Veci s nízkou hodnotou sporu

Grécko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Osobitné konanie vo veci s nízkou hodnotou sporu

Existuje v Grécku konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (t. j. konkrétny postup, ktorý je v porovnaní s riadnym postupom procesne zjednodušený a ktorý sa uplatňuje v prípadoch do určitej peňažnej prahovej hodnoty alebo pri niektorých druhoch žalôb bez ohľadu na peňažnú prahovú hodnotu)?

V článkoch 466 – 469 kapitoly M Občianskeho súdneho poriadku sa nachádzajú osobitné ustanovenia o veciach s nízkou hodnotou sporu.

1.1 Rozsah konania, hraničná hodnota

Osobitné ustanovenia týkajúce sa vecí s nízkou hodnotou sporu sa uplatňujú:

  1. keď predmet sporu patrí do právomoci súdu pre veci s nízkou hodnotou sporu a týka sa pohľadávok, práv na hnuteľný majetok alebo jeho vlastníctva s hodnotou do 5 000 EUR; a
  2. keď hodnota predmetu sporu presahuje 5 000 EUR, ale navrhovateľ uvedie, že súhlasí s prijatím sumy do 5 000 EUR na uspokojenie svojej pohľadávky namiesto pohľadávky uvedenej v jeho podnete. V tomto prípade sa žalovanému nariadi buď zaplatiť nárokovanú pohľadávku, alebo jej hodnotu uvedenú v rozsudku vynesenom súdom pre veci s nízkou hodnotou sporu.

1.2 Uplatnenie konania

Konanie je povinné.

Súd alebo protistrany nemôžu pri veciach s nízkou hodnotou sporu využiť riadne konanie namiesto osobitného konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

1.3 Formuláre

Čaká sa na vydanie prezidentského dekrétu, ktorým sa aktivujú štandardné dokumenty pre (prebiehajúce) veci s nízkou hodnotou sporu.

1.4 Pomoc

Poskytuje sa účastníkovi konania, ktorého nezastupuje právny zástupca, pomoc pri procesných otázkach (napr. zo strany súdneho úradníka alebo sudcu)? Ak áno, v akom rozsahu?

Účastník konania sa môže na súde zastupovať sám, alebo ho môže zastupovať právny zástupca.

1.5 Pravidlá týkajúce sa získavania dôkazov

Existujú určité pravidlá týkajúce sa vykonávania dôkazov a sú v porovnaní s riadnym konaním zjednodušené? Ak áno, aké sú to a v akom rozsahu?

Rozhodnutie magistrátneho súdu vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa môže odchyľovať od procesných pravidiel a takisto sa v ňom môže prihliadať na dôkazy, ktoré nespĺňajú zákonné podmienky.

1.6 Písomný postup

Pohľadávka sa musí zaevidovať v registri súdu pre veci s nízkou hodnotou sporu. Pohľadávka obsahuje:

  1. jednoznačné uvedenie skutočností, ktorými sa v súlade so zákonom pohľadávka dokladá a ktorými sa opodstatňuje podnet podaný navrhovateľom proti žalovanému;
  2. presný opis predmetného sporu a
  3. konkrétnu žiadosť.

1.7 Obsah rozsudku

 

1.8 Náhrada trov

Náklady sa nerefundujú.

1.9 Možnosť odvolania

Voči rozhodnutiam vo veciach s nízkou hodnotou sporu nie je možné podať opravný prostriedok.

Posledná aktualizácia: 08/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.