Veci s nízkou hodnotou sporu

Francúzsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Pokiaľ ide o vec s nízkou hodnotou sporu, žiadosť sa môže podať na najbližších komorách všeobecných súdov (chambres de proximité des tribunaux judiciaires) a sudcom zaoberajúcim sa spormi v oblasti ochrany (juge des contentieux de la protection) v súlade s článkom 756 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

Konanie je ústne, ale strany môžu predložiť písomné závery, ak si to želajú.

V žiadosti sa môže uviesť súhlas žiadateľa s tým, že konanie prebehne bez pojednávania (článok 757 Občianskeho súdneho poriadku). Článok 828 Občianskeho súdneho poriadku tiež umožňuje účastníkom konania dať výslovný súhlas v akomkoľvek štádiu konania, aby sa konanie uskutočnilo bez pojednávania. Toto konanie bez pojednávania je v platnosti od 1. januára 2020 a bolo inšpirované európskym konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

Súdna kancelária predvolá strany na pojednávanie prostredníctvom doporučeného listu s doručenkou. Ak odporca nedostal tento list, súd môže navrhovateľa požiadať, aby dal predvolanie doručiť súdnym úradníkom.

Na to, aby súd mohol z vlastného podnetu rozhodnúť o veci, pred podaním návrhu na súd musí podľa výberu účastníkov konania dôjsť k pokusu o zmier pred zmierovacím sudcom, k pokusu o mediáciu alebo k pokusu o účasť.

Právne zastúpenie nie je povinné. Strany môžu byť zastúpené svojím manželom či manželkou, druhom, osobou, s ktorou uzavreli občiansky pakt solidarity, svojimi rodičmi alebo príbuzenstvom v priamom rade alebo v pobočnom rade a osobami, ktoré im poskytujú služby.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Pohľadávka nesmie prekročiť sumu 5 000 EUR a musí patriť do vecnej príslušnosti najbližšej komory všeobecného súdu alebo sudcu zaoberajúceho sa spormi v oblasti ochrany.

1.2 Uplatnenie konania

1.3 Formuláre

Pri podávaní návrhu na súde treba vyplniť tlačivo.

Ide o tlačivo CERFA č. 11764*08 dostupné na webovom sídle francúzskych úradov, vo všetkých útvaroch pre jednotnú pomoc oprávneným účastníkom konania (Services d’Accueil Unique du Justiciable) a na webovom sídle Justice.fr.

1.4 Pomoc

Keďže ide o jednoduchý postup, ktorý sa vzťahuje na sumy nižšie ako 5 000 EUR, a keďže strany sú vypočúvané sudcom, pokiaľ sa nedohodli na konaní bez pojednávania, v súlade s právnymi predpismi sa neposkytuje žiadna pomoc. Stranám však môže asistovať alebo ich môže zastupovať právny zástupca, a to aj v prípade, že požiadali o použitie výhod vyplývajúcich z ustanovení vzťahujúcich sa na právnu pomoc.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Pravidlá dokazovania sú podobné pravidlám uplatňovaným v rámci riadneho konania.

1.6 Písomný postup

Okrem prípadu, keď sa strany dohodli na konaní bez pojednávania, v rámci tohto konania na základe návrhu sa vo veci nerozhoduje výlučne písomným postupom.

1.7 Obsah rozsudku

Pravidlá vzťahujúce sa na rozsudok sú rovnaké ako pravidlá uplatňované v rámci riadneho konania.

1.8 Náhrada trov

Uplatňujú sa rovnaké pravidlá ako v prípade iných konaní. Keďže sa však v rámci tohto konania v zásade nevyžaduje súdne predvolanie ani zastupovanie právnym zástupcom, poplatky sú nižšie.

1.9 Možnosť odvolania

Z dôvodu hodnoty sporu je možnosť odvolania vylúčená. Rozsudok môže byť len predmetom námietky (ak odporca nedostal predvolanie na pojednávanie) alebo kasačného opravného prostriedku (ak bolo odporcovi doručené predvolanie na pojednávanie).

Súvisiace odkazy

Webové sídlo ministerstva spravodlivosti

Webové sídlo Legifrance

Posledná aktualizácia: 12/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.