Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Veci s nízkou hodnotou sporu

Grécko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Existuje v Grécku konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (t. j. osobitné konanie, ktoré je v porovnaní s riadnym konaním procesne zjednodušené a ktoré sa uplatňuje v prípadoch nepresahujúcich istú peňažnú hraničnú hodnotu alebo v niektorých druhoch právnych sporov bez ohľadu na peňažnú hraničnú hodnotu)?

V Občianskom súdnom poriadku sú stanovené osobitné ustanovenia týkajúce sa vecí s nízkou hodnotou sporu (kapitola XIII, oddiely 466 – 472).

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Na veci s nízkou hodnotou sporu sa vzťahujú tieto osobitné ustanovenia: 1) ak je predmet sporu vecne príslušný okresnému občianskemu súdu (eirinodikeío) a vzťahuje sa na pohľadávky či práva týkajúce sa hnuteľného majetku alebo vlastníctva hnuteľného majetku v hodnote nepresahujúcej 5 000 EUR; alebo 2) ak je hodnota sporu vyššia ako 5 000 EUR a navrhovateľ vyhlási, že v rámci urovnania pohľadávky či práva uvedeného v žalobe akceptuje sumu nepresahujúcu 5 000 EUR. V tomto prípade sa neúspešnému odporcovi nariadi, aby uspokojil pohľadávku alebo právo uvedené v žalobe, alebo aby zaplatil odhadovanú hodnotu akceptovanú súdom.

1.2 Uplatnenie konania

Konanie je povinné.

Súd ani účastníci konania nemajú možnosť použiť namiesto osobitného konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu riadne konanie.

1.3 Formuláre

Formuláre neexistujú.

1.4 Pomoc

Existuje pomoc s procesnými otázkami (napr. zo strany súdneho úradníka alebo sudcu) pre účastníkov konania, ktorí nie sú zastúpení právnikom? Ak áno, v akom rozsahu?

Účastníci konania môžu predstúpiť pred súd vo vlastnom mene. Účastník konania môže byť takisto zastúpený svojím manželom, predkom alebo potomkom, pokrvným príbuzným (po druhostupňového príbuzného) alebo príbuzným na základe uzatvorenia manželstva (po druhostupňového príbuzného), alebo svojím plateným zamestnancom. Vždy sa predpokladá, že manžel/manželka môže konať v mene druhého manžela, pričom môže vymenovať iných zástupcov. V týchto prípadoch neexistuje ustanovenie, na základe ktorého by súdny úradník alebo sudca poskytoval pomoc účastníkovi konania alebo jeho zástupcom, ktorí nie sú právnici.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Sú určité pravidlá týkajúce sa vykonávania dôkazov v porovnaní s riadnym konaním zjednodušené? Ak áno, do akej miery?

Pri vypočutí vo veciach s nízkou hodnotou sporov v rámci osobitného konania vo veciach s nízkou hodnotou sporov sa sudcovia okresných občianskych súdov môžu odchýliť od zvyčajných procesných pravidiel: môžu zohľadniť dôkazy, ktoré nespĺňajú zákonné požiadavky, a podľa svojho uváženia môžu využiť konanie, ktoré za daných okolností považujú za najbezpečnejší, najrýchlejší a najmenej nákladný spôsob zistenia skutočností.

1.6 Písomný postup

Písomný návrh možno podať v podateľni okresného občianskeho súdu. Návrh možno predniesť aj ústne pred sudcom okresného občianskeho súdu, o čom sa vyhotoví záznam. Návrh musí obsahovať: a) presný opis skutočností, ktoré zdôvodňujú danú pohľadávku v súlade so zákonom a oprávňujú navrhovateľa na podanie žaloby proti odporcovi, b) presný opis predmetu sporu, c) konkrétny žalobný návrh a d) všetky formy dostupných dôkazov.

1.7 Obsah rozsudku

Rozsudky sa vynášajú ústne a na verejnom súdnom konaní, zvyčajne bezprostredne po vypočutí, kým súd ešte zasadá, a skôr než sudca začne súdne konanie v ďalšej veci. Rozsudok sa stranám nedoručuje, ak sa v prepise súdneho vypočutia osvedčí, že bol vynesený v prítomnosti oboch strán, osôb konajúcich vo veci v ich mene alebo ich splnomocnených právnikov.

1.8 Náhrada trov

Náklady sa nepreplácajú.

1.9 Možnosť odvolania

Voči rozsudkom vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa nemožno odvolať.

Posledná aktualizácia: 17/07/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.