorilor principali (Decanatos) pun la dispoziție formulare tipizate care pot fi utilizate în procedurile pentru cereri care nu depășesc 2 000 EUR, atât de către reclamant pentru a depune cererea, cât și de către pârât pentru a depune întâmpinarea.

Aceste formulare se pot descărca de pe pagina web a Consiliului General al Magistraturii Consejo General del Poder Judicial.

Atunci când cererea depășește 2 000 EUR, este necesară participarea unui avocat (abogado) și a unui reprezentant juridic (procurador); nu se va da curs nici cererii, nici întâmpinării, dacă acestea nu sunt întocmite de practicienii respectivi.

Nedepunerea unei întâmpinări de către pârât nu conduce la estimarea automată ca atare a valorii cererii, ci numai la o declarație de neîndeplinire a obligațiilor pârâtului, iar procedura își va urma cursul.

1.4 Asistenţă

În procedura orală părțile se pot reprezenta singure, însă dacă cererea depășește 2 000 EUR este obligatorie prezența unui avocat și a unui reprezentant juridic.

Dacă reclamantul nu se prezintă la audiere, prin avocatul sau reprezentantul său juridic sau singur dacă nu este necesară prezenta practicienilor respectivi, se va considera că acesta renunță la cerere, cu excepția cazului în care reclamantul, având un interes legitim în acest sens, solicită continuarea procedurii în vederea pronunțării sentinței pe fond.

Dacă pârâtul este cel care nu se prezintă, procedura continuă.

1.5 Norme privind administrarea probelor

În ceea ce privește probele se aplică normele generale, care admit orice tip de probă, iar acestea pot fi solicitate și furnizate inclusiv înainte de audiere.

1.6 Procedura scrisă

Procedura include ca formalități scrise cererea și întâmpinarea. Chestiunile procedurale sunt soluționate în cadrul actului de justiție. Probele se prezintă oral și în mod concis la audiere.

1.7 Conţinutul hotărârii

Hotărârea este scrisă și motivată, la fel ca în orice altă procedură.

1.8 Rambursarea cheltuielilor

În cazul în care este obligatorie prezența unui avocat și a unui reprezentant juridic și există o condamnare la plata costurilor, partea în favoarea căreia se dispune plata poate obține rambursarea costurilor procedurii, după evaluare și cu condiția să nu se depășească o treime din costurile procedurii pentru fiecare dintre părțile în favoarea cărora se dispune plata.

Dacă o astfel de parte are reședința în afara localității în care are loc procedura, aceasta poate obține rambursarea costurilor reprezentantului juridic, chiar dacă intervenția acestuia nu este obligatorie.

1.9 Posibilitatea de a ataca hotărârea

Hotărârea poate fi atacată cu apel dacă valoarea cererii depășește 3 000 EUR. Apelul se introduce în aceeași instanță, în scris și în termen de maximum douăzeci de zile.

Instanța provinciei (Audiencia Provincial) are competența de a judeca apelul în complet format dintr-un singur judecător, iar hotărârea acesteia nu poate fi atacată ulterior, deși în unele Comunități Autonome, care au drept civil propriu, a fost admis recursul în casație împotriva unor astfel de hotărâri.

Ultima actualizare: 10/03/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.