Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Veci s nízkou hodnotou sporu

Gibraltár
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Na Gibraltári má právomoc rozhodovať vo veciach s nízkou hodnotou sporu najvyšší súd. Tento postup je známy aj ako konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.  Pre konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu existuje peňažná prahová hodnota 10 000 GBP, do ktorej je konanie k dispozícii. Hodnota sporu však nie je jediný činiteľ, na ktorý sa prihliada. Do úvahy sa berie aj druh žaloby a množstvo a druh prípravy potrebnej na spravodlivé riešenie veci. Za určitých okolností je možné v rámci konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu prerokovať jednoduché veci s hodnotou vyššou než 10 000 GBP za predpokladu, že s tým súhlasí navrhovateľ aj odporca.

Okrem toho, že sudca vezme do úvahy stanoviská navrhovateľa a odporcu, pri rozhodovaní o tom, či sa vec pridelí na konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu alebo či sa namiesto toho zaradí na pojednávanie v rámci riadneho súdneho konania, zohľadní aj tieto faktory:

 • výška sporu – ktorá by za normálnych okolností nemala prevyšovať 10 000 GBP,
 • druh žaloby – obvykle ide o spotrebiteľské pohľadávky (napr. predaný tovar, chybný tovar alebo spracovanie), poistné udalosti, spory o vlastníctvo tovaru a spory medzi prenajímateľmi a nájomníkmi týkajúce sa opráv, záloh, nedoplatkov na nájomnom a tak ďalej, ktoré sa však netýkajú držby.

Pri rozhodovaní o tom, či sa vec má prideliť na konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, sudca zohľadní množstvo a druh prípravy potrebnej na to, aby bolo možné vec riešiť spravodlivo. Sudca musí brať ohľad na to, že tento postup má byť dostatočne jednoduchý na to, aby ľudia mohli svoje vlastné veci viesť bez pomoci právneho zástupcu, ak si to tak želajú. Žaloba by mala vyžadovať iba minimálnu prípravu napríklad na záverečné pojednávanie. V konaniach vo veciach s nízkou hodnotou sporu zvyčajne nevystupuje veľa svedkov a ani sa netýkajú zložitých právnych otázok.

V prípade žaloby s hodnotou do 10 000 GBP, ktorej súčasťou je však žaloba o náhradu škody za osobný úraz, alebo za havarijný stav obytných priestorov a o náhradu za škody vyplývajúce z tohto stavu, vec nebude pridelená na konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu okrem prípadov, keď suma, ktorá je predmetom žaloby o náhradu škody za osobný úraz, havarijný stav alebo škody spôsobenej týmto stavom neprekročí 1 000 GBP.

V prípade, keď pojednávanie vo veciach s hodnotou sporu viac než 10 000 GBP prebieha v rámci konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, uplatňujú sa odlišné pravidlá týkajúce sa trov konania. V takýchto prípadoch úspešný účastník konania môže požadovať, aby sa účastníkovi konania, ktorý spor prehral, uložila povinnosť znášať trovy konania vrátane nákladov úspešného účastníka na právneho zástupcu. Tieto trovy však nemôžu byť vyššie než trovy, ktorých náhrada by bola priznaná v prípade, keby sa vec riešila v rámci zrýchleného konania. Viac informácií o trovách konania sú uvedené ďalej.

1.2 Uplatnenie konania

Hoci sa väčšina vecí s hodnotou sporu do 10 000 GBP prerokúva v rámci konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, tento postup nie je automatický. Sudca pri rozhodovaní o postupe, v rámci ktorého bude prebiehať pojednávanie, zohľadňuje stanoviská účastníkov konania. Aj v prípade, keď sporná suma je menej než 10 000 GBP, sudca sa môže rozhodnúť pre pojednávanie o veci v rámci riadneho súdneho konania namiesto konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

V prípade napadnutia žaloby (alebo prítomnosti obhajcu) sa navrhovateľovi zašle opis obhajoby odporcu. Účastníci konania takisto musia podať tzv. dotazník o pridelení (Allocation Questionnaire). Informácie, ktoré účastníci konania uvedú v dotazníku, pomôžu sudcovi pri rozhodovaní o tom, ktorý postup je vo veci najvhodnejší. Ak sa účastníci domnievajú, že ide o vec, ktorá by sa mala riešiť ako vec s nízkou hodnotou sporu v rámci konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, mali by to uviesť v dotazníku. Hoci sa berie ohľad na stanoviská navrhovateľa a odporcu, o tom, ktorý postup sa vo veci uplatní, však rozhoduje sudca.

Ako už bolo uvedené, sudca môže rozhodnúť, že o veci s hodnotou sporu menej než 10 000 GBP sa bude pojednávať v rámci bežného konania. Toto rozhodnutie sa prijíma na začiatku veci.

Ak to považuje za vhodné, sudca má právomoc zmeniť pridelenie veci z konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu na bežné konanie. Ak bola vec pridelená na konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu a neskôr došlo k zmene pridelenia na iný druh konania, pravidlá týkajúce sa náhrady trov pre konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa po novom pridelení žaloby prestanú uplatňovať. Od dátumu zmeny pridelenia sa uplatňujú pravidlá náhrady trov pre zrýchlené alebo viacstupňové konanie.

1.3 Formuláre

Pre konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu existujú osobitné tlačivá, ktorých použitie je záväzné.

Na začatie žaloby musí navrhovateľ vyplniť tlačivo N1, ktoré obsahuje pokyny na vyplnenie určené pre navrhovateľa aj pre odporcu. Po vyplnení tlačiva by mal navrhovateľ vyhotoviť jednu kópiu tlačiva pre seba, jednu pre súd a jednu pre každého odporcu. Súd každému odporcovi zašle jedno vyhotovenie. Viac informácií sa nachádza na stránke Podanie žaloby na súd.

Ako už bolo uvedené, v prípade žaloby za prítomnosti obhajcu súd zašle opis obhajoby navrhovateľovi a obidvom účastníkom konania zašle dotazník o pridelení.

Ak sudca rozhodne, že vec pridelí na konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, súd účastníkom konania zašle tlačivo N157 [oznámenie o pridelení veci súdu pre veci s nízkou hodnotou sporu (notice of allocation to the small claims court)], ktoré obsahuje informácie o čase pojednávania a o tom, aké kroky boli prijaté v rámci prípravy na pojednávanie.

Ak je suma, ktorá je predmetom sporu, vyššia než 10 000 GBP, obidvaja účastníci konania však vyjadrili súhlas s pojednávaním v rámci konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, súd zašle tlačivo N160 [oznámenie o pridelení veci na konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (so súhlasom účastníkov konania) (notice of allocation to small claims track (with parties' consent))]. Toto tlačivo obsahuje aj informácie o čase pojednávania a o tom, aké kroky boli prijaté v rámci prípravy na pojednávanie.

Ak sudca rozhodne, že žalobu je možné prerokovať len na základe listinných dôkazov a bez potreby pojednávania, súd účastníkom konania zašle tlačivo N159 [oznámenie o pridelení veci na konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (bez pojednávania) (notice of allocation to the small claims track (no hearing))]. V tomto tlačive sa uvedie dátum, dokedy musí navrhovateľ alebo odporca informovať súd o tom, že nesúhlasí s rozhodnutím o prerokovaní veci iba na základe listinných dôkazov. V prípade nesúhlasu ktoréhokoľvek účastníka konania sa žaloba bude prerokúvať na pojednávaní. Neposkytnutie odpovede môže sudca považovať za súhlas.

Na podanie návrhu na zrušenie rozsudku v prípade, ak niektorý účastník konania nebol pri pojednávaní úspešný, na ktorom sa však nezúčastnil ani jeden z účastníkov konania a ani jeden z nich nemal ani právne zastúpenie, sa použije tlačivo N244 [oznámenie o návrhu (application notice)].

1.4 Pomoc

Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu má byť také jednoduché, aby mu ľahko porozumeli osoby, ktoré sa zastupujú samy [označované ako účastníci konania bez zastúpenia (litigants-in-person)]. Ak je buď navrhovateľ, alebo odporca účastník konania bez zastúpenia, sudca túto skutočnosť zohľadní a konanie povedie spôsobom, vďaka ktorému účastník konania bez zastúpenia bude chápať, čo sa deje a čo sa v konaní od účastníkov konania požaduje.

Ak sa navrhovateľ alebo odporca rozhodne, že nevyužije služby právnika, na pojednávaní ho môže sprevádzať osoba, ktorá môže vystupovať v jeho mene. Táto osoba sa označuje ako laický zástupca (lay representative) a môže ňou byť ľubovoľná osoba podľa výberu účastníka konania, ako napríklad manželský partner, príbuzný, priateľ alebo pracovník poradenských služieb. Pokiaľ to je možné, laický zástupca by nemal byť svedok. Laický zástupca sa nesmie zúčastňovať na súdnom pojednávaní bez prítomnosti osoby, ktorú zastupuje, pokiaľ účastník konania nezískal súhlas súdu, ktorým sa laickému zástupcovi povoľuje zastupovať účastníka konania v jeho neprítomnosti.

Pre poradenské agentúry môže byť problematické uvoľniť zamestnancov, aby mohli vystupovať ako laickí zástupcovia na pojednávaniach, a preto sa odporúča, aby sa účastník konania obrátil na agentúru čo najskôr v prípade, ak potrebuje ich pomoc. Poradenské agentúry účastníkov konania informujú o tom, či môžu poskytnúť pomoc. Niektorí laickí zástupcovia by mohli požadovať odmenu a účastník konania sa musí uistiť, že vie, aká bude presne výška tejto odmeny. Sudca môže laickému zástupcovi, ktorého správanie je neprijateľné, nariadiť, aby opustil pojednávanie.

Účastník konania zodpovedá za úhradu poplatku laickému zástupcovi, ktorého si určil, aj v prípade, ak spor vyhrá. Účastník konania by mal teda zvážiť, či sú tieto náklady primerané s ohľadom na výšku žaloby. Laickí zástupcovia, ktorí si účtujú poplatky za pomoc, navyše nemusia byť členmi profesijnej organizácie, a pokiaľ účastník konania nebude spokojný s ich pomocou, neexistuje nijaký regulačný orgán či organizácia, na ktorú by sa mohol obrátiť so sťažnosťou.

Účastníkom konania so zdravotným postihnutím je k dispozícii dodatočná pomoc. Ak má účastník konania zdravotné postihnutie, ktoré mu sťažuje návštevu súdu alebo komunikáciu, mal by sa obrátiť na dotknutý súd, ktorý by mu mal byť schopný poskytnúť ďalšiu pomoc.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je oveľa menej formálne a neuplatňujú sa v ňom prísne pravidlá dokazovania. Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je určené na riešenie jednoduchších sporov týkajúcich sa menších súm. Súd preto môže prijať taký spôsob postupu pri pojednávaní, ktorý považuje za spravodlivý. Súd nemusí vykonávať dôkazy výpoveďou pod prísahou a sudca sa môže rozhodnúť, že obmedzí krížový výsluch v prípade, ak to bude považovať za vhodné. Sudca však musí uviesť dôvody pre svoje rozhodnutie o obmedzení krížového výsluchu. Sudca môže klásť otázky ktorémukoľvek svedkovi alebo všetkým svedkom pred tým, než to umožní ostatným osobám.

1.6 Písomný postup

Ak sa sudca domnieva, že žalobu je možné riešiť bez pojednávania iba s použitím listinných dôkazov, súd o tom informuje účastníkov konania prostredníctvom tlačiva N159 (pozri vyššie). V tomto oznámení sa uvedie dátum, dokedy musí navrhovateľ alebo odporca informovať súd o tom, že nesúhlasí s rozhodnutím o prerokovaní veci iba na základe listinných dôkazov. V prípade nesúhlasu ktoréhokoľvek účastníka konania sa žaloba bude prerokúvať na pojednávaní. Neposkytnutie odpovede môže sudca považovať za súhlas. Za predpokladu, že proti rozhodnutiu sudcu postupovať bez pojednávania nepodá námietky žiaden účastník konania, vec sa bude riešiť iba písomne.

1.7 Obsah rozsudku

V rozsudkoch gibraltárskych súdov sa zaznamenáva iba rozhodnutie sudcu a prípadné príkazy vydané účastníkom konania. Sudca však musí vypracovať poznámku o hlavných dôvodoch pre svoj rozsudok, pokiaľ ho nevynesie ústne a súd ho nezaznamená prostredníctvom záznamového zariadenia. Sudca môže uviesť svoje dôvody čo najstručnejším a najjednoduchším spôsobom, aký mu povaha prípadu umožňuje. Obvykle to spraví ústne na pojednávaní, môže ich však poskytnúť neskôr buď písomne, alebo na pojednávaní stanovenom na tento účel. Ak sudca vydal rozhodnutie bez pojednávania, musí vypracovať poznámku s dôvodmi a súd pošle opis tejto poznámky každému účastníkovi konania.

1.8 Náhrada trov

V prípade náhrady trov sa uplatňujú určité obmedzenia. V súčasnosti môže úspešný účastník konania požadovať náhradu týchto trov konania:

 • akékoľvek súdne poplatky, ktoré zaplatil,
 • sumu najviac 260 GBP za právne poradenstvo v prípade, ak súčasťou žaloby bol návrh na vydanie príkazu (príkaz, aby sa niekto zdržal určitého konania) alebo príkaz na konkrétny úkon (príkaz, aby niekto niečo vykonal, napríklad príkaz pre prenajímateľa, aby vykonal opravy), s výnimkou týchto kategórií nie je možné vymáhať žiadne právne náklady,
 • sumu najviac 90 GBP za deň pre úspešného účastníka konania a akéhokoľvek svedka, ktorého si predvolal, za stratu príjmu z dôvodu účasti na súdnom pojednávaní,
 • primerané náklady na dodatočné cestovanie a prenocovanie pre účastníka konania alebo svedkov,
 • ak sudca vydal povolenie použiť služby znalca a tento účastník konania neskôr spor vo veci vyhrá, sudca môže účastníkovi konania, ktorý spor prehral, povedať, aby uhradil časť nákladov na znalca. Sudca však nemôže povoliť viac než 200 GBP na znalca. Táto suma nemusí stačiť na pokrytie celej odmeny znalca, najmä ak znalec vypracuje správu a dostaví sa na súdne pojednávanie,
 • sudca môže účastníkovi, ktorý sa nesprával primeraným spôsobom, uložiť povinnosť uhradiť trovy konania,
 • ak finančná hodnota žaloby prevyšuje hranicu konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ale sudca žalobu pridelil na konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, trovy konania sa posúdia v súlade s týmto druhom konania, pokiaľ účastníci konania nebudú súhlasiť s tým, že by sa mali uplatniť ustanovenia týkajúce sa trov zrýchleného konania.

1.9 Možnosť odvolania

V prípade, ak sa účastník konania, ktorý prehral spor, bude chcieť odvolať proti rozhodnutiu sudcu, potrebuje na to súhlas. Ak sa tento účastník konania/strana sporu dostavil na pojednávanie, na ktorom bol vynesený rozsudok, môže na konci pojednávania požiadať sudcu o súhlas.

Účastník konania, ktorý sa chce odvolať, musí mať riadne dôvody na odvolanie. Proti rozsudku sudcu nemôže namietať jednoducho iba preto, lebo si myslí, že sudca rozhodol nesprávne.

Ak chce účastník konania podať odvolanie, musí tak spraviť rýchlo. Lehota, v ktorej odvolávajúci sa účastník konania musí podať odvolanie, je krátka.

Ak sa účastník konania, ktorý prehral spor, nezúčastnil na pojednávaní ani ho nezastupoval právny zástupca, môže podať návrh na zrušenie rozsudku vyneseného na danom pojednávaní a požadovať nové pojednávanie vo veci.

Tento účastník musí návrh podať najneskôr 14 dní od doručenia rozsudku. Na účely podania návrhu by mal požiadať súd o tlačivo N244 [oznámenie o návrhu (application notice)].

Súd informuje účastníkov konania, kedy sa musia dostaviť na súd na pojednávanie vo veci návrhu pred sudcom.

Sudca návrhu na zrušenie rozsudku vyhovie iba vtedy, keď:

účastník konania/strana sporu mal/mala oprávnený dôvod buď

 • na to, prečo sa nedostavil/nedostavila na pojednávanie alebo prečo na pojednávaní nemal/nemala právneho zástupcu, alebo
 • na to, prečo súdu neposlal/neposlala písomné oznámenie,

a účastník konania má primerané vyhliadky na úspech pri opätovnom pojednávaní.

Ak bude návrh úspešný a rozsudok sa zruší, súd určí nové pojednávanie žaloby. Pri nekomplikovanej žalobe sa sudca môže rozhodnúť, že vec vyrieši okamžite po pojednávaní o návrhu.

Posledná aktualizácia: 02/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.