Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Veci s nízkou hodnotou sporu

Belgicko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

V belgických právnych predpisoch neexistuje osobitné konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Existuje len niečo ako „skrátené konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu“. Pozrite si samostatnú kapitolu.

Neexistuje osobitné konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Využíva sa bežný zákonný postup, ktorý je však veľmi jednoduchý.

Bežný postup je uvedený ďalej:

  • predvolanie prostredníctvom oznámenia súdneho úradníka,
  • výmena písomných vyjadrení s uvedenými zisteniami,
  • dátum pojednávania (obhajoba právneho zástupcu) a uzavretie diskusií,
  • rozsudok.

V zásade neexistuje žiadne zjednodušenie, niektoré konania sa však nezačínajú súdnym predvolaním, ale spoločným návrhom účastníkov konania. Príkladom sporu zahŕňajúceho spoločný návrh účastníkov konania je spor o nájomné. V oddiele 1344a súdneho poriadku (Gerechtelijk Wetboek) sa stanovuje, že na základe ustanovení nájomnej zmluvy sa akékoľvek konanie týkajúce sa nájmu majetku môže začať podaním písomného návrhu na registri občianskeho zmierovacieho súdu.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

1.2 Uplatnenie konania

1.3 Formuláre

1.4 Pomoc

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

1.6 Písomný postup

1.7 Obsah rozsudku

1.8 Náhrada trov

1.9 Možnosť odvolania

Odkazy

Právne predpisy týkajúce sa skráteného konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu: Webová stránka Federal Public Service for Justice:

  • Kliknite na položku „Consolidated legislation“ (Konsolidované právne predpisy) v kategórii „Sources of law“ (Pramene práva).
  • V kategórii „Legal nature“ (Právna povaha) vyberte položku „Judicial Code“ (Súdny poriadok).
  • Do poľa „words (slová)“ zadajte číslo 664.
  • Kliknite na položku „Retrieve“ (Získať) a potom „List“ (Zoznam).
  • Kliknite na položku „Detail“ (Podrobnosti).
Posledná aktualizácia: 26/10/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.