Veci s nízkou hodnotou sporu

Rakúsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

V rakúskych právnych predpisoch sa neupravuje konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu ako také. V rakúskom Občianskom súdnom poriadku (ZPO) sa však stanovujú zjednodušené postupy alebo osobitné procesné pravidlá v určitých záležitostiach podaných na okresných súdoch.

Mnohé z týchto osobitných procesných pravidiel sa uplatňujú len na veci s nízkou hodnotou sporu do 1 000 EUR (pozri bod 1.5) alebo 2 700 EUR (pozri bod 1.9).

1.2 Uplatnenie konania

Osobitné procesné pravidlá pre veci s nízkou hodnotou sporu podľa rakúskeho procesného práva sú povinné a účastníci konania nemajú možnosť neuplatniť ich.

Súd ani účastníci konania teda nemôžu zmeniť vec na „riadne“ konanie.

1.3 Formuláre

Keďže v Rakúsku neexistuje samostatné konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, neexistujú ani osobitné formuláre pre takého veci.

1.4 Pomoc

Právne zastupovanie v Rakúsku nie je povinné pre spory s hodnotou do 5 000 EUR. Sudca musí poskytnúť pomoc účastníkom konania bez právneho zastúpenia, t. j. musí ich poučiť o ich procesných právach a povinnostiach a o právnych dôsledkoch ich konania a opomenutia. Účastníci konania bez právneho zastúpenia majú tiež možnosť podať žalobu ústnou formou na okresnom súde príslušnom na dané konanie alebo okresnom súde v mieste svojho bydliska. Ak je písomné podanie účastníkom konania bez právneho zastúpenia nedostatočné, sudca musí tomuto účastníkovi poskytnúť primerané vysvetlenie a usmernenie. Sudcova nestrannosť sa tým nesmie narušiť.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

V prípade žalôb s hodnotou 1 000 EUR alebo menej súd nemusí vziať do úvahy dôkazy poskytnuté účastníkom konania, ak by bolo úplné objasnenie všetkých príslušných okolností neprimerane zložité. Aj v takom prípade však sudca musí prijať nearbitrárne rozhodnutie v dobrej viere, založené na výsledku konania ako celku. Toto rozhodnutie možno preskúmať v postupných fázach odvolania.

1.6 Písomný postup

Podľa rakúskych právnych predpisov nie je povolené konanie uskutočňované výlučne písomným postupom. V rakúskom občianskom procesnom práve sa napríklad z vecnej zásady bezprostrednosti (sachlicher Unmittelbarkeitsgrundsatz, t. j. dôkazy priamo preukazujúce existenciu dokazovaných skutočností majú prednosť pred nepriamymi zdrojmi vedomostí) odvodzuje, že písomné svedecké výpovede predkladané ako listinné dôkazy nie sú prípustné.

1.7 Obsah rozsudku

Ak sa rozsudok vyhlási ústne, podľa rakúskeho Občianskeho súdneho poriadku sa uplatňujú menej prísne požiadavky na písomnú verziu rozsudku, bez ohľadu na hodnotu sporu. Ak bol rozsudok vyhlásený ústne v prítomnosti obidvoch účastníkov konania a žiadny z účastníkov konania sa včas neodvolal, súd môže vydať „skrátený rozsudok“ obmedzený na hlavné dôvody rozhodnutia.

1.8 Náhrada trov

Podľa rakúskych právnych predpisov sa trovy v občianskoprávnych veciach zvyčajne uhrádzajú pomerne podľa miery úspešnosti. Súdne trovy aj poplatky za právne služby priamo súvisia s hodnotou sporu. V prípade nižšej hodnoty sporu budú teda spravidla nižšie súdne trovy aj poplatky za právne služby. Tým, že trovy sú ustanovené v podobe sadzieb (v zákonoch a právnych predpisoch), ich výška sa pri veciach s nízkou hodnotou sporu udržiava na nízkej úrovni. Pre tento druh vecí však nie sú stanovené osobitné pravidlá týkajúce sa trov.

1.9 Možnosť odvolania

Pri konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu existujú v rakúskych právnych predpisoch obmedzené práva na odvolanie. Ak hodnota sporu na prvom stupni nepresahuje 2 700 EUR, odvolanie je možné len z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia alebo z dôvodu neplatnosti (mimoriadne závažné procesné chyby). Odvolanie z dôvodu iných závažných procesných chýb je vylúčené. Rovnako nemožno napadnúť ani nesprávne zistenia skutkového stavu (napríklad z dôvodu nesprávneho posúdenia dôkazov) prvostupňovým súdom. V iných prípadoch sa uplatňujú pravidlá „riadneho“ konania.

Posledná aktualizácia: 05/06/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.