Veci s nízkou hodnotou sporu

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je určené na zjednodušenie a zrýchlenie vymáhania cezhraničných pohľadávok do výšky 5 000 EUR.

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu predstavuje pre strany alternatívu konaní existujúcich podľa práva členských štátov. Rozsudok vydaný v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa uznáva a vykonáva v inom členskom štáte bez potreby doložky vykonateľnosti a bez akejkoľvek možnosti namietať proti jeho uznaniu.

Vzorové tlačivá, ktoré boli vypracované pre konania s nízkou hodnotou sporu vo všetkých úradných jazykoch, nájdete na tejto webovej stránke. Na začatie konania musíte vyplniť „tlačivo A“. K tlačivu by ste mali priložiť akékoľvek príslušné podporné dokumenty, napríklad príjmové doklady, faktúry atď.

Tlačivo A sa musí podať na príslušný súd. Po doručení tlačiva návrhu musí súd vyplniť svoju časť „tlačiva na odpoveď“. Súd by mal do 14 dní odo dňa prijatia tlačiva návrhu doručiť kópiu daného tlačiva odporcovi spolu s tlačivom na odpoveď. Odporca má 30 dní na odpoveď, ktorú predloží tak, že vyplní príslušnú časť II tlačiva na odpoveď. Súd musí navrhovateľovi zaslať kópiu každej odpovede do 14 dní.

Súd musí do 30 dní odo dňa prijatia prípadnej odpovede odporcu vydať rozsudok vo veci s nízkou hodnotou sporu alebo si od ktorejkoľvek strany vyžiadať ďalšie podrobnosti v písomnej forme, alebo predvolať strany na ústne pojednávanie. Zastúpenie advokátom v prípade ústneho pojednávania nie je povinné, a ak súd disponuje potrebným vybavením, pojednávanie by sa malo vykonať ako telefonická konferencia alebo videokonferencia.

Na základe osvedčenia vydaného súdom (ktoré bude možno nutné preložiť do jazyka dotknutého členského štátu) a kópie rozsudku je rozsudok vykonateľný vo všetkých ostatných členských štátoch Európskej únie bez akýchkoľvek ďalších formalít. Iný členský štát môže zamietnuť výkon rozsudku, iba ak je rozsudok nezlučiteľný s iným predošlým rozsudkom vydaným v ďalšom členskom štáte medzi tými istými stranami. Výkon rozsudku prebieha v súlade s vnútroštátnymi pravidlami a postupmi členského štátu, v ktorom sa rozsudok vykonáva.

Súvisiace odkazy

Nariadenie (ES) č. 861/2007 - konsolidované znenie zo 14. júna 2017 PDF (2236 Kb) sk

Príručka pre používateľov k európskemu konaniu vo veciach s nízkou hodnotou sporu PDF (1832 Kb) sk

Praktická príručka pre uplatňovanie s nízkou hodnotou sporu PDF (2348 Kb) sk

Infografika pre spotrebiteľov PDF (106 Kb) sk

Leták pre odborníkov pracujúcich v oblasti práva PDF (557 Kb) sk

Leták pre podnikateľov PDF (236 Kb) sk

Online nástroje – informácie o európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Veci s nízkou hodnotou sporu – oznámenia členských štátov a vyhľadávací nástroj na identifikáciu príslušných súdov a orgánov

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Posledná aktualizácia: 03/04/2023

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.