Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Veci s nízkou hodnotou sporu

Anglicko a Wales
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Hraničná hodnota pre konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je 10 000 GBP. Sporná suma nie je však jediným faktorom, ktorý treba zohľadniť. K ďalším aspektom patrí typ nároku a suma, ako aj druh prípravy potrebný na spravodlivé riešenie prípadu. V niektorých situáciách možno v jednoduchých prípadoch s hodnotou vyššou ako 10 000 GBP uskutočniť pojednávanie v rámci konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ak navrhovateľ aj žalovaný s tým súhlasia.

Sudca okrem posúdenia stanovísk navrhovateľa a žalovaného zohľadní nasledovné faktory pri rozhodovaní, či pridelí prípad na konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (označuje sa tiež ako „the small claims track“), alebo či sa namiesto toho bude o prípade pojednávať v rámci riadneho súdneho konania:

 • Sporná suma – ktorá by nemala byť vyššia ako 10 000 GBP.
 • Typ nároku – zvyčajne ide o spotrebiteľské nároky (napr. predaný tovar, chybný tovar alebo vypracovanie), nároky za nehody, spory týkajúce sa vlastníctva tovaru a spory medzi prenajímateľmi a nájomcami o opravách, zálohách nájomného, nedoplatkoch na nájomnom atď., avšak nie o vlastníctvo.

Sudca pri rozhodovaní o tom, či by sa daný prípad mal prideliť na konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, zohľadní sumu a druh prípravy potrebný na spravodlivé riešenie prípadu. Sudca bude mať na pamäti, že toto konanie má byť dostatočne jednoduché, aby ľudia vedeli postupovať vo svojich prípadoch bez pomoci advokáta, ak si tak želajú. Na uplatnenie nároku by napríklad mala byť potrebná len minimálna príprava na záverečné pojednávanie. Prípady v konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu si za bežných okolností nevyžadujú veľa svedkov alebo zložité právne riešenia.

Ak je nárok v hodnote do 10 000 GBP, ale zahŕňa aj nárok na ujmu na zdraví alebo nárok týkajúci sa znehodnotenia obydlia v obytných priestoroch a náhradu škody v dôsledku znehodnotenia obydlia, prípad nebude pridelený na konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, pokiaľ v každom prípade nárokované sumy v súvislosti s ujmou na zdraví, znehodnotením obydlia prípadne náhradou škody, nie sú vo vyššej hodnote než 1 000 GBP.

Ak sa o prípadoch v hodnote nad 10 000 GBP pojednáva v rámci konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, platia iné pravidlá týkajúce sa trov. V takýchto prípadoch si víťazná strana bude môcť uplatňovať nárok na trovy u strany, ktorá prehrala spor, vrátane nákladov na advokáta. Tieto trovy však nemôžu byť vyššie, ako suma, ktorá by bola priznaná, ak by sa prípad riešil v zrýchlenom konaní. Viac informácií o trovách sa uvádza ďalej. Ďalšie informácie o rôznych typoch konaní sa uvádzajú na stránke Ako postupovať.

1.2 Uplatnenie konania

Aj keď o väčšine prípadov do 10 000 GBP sa pojednáva v rámci konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, nie je to automatické. Sudca zohľadní stanoviská účastníkov konania pri rozhodovaní o tom, v rámci akého konania sa bude o prípade pojednávať. Aj keď je sporná suma nižšia ako 10 000 GBP, sudca sa môže rozhodnúť, že bude o prípade pojednávať v rámci riadneho súdneho konania a nie v rámci konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Ak je nárok napadnutý (alebo obhajovaný), navrhovateľovi sa pošle kópia obhajoby žalovaného a ak účastník konania vystupuje bez právneho zástupcu kópia formulára 180 dotazníka týkajúceho sa pokynov (Directions Questionnaire). Informácie, ktoré strany sporu poskytnú v dotazníku, pomôžu sudcovi rozhodnúť o najvhodnejšom konaní v danom prípade. Ak sa navrhovateľ domnieva, že ide o taký prípad, ktorý by sa mal riešiť ako vec s nízkou hodnotou sporu v rámci konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, mal by to uviesť v dotazníku. Aj keď sa zohľadnia stanoviská navrhovateľa a žalovaného, je na sudcovi, aby rozhodol, na aké konanie bude prípad pridelený.

Ako už bolo uvedené, sudca môže rozhodnúť, že bude pojednávať o prípade v hodnote do 10 000 GBP v riadnom konaní. Toto rozhodnutie sa uskutoční na začiatku konania.

Sudca má diskrečnú právomoc opätovne prideliť prípad na riadne konanie z konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ak je názoru, že je to vhodné. Ak je nárok pridelený na konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu a následne sa opätovne pridelí na iné konanie, pravidlá týkajúce sa trov na konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa prestanú uplatňovať po opätovnom pridelení nároku. Pravidlá týkajúce sa trov za zrýchlené konanie (fast track) a komplexné konanie (multi-track) sa budú uplatňovať odo dňa opätovného pridelenia.

1.3 Formuláre

Existujú osobitné formuláre, ktoré je potrebné používať pre konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu a ich používanie je povinné.

Na to, aby žiadateľ mohol uplatniť nárok, bude musieť vyplniť formulár N1, ktorý je dostupný spolu s poznámkami na vyplnenie. Keď navrhovateľ vyplní formulár, mal by vyhotoviť jednu kópiu pre seba, jednu pre súd a jednu pre každého žalovaného. Súd zašle kópiu každému žalovanému. Ďalšie informácie nájdete na stránke Ako postupovať.

Ako už bolo uvedené, ak sa podá obhajoba voči nároku, súd pošle kópiu obhajoby navrhovateľovi a účastníkom konania vystupujúcim bez právneho zástupcu, kópiu formulára N180 http://formfinder.hmctsformfinder.justice.gov.uk/n180-eng.pdf pošle navrhovateľovi a žalovanému(-ým).

Ak sa sudca rozhodne prideliť prípad na konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, súd pošle stranám sporu formulár N157 (oznámenie o pridelení prípadu súdu pre veci s nízkou hodnotou sporu), ktorý poskytne informácie o tom, kedy sa bude konať pojednávanie a aké kroky treba podniknúť v rámci prípravy.

Ak je sporná suma vyššia ako 10 000 GBP, ale obidve strany sporu sa dohodli na tom, že o prípade sa bude pojednávať v rámci konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, súd pošle formulár N160 (oznámenie o pridelení prípadu na konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (so súhlasom oboch strán sporu). Poskytne tiež informácie o tom, kedy sa pojednávanie bude konať a aké kroky treba podniknúť v rámci prípravy.

Ak sudca rozhodne, že nárok možno prerokovať výlučne na základe písomných dôkazov a bez potreby pojednávania, súd pošle stranám sporu formulár N159 (oznámenie o pridelení prípadu na konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (bez pojednávania)). Uvedie sa v ňom dátum, do ktorého musí navrhovateľ alebo žalovaný oznámiť súdu, či namieta proti rozhodnutiu len na základe písomných dôkazov. Ak niektorá zo strán sporu vznesie námietku, bude sa o nároku rokovať na pojednávaní. Sudca môže neposlanie odpovede považovať za súhlas.

Ak strana sporu prehrá v pojednávaní, ale žiadna zo strán nebola prítomná alebo zastúpená na tomto pojednávaní, na podanie žiadosti o zrušenie rozsudku sa použije formulár N244 (application notice) (oznámenie o žiadosti).

1.4 Pomoc

Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je koncipované tak, aby bolo také jednoduché, aby osoby, ktoré sa zastupujú samé (označované ako účastník konania vystupujúci bez právneho zástupcu), mohli konaniu ľahko porozumieť. Ak je navrhovateľ alebo žalovaný účastníkom konania vystupujúcim bez právneho zástupcu, sudca to zohľadní a konanie bude viesť tak, aby účastník konania vystupujúci bez právneho zástupcu pochopil, o čo ide a čo sa od strán sporu vyžaduje z procesného hľadiska.

Ak sa navrhovateľ alebo žalovaný rozhodne nemať advokáta, môže ho na pojednávaní sprevádzať osoba, ktorá môže vystupovať v jeho mene. Táto osoba sa nazýva „nekvalifikovaný zástupca“ a môže to byť akákoľvek osoba, ktorú si účastník konania vyberie, napríklad manžel/manželka, príbuzný, priateľ alebo poradenský pracovník. Ak je to možné, „nekvalifikovaný zástupca“ by nemal byť svedkom. Nekvalifikovaný zástupca sa nemôže zúčastniť na súdnom pojednávaní bez osoby, ktorú zastupuje, pokiaľ účastník konania nezískal povolenie súdu, ktoré umožňuje, aby nekvalifikovaný zástupca mohol zastupovať účastníka konania v jeho neprítomnosti.

Poradenské agentúry môžu mať ťažkosti s uvoľňovaním zamestnancov, aby mohli vystupovať ako nekvalifikovaní zástupcovia na pojednávaniach, a preto sa odporúča, aby ich strana sporu kontaktovala čo najskôr, ak požaduje ich pomoc. Poradenské agentúry poskytnú stranám sporu informáciu, či môžu alebo nemôžu poskytnúť pomoc. Niektorí nekvalifikovaní zástupcovia môžu požadovať úhradu a účastník konania sa musí uistiť, či vie presne, v akej výške. Sudca môže nariadiť nekvalifikovanému zástupcovi, ktorý sa nenáležite správa, aby opustil pojednávanie.

Účastník konania bude zodpovedný za zaplatenie poplatku nekvalifikovanému zástupcovi, ktorého určí, a to aj v prípade, keď prípad vyhrá. Mal by teda zvážiť, či sa to oplatí vzhľadom na hodnotu nároku. Navyše nekvalifikovaní zástupcovia, ktorí si účtujú za poskytovanie pomoci, nemusia patriť do profesijnej organizácie a ak účastník konania nie je spokojný s poskytnutou pomocou, neexistuje žiadny regulačný orgán ani organizácia, kam by sa mohla podať sťažnosť.

Poradenská kancelária pre občanov alebo poradenské centrá pre spotrebiteľov tiež môžu pomôcť stranám sporu.

Internet možno využiť na vznesenie nároku prostredníctvom stránky Money Claim Online (Peňažný nárok online). Webová stránka Money Claim Online je podporovaná asistenčnou službou, ak by bola potrebná ďalšia pomoc.

Ďalšia pomoc je k dispozícii účastníkom konania so zdravotným postihnutím. Ak účastník konania má zdravotné postihnutie, v dôsledku ktorého je zložité pre neho dostaviť sa na súd alebo komunikovať, mal by sa obrátiť na príslušný súd, ktorý mu môže poskytnúť ďalšiu pomoc.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je neformálnejšie a neuplatňujú sa také prísne pravidlá dokazovania. V konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa riešia jednoduchšie prípady na menšie sumy. Súd môže teda zvoliť akúkoľvek metódu konania v rámci pojednávania, ktorú považuje za spravodlivú. Nepožaduje sa, aby sa na súde vypovedalo pod prísahou a sudca sa môže rozhodnúť obmedziť krížový výsluch, ak to považuje za vhodné. Sudca je však povinný odôvodniť svoje rozhodnutie obmedziť krížový výsluch. Sudca môže klásť otázky ktorémukoľvek svedkovi alebo všetkým svedkom predtým, ako to umožní akejkoľvek inej osobe.

1.6 Písomný postup

Ak je sudca názoru, že o nároku sa môže rokovať bez pojednávania len s použitím písomných dôkazov, súd odporučí účastníkom konania, aby použili formulár N159 (pozri vyššie). V oznámení bude uvedený dátum, ku ktorému navrhovateľ alebo žalovaný musí súdu oznámiť, či namieta proti rozhodnutiu založenému len na písomných dôkazoch. Ak niektorá zo strán sporu vznesie námietku, bude sa o nároku rokovať na pojednávaní. Sudca môže neposlanie odpovede považovať za súhlas. Ak žiadna zo strán nevznesie námietky voči rozhodnutiu sudcu neuskutočniť pojednávanie, prípad sa môže riešiť len na základe dokumentov.

1.7 Obsah rozsudku

V súdnych rozhodnutiach Anglicka a Walesu sa zvyčajne uvádza len rozhodnutie sudcu a príkazy vydané stranám sporu. Sudca je však povinný uviesť základné dôvody svojho rozsudku, pokiaľ ich súd neposkytol ústne a neboli nahraté. Sudca môže uviesť svoje dôvody v krátkosti a jednoducho tak, ako to umožňuje povaha prípadu. Obvykle tak urobí ústne na pojednávaní, ale môže ich poskytnúť neskôr buď písomne, alebo na pojednávaní, ktoré je na to určené. V prípade, keď sudca rozhodol o prípade bez pojednávania, sudca je povinný vypracovať správu o svojich dôvodoch a súd pošle každej strane sporu kópiu.

1.8 Náhrada trov

Existujú obmedzenia týkajúce sa náhrady trov. V súčasnosti víťazná strana sporu môže mať nárok na preplatenie týchto nákladov:

 • všetky súdne poplatky, ktoré zaplatila,
 • suma vo výške najviac 260 GBP za právne poradenstvo, ak nárok zahŕňal aj návrh na vydanie súdneho príkazu (príkaz na zastavenie činnosti niekoho), alebo príkaz na konkrétnu činnosť (príkaz, aby niekto urobil niečo, napríklad aby prenajímateľ vykonal opravy), okrem týchto kategórií sa nemôžu vymáhať žiadne právne náklady,
 • suma vo výške najviac 95 GBP na deň pre víťaznú stranu a každého svedka, ktorý mohol utrpieť stratu príjmov v dôsledku účasti na súdnom pojednávaní,
 • odôvodnené výdavky na pokrytie dodatočných cestovných nákladov a nocľahov pre víťaznú stranu sporu alebo svedkov,
 • ak sudca poskytol povolenie na použitie znalca a následne táto strana sporu vyhrá svoj prípad, sudca môže prikázať neúspešnej strane sporu, aby prispela na náklady. Sudca však nemôže povoliť viac než 750 GBP na jedného znalca. Nesmie toto pokrývať plnú výšku odmeny znalca, najmä ak znalec vypracuje správu a zúčastní sa na súdnom pojednávaní,
 • ďalšie trovy môže sudca nariadiť strane sporu, ktorý sa správala nenáležite,
 • ak finančná hodnota nároku presahuje hranicu pre konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ale sudca pridelil nárok na konanie vo veciach s nízkou hodnotou, trovy sa posúdia v súlade s týmto konaním, pokiaľ sa strany nedohodnú, že by mali uplatniť ustanovenia zrýchleného konania týkajúce sa nákladov.

Viac informácií sa uvádza na webovej stránke ministerstva spravodlivosti.

1.9 Možnosť odvolania

Ak sa strana, ktorá prehrá spor, chce odvolať proti rozhodnutiu sudcu, bude potrebovať na to povolenie. Ak sa táto strana/účastník konania zúčastní na pojednávaní, na ktorom sa prijme rozhodnutie, môže na konci pojednávania požiadať sudcu o povolenie.

Účastník konania, ktorý chce podať odvolanie, musí mať náležité dôvody (alebo pohnútky) na odvolanie. Nemôže jednoducho namietať voči rozhodnutiu sudcu, pretože je názoru, že bolo vydané nesprávne rozhodnutie.

Ak chce účastník konania podať odvolanie, musí konať rýchlo. Lehota, v rámci ktorej musí účastník konania, ktorý sa chce odvolať, podať odvolanie, je obmedzená.

Ak neúspešná strana konania nebola prítomná ani zastúpená na pojednávaní, môže požiadať, aby rozsudok vydaný na tomto pojednávaní bol zrušený a aby sa opäť pojednávalo o nároku.

Táto strana sporu musí podať žiadosť najneskôr do 14 dní od doručenia rozsudku. Na účely podania žiadosti by mal súd požiadať o formulár N244 (oznámenie o žiadosti).

Súd oznámi stranám sporu, kedy sa musia dostaviť na pojednávanie pred sudcom.

Sudca vyhovie návrhu na zrušenie rozsudku, len ak:

Účastník konania (strana sporu) mal náležitý dôvod:

 • na to, aby sa nezúčastnil na pojednávaní, alebo nebol zastúpený, alebo
 • aby neposkytol písomné oznámenie súdu;

a strana sporu odôvodnene predpokladá, že bude úspešná pri opätovnom pojednávaní.

Ak je žiadosť strany sporu úspešná a rozsudok je zrušený, súd stanoví termín nového pojednávania. V prípade jednoznačného nároku môže sudca rozhodnúť hneď po pojednávaní o žiadosti.

Súvisiace odkazy

Ministerstvo spravodlivosti

Adresy súdov

Mediácia v sporoch vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Posledná aktualizácia: 07/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.