Veci s nízkou hodnotou sporu

Nemecko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

V Občianskom súdnom poriadku (Zivilprozessordnung, ZPO) neexistuje osobitné konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Oddiel 495a Občianskeho súdneho poriadku však obsahuje ustanovenie o zjednodušenom konaní. Umožňuje súdu rozhodnúť podľa vlastného primeraného uváženia o tom, ako postupovať vo veciach s hodnotou sporu 600 EUR alebo nižšou. Občiansky súdny poriadok túto možnosť žiadnym iným spôsobom neobmedzuje: napríklad ju neobmedzuje na žiadny konkrétny druh sporu.

1.2 Uplatnenie konania

Súd teda v týchto veciach môže rozhodnúť podľa vlastného primeraného uváženia, a najmä môže využiť niektoré osobitné spôsoby zjednodušenia konania. Súd však nie je povinný urobiť to. Aj v prípade, že hodnota sporu je nižšia ako 600 EUR, súd môže postupovať podľa zvyčajných pravidiel.

Ak súd stanoví postup na základe vlastného uváženia, účastníci konania nemôžu voči tomu namietať. Môžu len požiadať o ústne pojednávanie.

1.3 Formuláre

Neexistujú štandardizované formuláre, ktoré sa musia použiť.

1.4 Pomoc

Platia bežné pravidlá. Konanie je totiž zjednodušené iba z hľadiska postupu, ktorý sa použije. Účastníkom konania, ktorí nemajú právneho zástupcu, sa pomáha rovnakým spôsobom ako účastníkom konania, ktorí ho majú. V prípade žalôb na miestnych súdoch (Amtsgerichte) možno návrh na priznanie nároku podať napríklad aj ústne na súdnom úrade. Dokonca aj osoba, ktorá má právneho zástupcu, môže vyhlásenie podať ústne namiesto toho, aby ho podala prostredníctvom svojho advokáta.

Podobne ani otázka, či účastník konania má alebo nemá právneho zástupcu, nemá vplyv na povahu a rozsah povinnosti súdu poskytovať informácie a poučenia (Aufklärungs- und Hinweispflichten). Súd je podľa zákona povinný vysvetliť konanie z právneho a vecného hľadiska a objasniť prípadné otázky.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Súd nie je obmedzený na vykonávanie dôkazov zvyčajným spôsobom. V rozpore so zásadou priamych dôkazov (Unmittelbarkeit), ktorá sa inak uplatňuje a ktorá znamená, že svedkovia, znalci alebo samotní účastníci konania sa musia vypočúvať pred prvostupňovým súdom v prítomnosti účastníkov konania, v zjednodušenom konaní môže súd napríklad nariadiť, aby sa svedkovia, znalci alebo účastníci konania vypočuli telefonicky alebo písomne.

1.6 Písomný postup

Môže sa použiť výlučne písomný postup. Ak však o to jeden z účastníkov konania požiada, musí sa uskutočniť ústne konanie.

1.7 Obsah rozsudku

Štruktúra rozsudku je jednoduchšia ako v prípade bežného konania. Je to preto, lebo proti rozsudkom s hodnotou sporu nižšou ako 600 EUR sa vo všeobecnosti nemožno odvolať.

Môže sa napríklad vynechať opis skutkového stavu. Takisto je možné vynechať odôvodnenie rozhodnutia, ak s tým účastníci konania súhlasia alebo ak je podstatný obsah odôvodnenia už zaznamenaný v záznamoch súdu. Vzhľadom na požiadavky medzinárodných právnych vzťahov sa však odôvodnenie rozsudku musí uviesť v prípade, že sa očakáva, že rozsudok sa bude vykonávať v zahraničí (oddiel 313a ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku).

Ak súd výnimočne povolí odvolanie, štruktúra rozsudku sa bude riadiť zvyčajnými pravidlami.

1.8 Náhrada trov

Neexistujú žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o náhradu trov. Platia zvyčajné pravidlá.

1.9 Možnosť odvolania

Vo všeobecnosti sa nemožno odvolať proti rozsudkom s hodnotou sporu nižšou ako 600 EUR. Výnimkou je prípad, keď prvostupňový súd vo svojom rozsudku povolí odvolanie. Dôvodom môže byť to, že vec má zásadný význam, alebo to, že rozhodnutie odvolacieho súdu je potrebné v záujme rozvoja práva alebo zaistenia jednotnej judikatúry.

Ak odvolanie nie je povolené, prvostupňový súd musí vec znova otvoriť, ak účastník konania dotknutý rozsudkom namietne, že súd neviedol pojednávanie riadnym spôsobom, čo podstatne ovplyvnilo jeho rozhodnutie. Ak súd, ktorý má vydať rozsudok, námietke nevyhovie, jedinou možnosťou účastníka je podať ústavnú sťažnosť na Spolkovom ústavnom súde (Bundesverfassungsgericht).

Posledná aktualizácia: 06/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.