Veci s nízkou hodnotou sporu

Bulharsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Bulharský občiansky súdny poriadok nestanovuje osobitné ustanovenia o konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Od 1. januára 2009 bulharské súdy uplatňujú nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Tieto konania prebiehajú na krajských súdoch, pričom na veci, ktoré nie sú obsiahnuté v nariadení (ES) č. 861/2007, sa uplatňujú všeobecné pravidlá občianskeho súdneho poriadku.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Bulharský občiansky súdny poriadok nestanovuje osobitné ustanovenia o konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

1.2 Uplatnenie konania

Bulharský občiansky súdny poriadok nestanovuje osobitné ustanovenia o konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

1.3 Formuláre

Bulharský občiansky súdny poriadok nestanovuje osobitné ustanovenia o konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

1.4 Pomoc

Bulharský občiansky súdny poriadok nestanovuje osobitné ustanovenia o konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Bulharský občiansky súdny poriadok nestanovuje osobitné ustanovenia o konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

1.6 Písomný postup

Bulharský občiansky súdny poriadok nestanovuje osobitné ustanovenia o konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

1.7 Obsah rozsudku

Bulharský občiansky súdny poriadok nestanovuje osobitné ustanovenia o konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

1.8 Náhrada trov

Bulharský občiansky súdny poriadok nestanovuje osobitné ustanovenia o konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

1.9 Možnosť odvolania

Bulharský občiansky súdny poriadok nestanovuje osobitné ustanovenia o konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Posledná aktualizácia: 11/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.