Veci s nízkou hodnotou sporu

Fínsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Súčasné právne predpisy vo Fínsku neobsahujú procesné predpisy, ktoré by záviseli od peňažnej sumy, ktorú si nárokuje navrhovateľ. Na základe povahy danej veci je však možné nariadiť vhodnú formu konania. Vec prejde všetkými rozličnými fázami plnohodnotného súdneho konania len v prípade, že na to existujú dôvody a účastníci konania si to želajú. Vec napríklad môže vyriešiť samosudca bez ústneho prípravného pojednávania alebo sa môže vyriešiť len písomným postupom. Svoj osobitný postup majú aj nesporové občianskoprávne veci. Informácie o riešení nenapadnutých nárokov nájdete v častiach „Konania o platobnom rozkaze – Fínsko“ a „Automatické spracovanie – Fínsko“.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Ako už bolo uvedené, peňažná hodnota nároku nie je podstatná. Forma konania závisí od kvalitatívneho obsahu veci.

1.2 Uplatnenie konania

Konania v občianskoprávnych veciach sa začínajú podaním písomného návrhu na vydanie predvolania na okresnom súde (käräjäoikeus). Návrh vo veci nenapadnutých nárokov možno podať aj elektronicky (pozri „Konania o platobnom rozkaze – Fínsko“).

1.3 Formuláre

Na vnútroštátnej úrovni neexistujú žiadne formuláre okrem formulára na oznámenie o zámere odvolať sa proti rozhodnutiu okresného súdu. Niektoré okresné súdy vytvorili formuláre na osobitné druhy korešpondencie: zvyčajne ide o formuláre na podanie návrhu alebo vysvetlenia. Použitie týchto formulárov nie je povinné.

Návrh vo veci nenapadnutých nárokov možno podať prostredníctvom elektronického formulára (pozri „Konania o platobnom rozkaze – Fínsko“).

1.4 Pomoc

Súdne podateľne v prípade potreby poskytujú poradenstvo v súvislosti s procesnými vecami.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

V prípade nenapadnutého nároku nie sú potrebné žiadne dôkazy. Ak sa používa len písomný postup, skúmajú sa len písomné dôkazy. Neexistujú žiadne osobitné ustanovenia o uplatňovaní osobitných pravidiel dokazovania vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

1.6 Písomný postup

Vec sa môže vyriešiť bez ústneho pojednávania výlučne na základe písomných dôkazov. Nesporové veci sa vždy riešia týmto spôsobom. Napadnuté nároky sa môžu riešiť len na základe písomných dôkazov, ak je povaha veci taká, že nie je potrebné hlavné pojednávanie a žiadny z účastníkov konania nenamieta proti použitiu písomného postupu.

1.7 Obsah rozsudku

Neexistujú osobitné ustanovenia o obsahu rozsudkov vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

1.8 Náhrada trov

Neúspešný účastník konania je spravidla povinný zaplatiť všetky primerané súdne trovy, ktoré vznikli druhému účastníkovi konania pri vykonávaní všetkých potrebných úkonov v danej veci. Existujú však stropy pre výšku trov, ktoré sa nahrádzajú v prípade nenapadnutých nárokov a vo veciach týkajúcich sa nájomného za byt. V týchto prípadoch sa maximálna výška trov, ktorých zaplatenie môže byť nariadené neúspešnému odporcovi, určí podľa tabuľky trov.

1.9 Možnosť odvolania

Povaha veci nemá žiadny vplyv na právo na odvolanie. Odvolacie konanie je rovnaké pre všetky veci. Oznámenie o zámere odvolať sa proti rozhodnutiu okresného súdu sa musí podať v stanovenej lehote. O odvolaniach rozhoduje odvolací súd (hovioikeus).

Posledná aktualizácia: 19/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.