Veci s nízkou hodnotou sporu

Česko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Samostatné konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu v Českej republike neexistuje. Kategória bagateľných sporov (t. j. výška finančného plnenia) sa zohľadňuje len pri odvolacom a dovolacom konaní.

1.2 Uplatnenie konania

Podľa znenia § 202 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku nie je odvolanie prípustné proti rozsudku, ktorým bolo rozhodnuté o peňažnom plnení neprevyšujúcom 10 000 Kč, pričom sa neprihliada na príslušenstvo pohľadávky; to však neplatí v prípade rozsudku pre uznanie a rozsudku pre zmeškanie.

Proti rozsudku pre uznanie a rozsudku pre zmeškanie teda odvolanie podať možno, i keď nimi bolo rozhodnuté o sume nižšej ako 10 000 Kč.

Podľa § 238 ods. 1 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku nie je prípustné dovolanie proti rozsudkom a uzneseniam, pri ktorých dovolaním napadnutým výrokom bolo rozhodnuté o peňažnom plnení neprevyšujúcom 5 000 Kč, s výnimkou prípadov, ak ide o vzťahy zo spotrebiteľských zmlúv a o pracovnoprávne vzťahy; na príslušenstvo pohľadávky sa pritom neprihliada.

1.3 Formuláre

V prípade bagateľného konania neexistujú žiadne osobitné formuláre.

1.4 Pomoc

Súdy sú podľa Občianskeho súdneho poriadku povinné poučiť účastníkov o ich procesných právach a povinnostiach. Zákon teda pre konkrétnu procesnú situáciu ustanovuje, ako by mali byť účastníci v danej situácii súdom poučení.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Predkladanie, hodnotenie a získavanie dôkazov v sporoch, akejkoľvek finančnej hodnoty, ktorej sa týka občianske súdne konanie, sa riadi rovnakými pravidlami.

1.6 Písomný postup

Zákon upravujúci konanie o bagateľných nárokoch neustanovuje žiadne výnimky, pokiaľ ide o spôsob vedenia konania.

1.7 Obsah rozsudku

Obsah rozhodnutia sa pre bagateľné veci nijako neodlišuje.

1.8 Náhrada trov

V prípade náhrady nákladov sa uplatňujú všeobecné pravidlá občianskeho súdneho konania.

1.9 Možnosť odvolania

Ako už bolo uvedené predtým, odvolanie nie je prípustné proti rozsudku, ktorým bolo rozhodnuté o peňažnom plnení neprevyšujúcom 10 000 Kč, pričom sa neprihliada na príslušenstvo pohľadávky; to však neplatí v prípade rozsudku pre uznanie a rozsudku pre zmeškanie.

Posledná aktualizácia: 31/03/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.