Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Veci s nízkou hodnotou sporu

Chorvátsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

V Chorvátskej republike sa na veci s nízkou hodnotou sporu vzťahujú ustanovenia článkov 457 – 467 občianskeho súdneho poriadku (Zakon o parničnom postupku) [Narodne Novine (NN; Úradný vestník Chorvátskej republiky), č. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 a 89/14; ďalej len „ZPP“], zatiaľ čo na európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (ďalej len „nariadenie č. 861/2007“) sa vzťahujú ustanovenia článkov 507.o – 507.ž ZPP.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu pred mestskými súdmi sú spory, v ktorých je suma nároku maximálne 10 000 HRK.

V konaniach pred obchodnými súdmi sú konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu spory, v ktorých je suma nároku maximálne 50 000 HRK.

Konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu zahŕňajú aj tie, v ktorých sa nárok netýka peňazí, ale kde žalobca súhlasí, že namiesto toho prijme na uspokojenie nároku sumu, ktorá je maximálne 10 000 HRK (mestské súdy) alebo 50 000 HRK (obchodné súdy).

Konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu zahŕňajú aj tie, v ktorých predmetom nároku nie sú peniaze, ale dodanie hnuteľného majetku, ktorého hodnota podľa žalobcu nepresahuje 10 000 HRK (mestské súdy), t. j. 50 000 HRK (obchodné súdy).

V prípade európskych konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa podľa súčasnej úpravy nariadenie č. 861/2007 uplatňuje vtedy, ak hodnota nároku okrem všetkých úrokov, výdavkov a poplatkov nepresiahne 2 000 EUR v čase prijatia formulára návrhu príslušným súdom.

1.2 Uplatnenie konania

Konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu prebiehajú pred mestským alebo obchodným súdom podľa pravidiel o vecnej príslušnosti stanovených v článkoch 34 a 34.b ZPP. Konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu začínajú podaním návrhu príslušnému súdu, t. j. podaním návrhu na výkon rozhodnutia na základe vierohodného dokumentu notárovi, ak bola včas podaná prípustná námietka voči exekučnému príkazu.

1.3 Formuláre

Formuláre, iné návrhy alebo vyhlásenia sa predkladajú v písomnej forme, faxom alebo e-mailom a používajú sa iba v rámci európskych konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu podľa nariadenia č. 861/2007.

Neexistujú žiadne iné vopred určené formuláre na začatie konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

1.4 Pomoc

V ZPP nie sú uvedené žiadne osobitné ustanovenia o právnej pomoci v konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu. V konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa môže navrhovateľ nechať zastupovať advokátom.

Ak sú splnené ustanovenia zákona o bezplatnej právnej pomoci (Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći) [Narodne Novine (NN; Úradný vestník Chorvátskej republiky), č. 143/13 – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html], účastníci konania majú právo na primárnu a sekundárnu právnu pomoc.

Zoznam schválených združení a právnych kliník na poskytovanie primárnej právnej pomoci je možné nájsť kliknutím na tento odkaz:
https://pravosudje.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

V konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu musia účastníci konania uviesť všetky skutočnosti, na ktorých zakladajú svoj nárok najneskôr pri podaní žaloby alebo vyjadrenia k žalobe, ako aj predložiť všetky dôkazy potrebné na podporu uvedených skutočností.

Účastníci konania môžu uviesť nové skutočnosti alebo predložiť nové dôkazy na predbežnom prejednávaní iba vtedy, ak ich bez vlastného zavinenia nemohli uviesť alebo predložiť v žalobe alebo vo vyjadrení k žalobe.

Nové skutočnosti a dôkazy uvedené alebo predložené účastníkmi konania na predbežnom prejednávaní v rozpore s vyššie uvedeným ustanovením súd zamietne.

Na vykonávanie dôkazov sa uplatňujú všeobecné ustanovenia ZPP. Dôkazy v konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu môžu preto pozostávať z inšpekcií, písomností, svedeckých výpovedí, znaleckých posudkov nariadených súdom, dôkazov poskytnutých účastníkmi konania a súdnych rozhodnutí a súd rozhodne, ktorý z predložených dôkazov sa použije na preukázanie skutkových okolností prípadu.

Ďalšie informácie o vykonávaní dôkazov sú uvedené v informačnom zväzku s názvom „Vykonávanie dôkazov – Chorvátska republika“ (Izvođenje dokaza – Republika Hrvatska).

1.6 Písomný postup

Konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu sa vedie písomne.

V konaní vo veci s nízkou hodnotou sporu sa návrh na uplatnenie nároku vždy doručí odporcovi s cieľom umožniť tomuto účastníkovi predložiť svoje pripomienky a súd vo výzve na predvolanie na poskytnutie vyjadrenie k žalobe informuje účastníkov konania o tom, že ak sa navrhovateľ nedostaví na prvé súdne pojednávanie, považuje sa to za späťvzatie žaloby navrhovateľom; že v tomto konaní musia účastníci uviesť všetky skutočnosti najneskôr pri podaní návrhu alebo vyjadrenia k žalobe; že na predbežnom pojednávaní nemožno uviesť žiadne nové skutočnosti alebo predložiť dôkazy s výnimkou prípadov uvedených v článku 461a ods. 3 ZPP, ak účastníci konania nemohli bez vlastného zavinenia uviesť akékoľvek skutočnosti alebo predložiť dôkazy pred začiatkom predbežného pojednávania; a že proti tomuto rozhodnutie je možné podať odvolanie iba na základe závažných porušení ustanovení o občianskom súdnom konaní uvedených v článku 354 ods. 2, ktorými sú:

• bod 1 – ak sa na vydaní rozsudku podieľal sudca, ktorý musel byť vylúčený podľa zákona (článok 71 ods. 1 body 1 – 6 ZPP), alebo ktorý bol vylúčený súdnym rozhodnutím alebo osoba, ktorá nemala postavenie sudcu,

• bod 2 – ak bolo vydané rozhodnutie o nároku v spore, ktorý nespadá do súdnej právomoci (článok 16 ZPP),

• bod 4 – ak súd založil svoje rozhodnutie na neprípustnej dispozícií účastníkov v rozpore so ZPP (článok 3 ods. 3 ZPP),

• bod 5 – ak súd vydal v rozpore so ZPP rozsudok založený na uznaní nároku, rozsudok založený na vzdaní sa nároku, rozsudok pre zmeškanie alebo rozsudok bez súdneho pojednávania,

• bod 6 – ak z dôvodu protiprávnych konaní a konkrétne z dôvodu nedoručenia (súdnych písomností) nebola niektorému z účastníkov poskytnutá príležitosť byť vypočutý súdom,

• bod 8 – ak sa na konaní zúčastnila osoba, ktorá nemôže byť účastníkom konania, buď ako žalobca alebo ako odporca, alebo ak právnická osoba nebola ako účastník zastúpená oprávnenou osobou, alebo ak nespôsobilý účastník nebol zastúpený právnym zástupcom, alebo ak právny zástupca alebo advokát v skutočnosti nemal potrebné oprávnenie na súdne konanie alebo na vykonanie určitých procesných úkonov, ak zastupovanie v súdnom konaní alebo určité procesné úkony nie sú následne uznané,

• bod 9 – ak bolo vydané rozhodnutie o nároku, v súvislosti s ktorým už prebiehalo súdne konanie alebo o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, alebo ak sa dosiahol súdny zmier alebo zmier, ktorý podľa osobitných predpisov má vlastnosti súdneho zmieru,

• bod 10 – ak bola zo súdneho konania vylúčená verejnosť v rozpore so zákonom,

• bod 11 ZPP – ak má rozsudok nedostatky, kvôli ktorým ho nie je možné preskúmať, a najmä, ak výrok rozsudku je nezrozumiteľný, ak je výrok rozporný, alebo ak je v rozpore s odôvodnením rozsudku, alebo ak rozsudok nemá žiadne odôvodnenie, alebo ak v rozsudku nie sú uvedené dôvody pre rozhodujúce skutočnosti, alebo ak tieto dôvody sú nejasné alebo sú rozporné, alebo ak existuje rozpor medzi rozhodujúcimi skutočnosťami uvedenými v odôvodnení rozsudku a obsahom dokumentov alebo zápisníc týkajúcich sa svedeckých výpovedí poskytnutých v konaniach a samotnými skutočnými dokumentmi a zápisnicami,

alebo v prípade nesprávneho právneho posúdenia.

Ak má účastník dočasný alebo trvalý pobyt mimo Chorvátskej republiky a jeho adresa je známa, doručovanie súdnych písomností sa uskutoční v súlade s pravidlami záväznými pre Chorvátsku republiku a v súlade s právnymi predpismi EÚ, najmä pokiaľ ide o konanie uvedené v článku 13 nariadenia č. 861/2007.

1.7 Obsah rozsudku

Rozsudok v konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa vydá bezprostredne po skončení hlavného pojednávania. Pri vynesení rozsudku je sudca povinný poučiť prítomných účastníkov konania o podmienkach, za ktorých môžu podať odvolanie.

Keďže neexistujú žiadne osobitné ustanovenia o obsahu rozsudku v konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu, uplatňujú sa všeobecné ustanovenia ZPP, t. j. článok 338 ZPP, v ktorom je ustanovené, že písomné znenie rozsudku musí obsahovať formálny úvod, výrok a odôvodnenie.

Úvod rozsudku obsahuje: informáciu, že rozsudok sa vyhlasuje v mene Chorvátskej republiky; názov súdu; meno a priezvisko samosudcu alebo predsedajúceho sudcu, sudcu spravodajcu a členov senátu, meno a priezvisko alebo názov a bydlisko alebo sídlo účastníkov, ich právnych zástupcov a zástupcov; stručný opis predmetu sporu; dátum ukončenia súdneho konania; označenie účastníkov konania, ich právnych zástupcov a zástupcov, ktorí sa zúčastnili tohto konania; a dátum vydania rozsudku.

Výrok rozsudku obsahuje rozhodnutie súdu o uznaní alebo zamietnutí osobitných nárokov vo veci samej a druhotných nárokov, ako aj o rozhodnutí o existencii alebo neexistencii nároku predloženého na urovnanie (článok 333 ZPP).

Súd vo svojom odôvodnení opisuje nárok účastníkov konania, skutočnosti, ktoré uviedli a dôkazy, na ktorých sa tieto tvrdenia zakladajú, ktoré z týchto skutočnosti sa preukázali, prečo a ako preukázal tieto skutočnosti a či ich preukázal na základe prejednania dôkazov, aké dôkazy boli predložené a prečo a ako boli posúdené. Súd výslovne uvedie, ktoré ustanovenia hmotného práva uplatnil pri rozhodovaní o nárokoch účastníkov a v prípade potreby uvedie svoje stanovisko k názorom účastníkov na právne dôvody sporu a na akékoľvek návrhy alebo námietky, ku ktorým neuviedol dôvody v rozhodnutiach prijatých v priebehu konania.

V odôvodnení rozsudku pre kontumáciu, rozsudku vynesenom v neprítomnosti, rozsudku založenom na uznaní nároku alebo rozsudku založenom na vzdaní sa nároku, sa uvedú iba dôvody na vydanie takýchto rozsudkov.

1.8 Náhrada trov

Rozhodnutie o náhrade nákladov konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa vydá na základe všeobecných ustanovení ZPP, pričom účastník, ktorý bol úplne neúspešný v spore, je povinný nahradiť náklady protistrane a jej vedľajšiemu účastníkovi.

Ak je účastník konania čiastočne úspešný vo svojej žalobe, môže súd so zreteľom na dosiahnutý úspech nariadiť, aby každý účastník znášal svoje vlastné náklady konania alebo aby jedna strana nahradila druhej strane a jej vedľajšiemu účastníkovi pomernú časť nákladov.

Súd môže rozhodnúť, že jedna zo strán by mala uhradiť všetky náklady, ktoré vznikli protistrane a jej vedľajšiemu účastníkovi, ak protistrana neuspela len v pomerne malej časti svojho nároku a v tejto časti nevznikli osobitné náklady.

Na druhej strane, bez ohľadu na výsledok konania je strana povinná nahradiť protistrane akékoľvek náklady, ktoré vznikli v dôsledku jej vlastného zavinenia alebo udalostí, ktoré spôsobila.

1.9 Možnosť odvolania

V konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu môžu účastníci konania podať odvolanie proti prvostupňovému rozsudku alebo rozhodnutiu do ôsmich dní.

Lehota na podanie odvolania sa počíta odo dňa vyhlásenia rozsudku alebo rozhodnutia. Ak bol rozsudok alebo rozhodnutie doručené účastníkovi konania, lehota sa počíta odo dňa jeho doručenia.

Rozsudok alebo rozhodnutie, ktorým sa ukončuje konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, možno napadnúť z dôvodov podrobne opísaných v bode 1.6, t. j. v dôsledku závažného porušenia pravidiel občianskeho súdneho konania uvedených v článku 354 ods. 2 bodoch 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 a 11 ZPP alebo z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia.

Posledná aktualizácia: 23/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.