Veci s nízkou hodnotou sporu

Belgicko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

V belgických právnych predpisoch neexistuje osobitné konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Existuje len takzvané „skrátené konanie o platobnom rozkaze“. Pozrite si osobitný dokument na túto tému.

Neexistuje osobitné konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Využíva sa bežný zákonný postup, ktorý je veľmi jednoduchý.

Bežný postup možno zhrnúť takto:

  • predvolanie prostredníctvom oznámenia súdneho úradníka,
  • výmena písomných vyjadrení nazývaných „závery“,
  • pojednávanie (obhajoba právneho zástupcu) a uzavretie diskusií,
  • rozsudok.

V zásade neexistuje žiadne zjednodušenie. Niektoré konania sa však nezačínajú súdnym predvolaním, ale spoločným návrhom účastníkov konania (v tejto súvislosti pozri články 1034a až 1034e súdneho poriadku). Príkladom sporu zahŕňajúceho spoločný návrh účastníkov konania je spor o nájomné. V článku 1344a súdneho poriadku (Gerechtelijk Wetboek) sa stanovuje, že na základe ustanovení nájomnej zmluvy sa akékoľvek konanie týkajúce sa nájmu majetku môže začať podaním písomného návrhu na podateľni zmierovacieho súdu.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

1.2 Uplatnenie konania

1.3 Formuláre

1.4 Pomoc

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

1.6 Písomný postup

1.7 Obsah rozsudku

1.8 Náhrada trov

1.9 Možnosť odvolania

Odkazy

Právne predpisy týkajúce sa skráteného konania o platobnom rozkaze: webové sídlofederálnej verejnej služby pre spravodlivosť:

  • Kliknite na položku „Législation consolidée“ (Konsolidované právne predpisy) v rubrike „Sources de droit“ (Pramene práva).
  • V rubrike „Nature juridique“ (Právna povaha) vyberte položku „Code judiciaire“ (súdny poriadok).
  • Do rubriky „Mot(s)“ (slová) zadajte číslo 664.
  • Kliknite na položku „Recherche“ (Vyhľadávanie) a potom „Liste“ (Zoznam).
  • Kliknite na položku „Détail“ (Podrobnosti).
Posledná aktualizácia: 03/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.