Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Veci s nízkou hodnotou sporu

Francúzsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Vo Francúzsku existuje zjednodušený spôsob konania pred inštančným súdom. Ide o predloženie vyhlásenia v súdnej kancelárii (déclaration au greffe), ktoré sa riadi článkom 843 a článkom 844 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. Pred daným súdom možno začať konanie na základe predloženia ústneho alebo písomného vyhlásenia v kancelárii príslušného súdu. Súdna kancelária predvolá strany na pojednávanie prostredníctvom doporučeného listu s doručenkou. Na pojednávaní sa sudca pokúsi ukončiť spor strán zmierlivo a s ich súhlasom môže určiť zmierovacieho sudcu. Ak k urovnaniu sporu nedôjde, súdne konanie ďalej pokračuje. Právne zastúpenie nie je povinné. Strany môžu byť zastúpené svojím manželom či manželkou, druhom, osobou, s ktorou uzavreli občiansky pakt solidarity, svojimi rodičmi alebo príbuzenstvom v priamom rade alebo v pobočnom rade a osobami, ktoré im poskytujú služby.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Pohľadávka nesmie prekročiť sumu 4 000 EUR a musí patriť do vecnej príslušnosti inštančného súdu.

1.2 Uplatnenie konania

Postup predloženia vyhlásenia v súdnej kancelárii nie je povinný.

Konanie spojené s predložením vyhlásenia v súdnej kancelárii nemožno zmeniť na riadne konanie, pretože ak by bola pohľadávka vyššia ako 4 000 EUR alebo by nepodliehala inštančnému súdu, bolo by sa treba obrátiť na príslušný súd v súlade s bežnými postupmi podávania žiadostí.

1.3 Formuláre

Nie je nutné vyplniť žiadne tlačivo, keďže vyhlásenie sa môže v súdnej kancelárii predložiť aj ústne. Treba však vyplniť tlačivo pri podávaní žaloby na súde.

Ide o tlačivo CERFA č. 11764*08 dostupné na webovom sídle francúzskych úradov, vo všetkých kanceláriách inštančných súdov a na webovom sídle https://www.justice.fr/.

1.4 Pomoc

Keďže ide o jednoduchý postup, ktorý sa vzťahuje na sumy nižšie ako 4 000 EUR, a keďže strany sú vypočúvané sudcom, v súlade s právnymi predpismi sa neposkytuje žiadna pomoc. Stranám však môže asistovať alebo ich môže zastupovať právny zástupca, a to aj v prípade, že požiadali o použitie výhod vyplývajúcich z ustanovení vzťahujúcich sa na právnu pomoc.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Pravidlá dokazovania sú podobné pravidlám uplatňovaným v rámci riadneho konania.

1.6 Písomný postup

V rámci tohto zjednodušeného konania sa vo veci nerozhoduje výlučne písomným postupom.

1.7 Obsah rozsudku

Pravidlá vzťahujúce sa na rozsudok sú rovnaké ako pravidlá uplatňované v rámci riadneho konania.

1.8 Náhrada trov

Uplatňujú sa rovnaké pravidlá ako v prípade iných konaní. Keďže sa však v rámci tohto konania nevyžaduje súdne predvolanie a zastupovanie právnym zástupcom, poplatky sú nižšie.

1.9 Možnosť odvolania

Z dôvodu hodnoty veci je možnosť odvolania vylúčená. Rozsudok by len mohol byť predmetom námietky alebo kasačného opravného prostriedku.

Súvisiace odkazy

Webové sídlo ministerstva spravodlivosti

Webové sídlo Legifrance

Posledná aktualizácia: 09/09/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.