Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Veci s nízkou hodnotou sporu

Rakúsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

V rakúskych právnych predpisoch sa neupravuje konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu ako také. V rakúskom Občianskom súdnom poriadku (ZPO) sa stanovuje len zjednodušený postup v určitých záležitostiach podaných na okresných súdoch. V zásade ide o osobitné procesné pravidlá alebo zjednodušený postup pre čisto finančné spory, pre ktoré sú príslušné okresné súdy (hodnota sporu 15 000 EUR alebo menej, zvýšená na 20 000 EUR od 1. januára 2015 a na 25 000 EUR od 1. januára 2016). Viacero procesných zjednodušení je možné uplatniť vo veciach týkajúcich sa pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, bez ohľadu na hodnotu sporu.

Tieto zjednodušenia sa v zásade uplatňujú na veci s nízkou hodnotou sporu do 1 000 EUR (pozri bod 1.5) alebo 2 700 EUR (pozri bod 1.9).

1.2 Uplatnenie konania

Osobitné pravidlá pre veci s nízkou hodnotou sporu podľa rakúskeho procesného práva sú povinné a účastníci konania nemajú možnosť neuplatniť ich.

Súd ani účastníci konania teda nemôžu zmeniť vec na „riadne“ konanie.

1.3 Formuláre

Keďže v Rakúsku neexistuje konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, neexistujú ani osobitné formuláre pre takého veci.

1.4 Pomoc

Právne zastupovanie v Rakúsku nie je povinné pre spory s hodnotou do 5 000 EUR. Sudca musí poskytnúť pomoc účastníkom konania bez právneho zastupovania, t. j. musí účastníkov konania poučiť o ich procesných právach a povinnostiach a o právnych dôsledkoch ich konania a opomenutia.  Účastníci konania majú tiež možnosť podať žalobu ústnou formou na okresnom súde s príslušnosťou alebo okresnom súde v mieste svojho bydliska. Ak je písomné podanie účastníkom konania bez právneho zastupovania nedostatočné, sudca musí tomuto účastníkovi poskytnúť primerané vysvetlenie a usmernenie. Sudcova nestrannosť sa tým nesmie narušiť.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

V prípade žalôb s hodnotou 1 000 EUR alebo menej súd nemusí vziať do úvahy dôkazy poskytnuté účastníkom konania, ak by bolo úplné objasnenie všetkých príslušných okolností neprimerane zložité. Aj v takom prípade však sudca musí prijať nearbitrárne rozhodnutie v dobrej viere, založené na výsledku konania ako celku. Toto rozhodnutie možno preskúmať v postupných fázach odvolania.

1.6 Písomný postup

Podľa rakúskych právnych predpisov nie je povolené konanie uskutočňované výlučne písomným postupom. Keďže však dôkazné prostriedky v Rakúsku nie sú vôbec obmedzené, svedkovia majú možnosť podať svoje svedectvo písomne. Takéto dôkazy sa však považujú skôr za listinné dôkazy než za svedectvo.

1.7 Obsah rozsudku

Ak sa rozsudok vyhlási ústne, podľa rakúskeho Občianskeho súdneho poriadku sa uplatňujú menej prísne požiadavky na písomnú verziu rozsudku, bez ohľadu na hodnotu sporu. Ak bol rozsudok vyhlásený ústne v prítomnosti obidvoch účastníkov konania a žiadny z účastníkov konania sa včas neodvolal, súd môže vydať „skrátený rozsudok“ obmedzený na hlavné dôvody rozhodnutia.

1.8 Náhrada trov

Podľa rakúskych právnych predpisov sa trovy v občianskoprávnych veciach zvyčajne uhrádzajú pomerne podľa miery úspešnosti. Súdne trovy aj poplatky za právne služby priamo súvisia s hodnotou sporu. V prípade nižšej hodnoty sporu budú teda spravidla nižšie súdne trovy aj poplatky za právne služby. Keďže trovy sú ustanovené v zákonoch a právnych predpisoch v podobe sadzieb, výšku trov je možné obmedziť pri veciach s nízkou hodnotou sporu. Pre tento druh vecí však nie sú stanovené osobitné pravidlá týkajúce sa trov.

1.9 Možnosť odvolania

V rakúskych právnych predpisoch sa umožňujú len obmedzené práva na odvolanie v konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Odvolania v konaniach vo veciach s hodnotou do 2 700 EUR sú možné len v prípadoch právnych otázok alebo z dôvodu neplatnosti (mimoriadne závažné procesné chyby). Iné procesné chyby nemožno napadnúť, ako ani zistenia skutočností alebo posúdenie dôkazov prvostupňovým súdom. V iných prípadoch sa uplatňujú pravidlá „riadneho“ konania.

Posledná aktualizácia: 11/03/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.